Ett modernare straffrättsligt skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU40

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Starkare skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (JuU40)

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång ska moderniseras och stärkas. Lagändringarna innebär bland annat att det kan bli strängare straff för den som begår de här brotten. Det ska också bli tydligt att det kan utgöra olaga intrång att vistas utan tillåtelse på en gårdsplan. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. En särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet bör införas och en ökad kartläggning göras av sådan brottslighet. Regeringen bör även återkomma med förslag som ger eftersöksjägare och jägare som bedriver skyddsjakt ett starkare skydd och att straffen för hot och våld mot dessa skärps.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att en särskild brottskod bör införas och en ökad kartläggning göras av djurrättsrelaterad brottslighet. Vidare bör skyddet för eftersöksjägare m.fl. stärkas. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Starkare skydd mot hemfridsbrott och olaga intrång (JuU40)

Regeringen har lämnat förslag som syftar till att skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång ska moderniseras och stärkas. Lagändringarna innebär bland annat att det kan bli strängare straff för den som begår de här brotten. Det ska också bli tydligt att det kan utgöra olaga intrång att vistas utan tillåtelse på en gårdsplan. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. En särskild brottskod för djurrättsrelaterad brottslighet bör införas och en ökad kartläggning göras av sådan brottslighet. Regeringen bör även återkomma med förslag som ger eftersöksjägare och jägare som bedriver skyddsjakt ett starkare skydd och att straffen för hot och våld mot dessa skärps.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i brottsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:194.

2. Skärpta straff för hemfridsbrott och olaga intrång

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4538 av Johan Forssell m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, KD)

3. Ytterligare kvalifikationsgrunder för grovt brott

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4596 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 1.

Reservation 2 (C)

4. Skydd inom ett större geografiskt område

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4546 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4619 av Andreas Carlson m.fl. (KD).

Reservation 3 (M, SD, KD)

5. Särskild brottskod och ökad kartläggning av djurrättsrelaterad brottslighet

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om särskild brottskod och ökad kartläggning av djurrättsrelaterad brottslighet och tillkännager detta för regeringen. 
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:1629 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 4,

2021/22:1932 av Åsa Coenraads m.fl. (M) yrkande 2,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 i denna del,

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 68,

2021/22:3912 av Kristina Yngwe (C) yrkande 1,

2021/22:4546 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4596 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 2.

Reservation 4 (S, V, MP)

6. Stärkt skydd för eftersöksjägare m.fl.

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om stärkt skydd för eftersöksjägare m.fl. och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:1026 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C) yrkande 3,

2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 22,

2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD) yrkande 1,

2021/22:3912 av Kristina Yngwe (C) yrkande 5 och

2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 46 i denna del.

Reservation 5 (S, V, MP)

7. Åtgärder mot djurrättsrelaterad brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:186 av Fredrik Lindahl (SD),

2021/22:909 av Per Söderlund (SD) yrkande 3,

2021/22:1629 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkandena 1, 2, 5 och 9-13,

2021/22:2481 av Runar Filper m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:2936 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M) yrkandena 1, 2 och 4,

2021/22:3096 av Cecilia Widegren (M) yrkandena 1 och 4,

2021/22:3430 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 24,

2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M) yrkande 17 i denna del,

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 66,

2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkandena 42 och 43,

2021/22:3912 av Kristina Yngwe (C) yrkande 2 och

2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 46 i denna del.

Reservation 6 (M, KD)
Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (C)