Kommittéberättelse – kommittéernas verksamhet under 2021, m.m.

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU40

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 14 juni 2022

Nästa händelse: Beredning 2 juni 2022

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-05-19, 2022-06-02