En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU31

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till förslag om ny terroristbrottslag (JuU31)

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och justitieutskottet ställer sig bakom förslaget.

Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom föreslås skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att fler handlingar än i dag ska klassas som samröre med terroristorganisation, att deltagande i en terroristorganisation ska kriminaliseras och att straffen för terroristbrott ska skärpas ytterligare.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att brottet samröre med terroristorganisation bör få ett vidare tillämpningsområde än i dag, deltagande i en terroristorganisation kriminaliseras och straffen för terroristbrott bör skärpas ytterligare. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ja till förslag om ny terroristbrottslag (JuU31)

En ny terroristbrottslag ska ersätta tre lagar som i dag omfattar brott kopplade till terrorism. Det anser regeringen och justitieutskottet ställer sig bakom förslaget.

Den nya lagen ska omfatta:

 • terroristbrott
 • samröre med en terroristorganisation
 • finansiering av terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • offentlig uppmaning till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • rekrytering till terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • utbildning för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet
 • resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet.

Dessutom föreslås skärpta straff för de flesta av brotten, samt att terroristbrott, som inte är mindre grova, inte ska kunna preskriberas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att fler handlingar än i dag ska klassas som samröre med terroristorganisation, att deltagande i en terroristorganisation ska kriminaliseras och att straffen för terroristbrott ska skärpas ytterligare.

Förslagspunkter

1. En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. terroristbrottslag,
2. lag om ändring i brottsbalken,
3. lag om ändring i rättegångsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
5. lag om ändring i lagen (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor,
6. lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige,
7. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
8. lag om ändring i lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
9. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
10. lag om ändring i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning,
11. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
12. lag om ändring i lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott,
13. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
14. lag om ändring i skyddslagen (2010:305),
15. lag om ändring i fängelselagen (2010:610),
16. lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696),
17. lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster,
18. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043),
19. lag om ändring i lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
20. lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet,
21. lag om ändring i lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
22. lag om ändring i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer,
23. lag om ändring i tullagen (2016:253),
24. lag om ändring i lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
25. lag om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
26. lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism,
27. lag om ändring i lagen (2020:968) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande,
28. lag om ändring i lagen (2021:1171) om behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:133 punkterna 1-28 och avslår motionerna

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 11 och

2021/22:4445 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V).

Reservation 1 (V)

2. Terroristbrottets subjektiva rekvisit

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4454 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 2 (M, SD, KD)

3. Samröre med terroristorganisation

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om samröre med terroristorganisationer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 14,

2021/22:2980 av Christian Carlsson (KD) yrkande 3,

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4,

2021/22:4456 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2021/22:4463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 3 (S, C, V, MP)

4. Samröre med ensamagerande terrorister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4463 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 4 (KD)

5. Deltagande i terroristorganisation

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om kriminalisering av deltagande i terroristorganisation och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2 och

2021/22:4454 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

avslår motion

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 15.

Reservation 5 (S, C, V, MP)

6. Förberedelse till resa för terrorism eller särskilt allvarlig brottslighet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 10 och

2021/22:4451 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 6 (M, KD, L)

7. Skärpta straff för terroristbrott

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om skärpta straff för terroristbrott och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 16,

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1,

2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 9,

2021/22:4451 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2021/22:4454 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3 och

2021/22:4456 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 7 (S, C, V, MP)

8. Uppföljning av finansieringsbrottet

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4451 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 3.

Reservation 8 (L)