Ändrade regler om säkerställda obligationer

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU37

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 30 maj 2022

Utskottets förslag

Anpassningar till EU-regler om säkerställda obligationer ska göras (FiU37)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag till EU:s direktiv om utgivning av säkerställda obligationer. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för många kreditinstitut och underlättar finansiering av framför allt hypotekslån i form av bostadskrediter och offentliga lån. Det övergripande syftet med direktivet är att främja utvecklingen av marknaden för säkerställda obligationer inom EU. De harmoniserade reglerna ska också säkerställa att obligationerna uppfyller vissa kvalitetskrav för att investeringar i dem ska få fortsätta behandlas förmånligt i kapitaltäckningsregelverket för banker.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 8 juli 2022 med vissa ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag i en motion.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-12

Anpassningar till EU-regler om säkerställda obligationer ska göras (FiU37)

Några lagändringar ska göras för att anpassa svensk lag till EU:s direktiv om utgivning av säkerställda obligationer. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Säkerställda obligationer är en viktig finansieringskälla för många kreditinstitut och underlättar finansiering av framför allt hypotekslån i form av bostadskrediter och offentliga lån. Det övergripande syftet med direktivet är att främja utvecklingen av marknaden för säkerställda obligationer inom EU. De harmoniserade reglerna ska också säkerställa att obligationerna uppfyller vissa kvalitetskrav för att investeringar i dem ska få fortsätta behandlas förmånligt i kapitaltäckningsregelverket för banker.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 8 juli 2022 med vissa ikraftträdande och övergångsbestämmelser. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett förslag i en motion.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
2. lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:76 punkterna 1 och 2.

2. Belåningsgrad, övervärde och löptidsförlängning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4354 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1-3.

Reservation 1 (V)