Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU30

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)

Lagen om särskild utlänningskontroll ska upphävas och ersättas av en ny lag - lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Precis som den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll gäller den nya lagen utlänningar som utgör ett kvalificerat hot mot Sveriges säkerhet. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller dessa personer. Den nya lagen får en helt ny struktur och till viss del nytt innehåll.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom så kallade tillkännagivanden ska rikta sex uppmaningar till regeringen om

 • en ny förvarsgrund
 • tvångsmedel
 • en ny utredning om kvalificerade säkerhetsärenden
 • diplomatiska garantier
 • registrering av biometriska personuppgifter
 • begränsning av ekonomiska rättigheter.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motionsyrkanden med tillkännagivanden om att införa en ny förvarsgrund och om att tillsätta en ny utredning, tvångsmedel, diplomatiska garantier, registrering av biometriska personuppgifter och begränsning av ekonomiska rättigheter. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden (JuU30)

Lagen om särskild utlänningskontroll ska upphävas och ersättas av en ny lag - lagen om särskild kontroll av vissa utlänningar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Precis som den tidigare lagen om särskild utlänningskontroll gäller den nya lagen utlänningar som utgör ett kvalificerat hot mot Sveriges säkerhet. Syftet är att uppnå en mer ändamålsenlig, effektiv och överskådlig reglering när det gäller dessa personer. Den nya lagen får en helt ny struktur och till viss del nytt innehåll.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen genom så kallade tillkännagivanden ska rikta sex uppmaningar till regeringen om

 • en ny förvarsgrund
 • tvångsmedel
 • en ny utredning om kvalificerade säkerhetsärenden
 • diplomatiska garantier
 • registrering av biometriska personuppgifter
 • begränsning av ekonomiska rättigheter.

Förslagspunkter

1. Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om särskild kontroll av vissa utlänningar med den ändringen att 1 kap. 4 § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,

2. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
3. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård,
4. lag om ändring i lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
5. lag om ändring i
utlänningslagen (2005:716),
6. lag om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut,
7. lag om ändring i lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet,
8. lag om ändring i postlagen (2010:1045),
9. lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,
10. lag om ändring i lagen (2019:1182) om Säkerhetspolisens behandling av personuppgifter,
11. lag om ändring i lagen (2020:62) om hemlig dataavläsning.
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2021/22:131 punkterna 1-7 och 9-12 samt 2021/22:134 punkt 4.2 och avslår proposition 2021/22:131 punkt 8 och motion

2021/22:4444 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 1 (V)

2. Beslut om utvisning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:991 av Richard Jomshof (SD) yrkande 1 och

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 2 (SD)

3. Förvarstidens längd

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkandena 5 och 6,

2021/22:3280 av Boriana Åberg (M) yrkande 1,

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 80 och

2021/22:4452 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 3 (SD)

4. Ny förvarsgrund

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att införa en ny förvarsgrund och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 81,

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 13 och

2021/22:4457 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1.

Reservation 4 (S, V, MP)

5. Tvångsmedel

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om tvångsmedel och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:4457 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 4 och

2021/22:4462 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkandena 2 och 4.

Reservation 5 (S, C, V, MP)

6. Straffansvar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 9,

2021/22:3280 av Boriana Åberg (M) yrkande 2,

2021/22:4449 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 2 och

2021/22:4462 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 1.

Reservation 6 (M, KD, L)
Reservation 7 (SD)

7. Instansordning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 2,

2021/22:4444 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 1 och

2021/22:4452 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 4.

Reservation 8 (SD)
Reservation 9 (V)

8. Ny utredning

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att tillsätta en ny utredning om kvalificerade säkerhetsärenden och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 8,

2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 12,

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 76,

2021/22:4449 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 1,

2021/22:4452 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 1 och

2021/22:4457 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2.

Reservation 10 (S, C, V, MP)

9. Diplomatiska garantier

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om diplomatiska garantier och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 7,

2021/22:3789 av Karin Enström m.fl. (M) yrkande 5,

2021/22:4452 av Tobias Andersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4462 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 11 (S, C, V, MP)

10. Registrering av biometriska personuppgifter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om registrering av biometriska personuppgifter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 10.

Reservation 12 (S, C, V, MP)

11. Begränsning av ekonomiska rättigheter

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om begränsning av ekonomiska rättigheter och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2021/22:4457 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

Reservation 13 (S, C, V, MP)