Betaltjänstfrågor – några förtydliganden

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU38

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till tydligare regler kring betaltjänster (FiU38)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förtydliga vissa regler som gäller vid betaltjänster. Betaltjänstlagen ändras så att det bland annat blir tydligare att leverantörer av betaltjänster ska kunna bevisa att en betalare har godkänt transaktionen och att en betalningsorder har utförts korrekt. Bakgrunden är att EU-kommissionen har ifrågasatt om EU:s andra så kallade betaltjänstdirektiv har genomförts på ett tillräckligt klart och precist sätt i svensk rätt.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Ja till tydligare regler kring betaltjänster (FiU38)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att förtydliga vissa regler som gäller vid betaltjänster. Betaltjänstlagen ändras så att det bland annat blir tydligare att leverantörer av betaltjänster ska kunna bevisa att en betalare har godkänt transaktionen och att en betalningsorder har utförts korrekt. Bakgrunden är att EU-kommissionen har ifrågasatt om EU:s andra så kallade betaltjänstdirektiv har genomförts på ett tillräckligt klart och precist sätt i svensk rätt.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. Betaltjänster - några förtydliganden

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:202.