Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU37

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN, ett system som baseras på EU:s medlemsstaters nationella kriminalregister som Sverige varit anslutet till sedan 2013.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om belastningsregister, fängelselagen, brottsdata-lagen och lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Syftet med förslagen är att det ska bli möjligt för EU:s medlemsstater att få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motionsyrkanden om hantering av fingeravtryck på tredjelandsmedborgare.

Den nya lagen och lagändringarna som gäller anpassningar till förordningen om Ecris-TCN föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU (JuU37)

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN, ett system som baseras på EU:s medlemsstaters nationella kriminalregister som Sverige varit anslutet till sedan 2013.

Utskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i lagen om intensivövervakning med elektronisk kontroll, lagen om belastningsregister, fängelselagen, brottsdata-lagen och lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Syftet med förslagen är att det ska bli möjligt för EU:s medlemsstater att få reda på vilka andra medlemsstater som har uppgifter i sina kriminalregister om en tredjelandsmedborgare.

Utskottet föreslår också att riksdagen avslår motionsyrkanden om hantering av fingeravtryck på tredjelandsmedborgare.

Den nya lagen och lagändringarna som gäller anpassningar till förordningen om Ecris-TCN föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Övriga lagändringar föreslås träda i kraft den 28 juni 2022.

Förslagspunkter

1. Nya regler om informationsutbyte om brottmålsdomar i EU

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 
1. lag med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om Ecris-TCN
2. lag om ändring i lagen (1994:451) om intensivövervakning med elektronisk kontroll
3. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister
4. lag om ändring i fängelselagen (2010:610)
5. lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)
6. lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:172 punkterna 1-6.

2. Ändrade bestämmelser om fingeravtryck

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4548 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (SD)