Idéburen välfärd

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU28

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 2 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 1 juni 2022

Utskottets förslag

Delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden (FiU28)

För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit att införa en ny lag om ett register och lagändringar om upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register och att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Däremot föreslår finansutskottet att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag om att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer. Finansutskottet anser att det riskerar leda till att regioner kan komma att utesluta redan etablerade och väl fungerande vårdvalsalternativ. Därför föreslår utskottet att primärvården inte ska omfattas av den ändringen.

I övrigt ställer sig utskottet bakom regeringens förslag och håller med om att det är en lämplig åtgärd för att öka idéburna organisationers deltagande inom välfärden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen punkt 2 och bifall till två motionsyrkanden om lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Bifall till propositionen i övrigt och avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Delvis ja till att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden (FiU28)

För att öka idéburna organisationers möjlighet att delta i välfärden har regeringen föreslagit att införa en ny lag om ett register och lagändringar om upphandling och valfrihet. Finansutskottet föreslår att riksdagen, med vissa undantag, säger ja till regeringens förslag.

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att idéburna organisationer i offentligt finansierad välfärdsverksamhet ska kunna registrera sig i ett särskilt register och att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att delta i upphandlingar av vissa välfärdstjänster till idéburna organisationer.

Däremot föreslår finansutskottet att riksdagen säger delvis ja till regeringens förslag om att upphandlande myndigheter får möjlighet att reservera rätten att få delta i ett valfrihetssystem till idéburna organisationer. Finansutskottet anser att det riskerar leda till att regioner kan komma att utesluta redan etablerade och väl fungerande vårdvalsalternativ. Därför föreslår utskottet att primärvården inte ska omfattas av den ändringen.

I övrigt ställer sig utskottet bakom regeringens förslag och håller med om att det är en lämplig åtgärd för att öka idéburna organisationers deltagande inom välfärden.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 januari 2023.

Förslagspunkter

1. Avslag på propositionen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4477 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD),

2021/22:4501 av Martin Ådahl (C) yrkande 1 och

2021/22:4502 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Reservation 1 (M, SD, C)

2. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om registrering av idéburna organisationer,
2. lag om ändring i lagen (2008:962) om valfrihetssystem med den ändringen att 1 kap. 2 a § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 4,
3. lag om ändring i lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:135 punkterna 1 och 3 samt motionerna

2021/22:4496 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 2 och

2021/22:4503 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 1 och

bifaller delvis proposition 2021/22:135 punkt 2.

Reservation 2 (V, MP)

3. Idéburet offentligt partnerskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4496 av Mats Persson m.fl. (L) yrkande 1,

2021/22:4498 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 2,

2021/22:4501 av Martin Ådahl (C) yrkande 3 och

2021/22:4503 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkande 2.

Reservation 3 (C, L)
Reservation 4 (KD)
Reservation 5 (MP)

4. Stärka idéburna aktörers möjlighet att delta i offentlig upphandling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4501 av Martin Ådahl (C) yrkande 2.

Reservation 6 (M, C)

5. Undantag från EU-rättsliga principer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4491 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 2.

Reservation 7 (V)

6. Undantag för lokalorganisationer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4491 av Ali Esbati m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 8 (V)

7. Jämförande statistik

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4498 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 9 (MP)