En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU29

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Ja till effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen innebär bland annat att

  • det för mål om överprövning av en upphandling ska införas ett krav på skyndsamhet samt preklusionsfrister. det vill säga preciserade tidsfrister, i förvaltningsrätten och kammarrätten
  • En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet som inte är styrt av ett direktiv ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att samlad information om genomförda upphandlingar, i den så kallade efterannonsen, har publicerats
  • talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits
  • det ska införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition

Hela betänkandet

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-05

Ja till effektivare överprövning av offentliga upphandlingar (FiU29)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nya regler för en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen innebär bland annat att

  • det för mål om överprövning av en upphandling ska införas ett krav på skyndsamhet samt preklusionsfrister. det vill säga preciserade tidsfrister, i förvaltningsrätten och kammarrätten
  • En ansökan om överprövning av ett avtals giltighet som inte är styrt av ett direktiv ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom 30 dagar från det att samlad information om genomförda upphandlingar, i den så kallade efterannonsen, har publicerats
  • talan om skadestånd ska väckas vid allmän domstol inom ett år från den dag då leverantören fick kännedom eller borde ha fått kännedom om att ett avtal har slutits
  • det ska införas tidsgränser på fem och tre år vid beslut om uteslutning av en leverantör på grund av brott eller missförhållanden i övrigt.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 juli 2022.

Förslagspunkter

1. En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling,

2. lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna,

3. lag om ändring i lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner,

4. lag om ändring i lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:120 punkterna 1-4.