Stärkt rätt till skadestånd för brottsoffer

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU20

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 31 maj 2022

Nästa händelse: Behandling 30 maj 2022

Utskottets förslag

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas (CU20)

Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna som regeringen föreslår handlar i korthet om att

  • åstadkomma en kraftig höjning av nivåerna på kränkningsersättning
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna för ett brottsoffer att utmäta gärningspersonens frihetsberövandeersättning
  • ändra företrädesordningen vid löneutmätning, så att fordringar som gäller skadestånd på grund av brott går före oprioriterade fordringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022, med undantag för lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som föreslås börja gälla den 10 september 2022.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som upprepar det som riksdagen förde fram i ett tillkännagivande 2021. Utskottet anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom att staten betalar ut skadeståndet efter att domen på skadestånd börjat gälla. Tillkännagivandet grundas på förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivande om att regeringen snarast bör tillsätta en utredning i enlighet med 2021 års tillkännagivande om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom statens omsorg. Avslag på övriga motioner.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2022-04-26, 2022-05-10

Brottsoffers rätt till skadestånd ska stärkas (CU20)

Brottsoffer ska få utvidgad rätt till skadestånd och möjlighet att få ut sitt skadestånd. Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Ändringarna som regeringen föreslår handlar i korthet om att

  • åstadkomma en kraftig höjning av nivåerna på kränkningsersättning
  • utvidga rätten till kränkningsersättning för poliser och andra yrkesgrupper med särskild beredskap
  • stärka rätten till ersättning för efterlevande anhöriga genom en ny form av ideell ersättning, en så kallad särskild anhörigersättning
  • utvidga möjligheterna för ett brottsoffer att utmäta gärningspersonens frihetsberövandeersättning
  • ändra företrädesordningen vid löneutmätning, så att fordringar som gäller skadestånd på grund av brott går före oprioriterade fordringar.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2022, med undantag för lagändringen om ändrad företrädesordning vid löneutmätning som föreslås börja gälla den 10 september 2022.

Vidare föreslår utskottet att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen som upprepar det som riksdagen förde fram i ett tillkännagivande 2021. Utskottet anser att regeringen snarast bör tillsätta en utredning om effektivare utbetalning av ersättning till brottsoffer genom att staten betalar ut skadeståndet efter att domen på skadestånd börjat gälla. Tillkännagivandet grundas på förslag i motioner. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga förslag i motioner.

Förslagspunkter

1. Regeringens lagförslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i utsökningsbalken,
2. lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207),
3. lag om ändring i brottsskadelagen (2014:322).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:198 punkterna 1-3 och avslår motionerna

2021/22:3778 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 1 och

2021/22:3787 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 3.

2. Allmänt om bestämmandet av kränkningsersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4595 av Ola Johansson och Johan Hedin (båda C) yrkande 2.

Reservation 1 (C)

3. Kränkningsersättning för yrkesgrupper med särskild beredskap

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:2528 av Adam Marttinen m.fl. (SD) yrkande 40,

2021/22:3781 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 14,

2021/22:4628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 2 och

2021/22:4634 av Viktor Wärnick m.fl. (M).

Reservation 2 (M, KD)
Reservation 3 (SD)

4. Särskild anhörigersättning

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2021/22:4533 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 2.

Reservation 4 (L)

5. Utmätning till förmån för brottsoffer

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2021/22:4627 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 2 och

2021/22:4628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 5 (M, SD, KD)

6. Utbetalning av skadestånd till brottsoffer

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om effektivare utbetalning av skadestånd till brottsoffer och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2021/22:197 av Mikael Larsson (C),

2021/22:429 av Ann-Sofie Lifvenhage (M),

2021/22:455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V) yrkande 11,

2021/22:2561 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD) yrkande 12,

2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C) yrkande 38,

2021/22:3778 av Johan Forssell m.fl. (M) yrkande 2,

2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L) yrkande 83,

2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkande 51,

2021/22:4187 av Andreas Carlson m.fl. (KD) yrkande 16,

2021/22:4533 av Robert Hannah m.fl. (L) yrkande 1,

2021/22:4595 av Ola Johansson och Johan Hedin (båda C) yrkande 1,

2021/22:4627 av Larry Söder m.fl. (KD) yrkande 1 och

2021/22:4628 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 6 (S)