Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Finansutskottets betänkande 2021/22:FiU27

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 1 juni 2022

Nästa händelse: Bordläggning 31 maj 2022

Utskottets förslag

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, avslag på motion.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-28, 2022-05-12

Ny lag om tillgängliggörande av öppna data för offentlig sektor (FiU27)

Utskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om en ny lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data.

Den nya lagen ska gälla när en myndighet, ett organ som jämställs med en myndighet eller ett offentligt företag tillgängliggör data för vidareutnyttjande. I lagen regleras bland annat vilka format som olika data ska göras tillgängliga i, avgifter och exklusiva rättigheter samt villkor för när data görs tillgängliga.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Förslagspunkter

1. Den offentliga sektorns tillgängliggörande av data

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data,
2. lag om ändring i lagen (2013:315) om intelligenta transportsystem vid vägtransporter,
3. lag om ändring i konsumentköplagen (2022:000).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:225 punkterna 1-3.

2. Ett undantag för försvars- och säkerhetsmyndigheter

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4682 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M).

Reservation 1 (M)