Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets betänkande 2021/22:KrU1

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 december 2021

Nästa händelse: Behandling 2 december 2021

Utskottets förslag

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Cirka 18,5 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar, knappt 5 miljarder kronor, går till bidrag till folkbildningen. Cirka 2 miljarder kronor går till stöd till idrotten och knappt 1,7 miljarder kronor går till bidrag till regional kulturverksamhet.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden, tilldelning av medel för 2022 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst om sänkt public service-avgift. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om samverkan och inflytande inom filmområdet.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 3 och delvis bifall till två motionsyrkanden. Bifall till propositionen punkt 1, 2 och 4. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-11-23, 2021-11-11, 2021-10-28, 2021-10-21

Pengar till kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)

Cirka 18,5 miljarder kronor ur statens budget för 2022 går till utgiftsområdet kultur, medier, trossamfund och fritid. Mest pengar, knappt 5 miljarder kronor, går till bidrag till folkbildningen. Cirka 2 miljarder kronor går till stöd till idrotten och knappt 1,7 miljarder kronor går till bidrag till regional kulturverksamhet.

Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2022 och delvis ja till förslag i motioner om hur pengarna inom utgiftsområdet ska fördelas.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om bemyndiganden om ekonomiska åtaganden, tilldelning av medel för 2022 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB samt ändring i lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst om sänkt public service-avgift. Lagändringen ska börja gälla den 1 januari 2022.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen om den 24 november 2021. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om samverkan och inflytande inom filmområdet.

Förslagspunkter

1. Statens budget inom utgiftsområde 17

Utskottets förslag: a) Anslagen för 2022
Riksdagen anvisar, med de anslagsvillkor som utskottet anger, anslagen för 2022 inom utgiftsområde 17 enligt utskottets förslag i bilaga 5.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:1 utgiftsområde 17 punkt 3 och motionerna

2021/22:3962 av Christer Nylander m.fl. (L) och

2021/22:4162 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkande 1 och

avslår motionerna

2021/22:54 av Ann-Christine From Utterstedt (SD) yrkandena 1-3,

2021/22:1168 av Magnus Ek (C),

2021/22:2476 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 2, 4 och 5,

2021/22:2496 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2021/22:2499 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkandena 3 och 17,

2021/22:2500 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 7,

2021/22:2503 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 10,

2021/22:2506 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 3,

2021/22:2541 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 9,

2021/22:2543 av Patrick Reslow m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:3185 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V),

2021/22:3365 av Viktor Wärnick m.fl. (M) yrkande 5,

2021/22:3367 av Viktor Wärnick m.fl. (M) yrkande 12,

2021/22:3885 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 1,

2021/22:4020 av Viktor Wärnick m.fl. (M) yrkandena 1, 2 och 4-6,

2021/22:4130 av Catarina Deremar m.fl. (C),

2021/22:4162 av Roland Utbult m.fl. (KD) yrkandena 12, 15-17 och 26 samt

2021/22:4173 av Pia Steensland m.fl. (KD) yrkande 7.

b) Bemyndiganden om ekonomiska åtaganden
Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2022 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 17 punkt 4.

2. Finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst

Utskottets förslag: a) Lagförslag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2018:1893) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 17 punkt 1.

b) Medelstilldelning för 2022 till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB
Riksdagen godkänner regeringens förslag till medelstilldelning för 2022 från public service-kontot till Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:1 utgiftsområde 17 punkt 2.

3. Former för samverkan och inflytande inom filmområdet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att skyndsamt utreda hur parts- och branschsamverkan inom filmområdet kan utvecklas och tillkännager detta för regeringen.


Reservation 1 (S, MP)

4. Mål för kulturpolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3885 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4003 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 2 (SD)
Reservation 3 (L)

5. Mål för arkitektur, form och design

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:2506 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 4 (SD)

6. Mål för mediepolitiken

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4008 av Christer Nylander m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 5 (L)