En ny riksbankslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2021/22:KU15

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till vilande grundlagsförslag om Riksbanken (KU15)

Regeringen har föreslagit ändringar i regeringsformen i fråga om Riksbanken. Ändringarna innebär bland annat att Riksbankens uppgifter förtydligas samt utökade möjligheter för riksdagen att ge Riksbanken rätt att meddela föreskrifter inom dess verksamhetsområden. Regeringen föreslår också en ändring i riksdagsordningen i syfte att göra det tydligare att finansutskottet ska följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen som vilande.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget slutligt. Huvudregeln är att ändringar av så kallade huvudbestämmelser i riksdagsordningen beslutas på samma sätt.

Regeringen har också föreslagit en ny riksbankslag samt vissa andra lagändringar. Enligt konstitutionsutskottet har dessa förslag, samt förslagen i en följdmotion, ett samband med de föreslagna ändringarna i regeringsformen och riksdagsordningen. De bör därför behandlas av riksdagen först i samband med att riksdagen slutligt behandlar förslagen till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen. Utskottet föreslår att riksdagen ska besluta att skjuta upp behandlingen av dessa förslag till nästa riksmöte, riksmötet 2022/23.

Ändringarna i grundlagen och övriga lagar ska enligt regeringens förslag börja gälla den 1 januari 2023.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-12-09, 2022-04-21, 2022-05-10, 2022-05-17

Ja till vilande grundlagsförslag om Riksbanken (KU15)

Regeringen har föreslagit ändringar i regeringsformen i fråga om Riksbanken. Ändringarna innebär bland annat att Riksbankens uppgifter förtydligas samt utökade möjligheter för riksdagen att ge Riksbanken rätt att meddela föreskrifter inom dess verksamhetsområden. Regeringen föreslår också en ändring i riksdagsordningen i syfte att göra det tydligare att finansutskottet ska följa upp och utvärdera Riksbankens verksamhet. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslagen som vilande.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls val till riksdagen mellan de två besluten. Det första beslutet innebär att grundlagsförslaget antas som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget slutligt. Huvudregeln är att ändringar av så kallade huvudbestämmelser i riksdagsordningen beslutas på samma sätt.

Regeringen har också föreslagit en ny riksbankslag samt vissa andra lagändringar. Enligt konstitutionsutskottet har dessa förslag, samt förslagen i en följdmotion, ett samband med de föreslagna ändringarna i regeringsformen och riksdagsordningen. De bör därför behandlas av riksdagen först i samband med att riksdagen slutligt behandlar förslagen till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen. Utskottet föreslår att riksdagen ska besluta att skjuta upp behandlingen av dessa förslag till nästa riksmöte, riksmötet 2022/23.

Ändringarna i grundlagen och övriga lagar ska enligt regeringens förslag börja gälla den 1 januari 2023.

Förslagspunkter

1. Grundlagsförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i regeringsformen. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:41 punkt 1.

2. Ändring i riksdagsordningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar som vilande regeringens förslag till lag om ändring i riksdagsordningen med den ändringen att 7 kap. 9 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2021/22:41 punkt 2.

3. En ny riksbankslag och lagförslagen i övrigt

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att behandlingen av regeringens förslag till
1. lag om Sveriges riksbank,
2. lag om ändring i lagen (1936:81) om skuldebrev, 
3. lag om ändring i lagen (1957:684) om betalningsväsendet under krigsförhållanden, 
4. lag om ändring i lagen (1982:1161) om vissa äldre sedlar, 
5. lag om ändring i lagen (1988:1515) om äldre sedlar på tiotusen kronor, 
6. lag om ändring i lagen (1992:1602) om valuta- och kreditreglering, 
7. lag om ändring i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt, 
8. lag om ändring i lagen (1996:168) om vissa äldre sedlar, 
9. lag om ändring i lagen (1998:1404) om valutapolitik, 
10. lag om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m., 
11. lag om ändring i lagen (2004:864) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel, 
12. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 
13. lag om ändring i budgetlagen (2011:203), 
14. lag om ändring i lagen (2012:674) om vissa äldre sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel, 
15. lag om ändring i lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, 
16. lag om ändring i lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna, 
17. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, 
18. lag om ändring i lagen (2014:1030) om vissa sedlars upphörande som lagliga betalningsmedel,
19. lag om ändring i lagen (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter,
20. lag om ändring i lagen (2022:000) om Sveriges riksbank i proposition 2021/22:169 punkt 9
får skjutas upp till 2022/23 års riksmöte.


4. Ändringar i den nya riksbankslagen

Utskottets förslag: Riksdagen beslutar att behandlingen av motion 2021/22:4297 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V) yrkandena 1-3 får skjutas upp till 2022/23 års riksmöte.