Effektivare verktyg i utsökningsförfarandet

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU23

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Kronofogden får effektivare verktyg (CU23)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nya regler för utsökning som främst handlar om Kronofogdens åtgärder för att driva in skulder. Syftet med förslagen är att öka effektiviteten och snabba på handläggningen. De handlar bland annat om

  • att det blir tydligare att Kronofogden får göra de utredningar som är befogade
  • en skärpning av gäldenärens och tredje mans skyldigheter att lämna upplysningar i mål om utmätning
  • bättre möjligheter att genomföra utmätning på distans när Polisen hittar egendom i sin verksamhet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2022-04-21, 2022-05-10

Kronofogden får effektivare verktyg (CU23)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till nya regler för utsökning som främst handlar om Kronofogdens åtgärder för att driva in skulder. Syftet med förslagen är att öka effektiviteten och snabba på handläggningen. De handlar bland annat om

  • att det blir tydligare att Kronofogden får göra de utredningar som är befogade
  • en skärpning av gäldenärens och tredje mans skyldigheter att lämna upplysningar i mål om utmätning
  • bättre möjligheter att genomföra utmätning på distans när Polisen hittar egendom i sin verksamhet.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 augusti 2022.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i utsökningsbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:197.

2. Lagstiftningens framtida utformning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4643 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)