Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU33

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Hållbarhetskraven på Sjätte AP-fonden skärps (FiU33)

Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet. Det nya målet innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det innebär att miljöaspekter, sociala hänsyn och bolagens styrning ska väga tungt när Sjätte AP-fonden gör sina placeringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-05-05, 2022-05-12

Hållbarhetskraven på Sjätte AP-fonden skärps (FiU33)

Sjätte AP-fonden förvaltar en del av buffertkapitalet i inkomstpensionssystemet. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet. Det nya målet innebär att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Det innebär att miljöaspekter, sociala hänsyn och bolagens styrning ska väga tungt när Sjätte AP-fonden gör sina placeringar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

 

Förslagspunkter

1. Ett nytt mål för Sjätte AP-fondens placeringsverksamhet

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden,
2. lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:146 punkterna 1 och 2.