Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU4

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 oktober 2021

Nästa händelse: Bordläggning 26 oktober 2021

Utskottets förslag

Aggressionsbrott ska kriminaliseras (JuU4)

Regeringen har föreslagit att så kallat aggressionsbrott kriminaliseras i svensk rätt och att Sverige samtidigt godkänner de ändrade regler som bland annat ger Internationella brottmålsdomstolen rätt att döma för det brottet. Aggressionsbrott avser det individuella ansvar som personer i ledande ställning har för en stats användning av våld mot en annan stat. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att straffet för aggressionsbrott i Sverige ska vara fängelse på viss tid, då lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Det är samma straffskala som för exempelvis folkmord. Dessutom ska reglerna i brottsbalken förtydligas och moderniseras när det gäller vilken omfattning svenska domstolar är behöriga att döma för brott utförda i eller utanför Sverige.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-30, 2021-09-16

Aggressionsbrott ska kriminaliseras (JuU4)

Regeringen har föreslagit att så kallat aggressionsbrott kriminaliseras i svensk rätt och att Sverige samtidigt godkänner de ändrade regler som bland annat ger Internationella brottmålsdomstolen rätt att döma för det brottet. Aggressionsbrott avser det individuella ansvar som personer i ledande ställning har för en stats användning av våld mot en annan stat. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslaget innebär att straffet för aggressionsbrott i Sverige ska vara fängelse på viss tid, då lägst fyra och högst arton år, eller på livstid. Det är samma straffskala som för exempelvis folkmord. Dessutom ska reglerna i brottsbalken förtydligas och moderniseras när det gäller vilken omfattning svenska domstolar är behöriga att döma för brott utförda i eller utanför Sverige.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2022.

Förslagspunkter

1. Borttagande av livstidsstraff

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:204 punkt 3 och avslår motion

2020/21:4085 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Utskottets förslag: Riksdagen
a) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (2014:408) om ändring i lagen (1998:1703) om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i miljöbalken,
5. lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott,
6. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
7. lag om ändring i lagen (1976:19) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott,
8. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet,
9. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg,
10. lag om ändring i lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
11. lag om ändring i lagen (1982:963) om rymdverksamhet,
12. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
13. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon,
14. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
15. lag om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt,
16. lag om ändring i lagen (1995:732) om skydd för gravfriden vid vraket efter passagerarfartyget Estonia,
17. lag om ändring i lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
18. lag om ändring i lagen (2002:329) om samarbete med Internationella brottmålsdomstolen,
19. lag om ändring i lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall,
20. lag om ändring i lagen (2003:1156) om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder,
21. lag om ändring i lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet,
22. lag om ändring i luftfartslagen (2010:500),
23. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
24. lag om ändring i lagen (2011:1165) om överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder,
25. lag om ändring i lagen (2012:179) om straff för olovlig befattning med klusterammunition,

b) godkänner
1. Resolution RC/Res.5,
2. Resolution RC/Res.6,
3. Resolution
ICC-ASP/14/Res.2,
4. Resolution
ICC-ASP/16/Res.4.  
Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:204 punkterna 1, 2 och 4-30.