En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU35

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen (JuU35)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser. Regeringen föreslår också att övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta.

Vad gäller brottet mened vill justitieutskottet att ett menedsbrott ska kunna anses avse allvarlig brottslighet om straffvärdet av den brottslighet menedsbrottet avser når upp till eller överstiger fängelse i ett år och sex månader. Det här innebär att menedsbrottet oftare ska kunna anses som grovt. Den uppfattningen skiljer sig från regeringens, som menar att uttrycket allvarlig brottslighet i det här sammanhanget ska avse ett straffvärde på två år.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Utskottet vill se ett kronvittnessystem som innebär att en misstänkt kan garanteras den strafflindring som åklagaren erbjuder. Det bör även utredas om brottet skyddande av brottsling ska kunna omfatta fler situationer än i dag. Till exempel bör brottet omfatta situationer där någon, till förmån för den som är misstänkt eller dömd för ett brott, under en brottsutredning lämnar falska uppgifter som kan påverka bevisläget.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att ett kronvittnessystem ska införas som innebär att en misstänkt kan garanteras den straffreduktion som åklagaren erbjuder. Vidare bör det utredas om brottet skyddande av brottsling ska kunna omfatta fler situationer än i dag. Brottet bör t.ex. omfatta sådana situationer där någon, till förmån för den som är misstänkt eller dömd för ett brott, under polisförhör eller på något annat sätt under en brottsutredning, lämnar falska uppgifter som kan påverka bevisläget. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen (JuU35)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser. Regeringen föreslår också att övergrepp i rättssak, grova fall av mened och skyddande av brottsling ska kunna leda till betydligt strängare straff. Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om detta.

Vad gäller brottet mened vill justitieutskottet att ett menedsbrott ska kunna anses avse allvarlig brottslighet om straffvärdet av den brottslighet menedsbrottet avser når upp till eller överstiger fängelse i ett år och sex månader. Det här innebär att menedsbrottet oftare ska kunna anses som grovt. Den uppfattningen skiljer sig från regeringens, som menar att uttrycket allvarlig brottslighet i det här sammanhanget ska avse ett straffvärde på två år.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen ska rikta två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. Utskottet vill se ett kronvittnessystem som innebär att en misstänkt kan garanteras den strafflindring som åklagaren erbjuder. Det bör även utredas om brottet skyddande av brottsling ska kunna omfatta fler situationer än i dag. Till exempel bör brottet omfatta situationer där någon, till förmån för den som är misstänkt eller dömd för ett brott, under en brottsutredning lämnar falska uppgifter som kan påverka bevisläget.

Förslagspunkter

1. Strafflindring vid medverkan i utredningen av någon annans brott

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken i de delar det avser 23 kap. 10 §, 30 kap. 5 § och 45 kap. 4 §,
2. lag om ändring i brottsbalken i de delar det avser 29 kap. 5, 5 a och 6 §§ samt 30 kap. 4 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:186 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motion

2021/22:4489 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

2. Rättens möjlighet att förelägga åklagaren att komplettera förundersökningen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i rättegångsbalken i de delar det avser 45 kap. 11 § och 51 kap. 12 §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:186 punkt 1 i denna del och avslår motion

2021/22:4489 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 2 (V)

3. Övriga ändringar i rättegångsbalken och brottsbalken

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i rättegångsbalken,
2. lag om ändring i brottsbalken
i de delar som inte omfattas av utskottets förslag ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:186 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motionerna

2021/22:157 av Edward Riedl (M),

2021/22:573 av Jan Ericson (M),

2021/22:1513 av Boriana Åberg (M) yrkande 2,

2021/22:2527 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 28,

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 44 i denna del,

2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 41 och

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 3 (S, C, V, MP)

4. Skydd för vittnen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i de delar det avser 18 kap. 6 §, 35 kap. 13 b § och rubriken närmast före 35 kap. 13 b §.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:186 punkt 3.1.

5. Straffskalorna för mened

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 44 i denna del och

2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1.

Reservation 4 (L)

6. Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4 och

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 5 (SD, KD)
Reservation 6 (M)

7. Tillämpning av asperationsprincipen vid övergrepp i rättssak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 72.

Reservation 7 (M, C, KD)

8. Uppföljning av kvalifikationsgrunderna för grovt övergrepp i rättssak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 4.

Reservation 8 (M, KD, L)

9. Övergrepp i rättssak mot barn

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 9 (L)

10. Definitionen av övergrepp i rättssak

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 10 (M, SD, L)

11. Bindande erbjudande om straffreduktion

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa ett kronvittnessystem som innebär att en misstänkt kan garanteras den straffreduktion som åklagaren erbjuder och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 11 (S, V, MP)

12. Uppdrag till Brottsförebyggande rådet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4550 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 12 (SD)

13. Resning till nackdel för den tilltalade

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 5.

Reservation 13 (M, SD, KD)

14. Anonyma vittnen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4540 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2021/22:4550 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4618 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 14 (M, SD, KD)

15. Falska uppgifter under en förundersökning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om falska uppgifter som lämnas under en förundersökning och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 31,

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 43,

2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 40 och

2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2 och

bifaller delvis motionerna

2021/22:2528 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 27 och

2021/22:4550 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 15 (S, V)

16. Hindrande av rättvisa

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4484 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 4.

Reservation 16 (KD, L)