Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU21

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 8 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 7 juni 2022

Hela betänkandet

Ärendets gång

Förslagspunkter

1. Tillfälligt omhändertagande av villkorligt frigivna och skyddstillsynsdömda

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i brottsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid,
3. lag om ändring i häkteslagen (2010:611),
4. lag om ändring i strafftidslagen (2018:1251).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:193 punkterna 1-4.