Cykelfrågor

Trafikutskottets betänkande 2020/21:TU3

Ärendet är avslutat

Planerat beslutsdatum: 27 januari 2021

Nästa händelse: Beslut 27 januari 2021

Utskottets förslag

Friliggande cykelvägar (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med förslag som gör det möjligt att bygga friliggande cykelvägar utan krav på kontakt med bilvägar.

Dagens regler kring cykelvägar har funnits i många år och behöver bli tydligare. Tolkningen av reglerna gör till exempel att allmänna cykelvägar enbart byggs nära bilvägar. För att förbättra möjligheten att bygga cykelvägar måste gång- och cykelvägar istället kunna byggas separerade från bilvägar, anser utskottet.

Förslaget om tillkännagivande kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga cirka 90 förslag från motioner inom cykelområdet, med hänvisning bland annat till den nationella cykelstrategin samt redan gjorda översyner och ändringar.

Utskottets förslag till beslut: Tillkännagivande till regeringen om att den bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik. Bifall helt eller delvis till motionsförslag om detta. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-12-10
Justering: 2020-12-17
Trycklov: 2020-12-22
Reservationer 20
Betänkande 2020/21:TU3

Alla beredningar i utskottet

2020-12-10, 2020-11-05

Friliggande cykelvägar (TU3)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen att återkomma med förslag som gör det möjligt att bygga friliggande cykelvägar utan krav på kontakt med bilvägar.

Dagens regler kring cykelvägar har funnits i många år och behöver bli tydligare. Tolkningen av reglerna gör till exempel att allmänna cykelvägar enbart byggs nära bilvägar. För att förbättra möjligheten att bygga cykelvägar måste gång- och cykelvägar istället kunna byggas separerade från bilvägar, anser utskottet.

Förslaget om tillkännagivande kommer från förslag i motioner från den allmänna motionstiden år 2020. Utskottet föreslår att riksdagen säger nej till övriga cirka 90 förslag från motioner inom cykelområdet, med hänvisning bland annat till den nationella cykelstrategin samt redan gjorda översyner och ändringar.

Förslagspunkter

1. Mål för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 2 och

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

2. Infrastruktur för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:160 av Per Lodenius (C),

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 6,

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 3,

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 1, 3, 5, 6, 8 och 11,

2020/21:860 av Magnus Manhammar (S),

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 6,

2020/21:1951 av Ulrika Jörgensen (M),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 28,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 2-4, 7 och 8,

2020/21:2937 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 14 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)

3. Översyn av väglagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 7,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 55 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (S, C, L)

4. Kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 4, 14 och 15,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 18,

2020/21:1952 av Ulrika Jörgensen (M),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 34 och

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

5. Utbildning och insatser bland barn och vuxna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 12,

2020/21:881 av Johan Andersson (S),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 29 och

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 10 (SD, KD)

6. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 7,

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkandena 2 och 5,

2020/21:402 av Jörgen Grubb (SD),

2020/21:403 av Jörgen Grubb (SD),

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 9 och 10.1,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 7,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 30,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 9 och 11,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 56,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 15 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 6-8.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

7. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkande 5,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkande 5,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 10,

2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 10,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 59 och

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 16 (KD, L)

8. Cykelhjälm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1582 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 17 (SD)

9. Mobilanvändning på cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1751 av Karin Enström (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 18 (SD)

10. Färgsättning av cykelbanor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkande 4,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 33 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 19 (M, SD)

11. Elsparkcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 16,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 35,

2020/21:2933 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2020/21:3200 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M),

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 16 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 20 (M, SD, L)

3

Debatt

Bordläggning: 2021-01-19
Debatt i kammaren: 2021-01-20
4

Beslut

Beslut: 2021-01-27
11 förslagspunkter

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Mål för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 2 och

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

2. Infrastruktur för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:160 av Per Lodenius (C),

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 6,

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkandena 1 och 3,

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 1, 3, 5, 6, 8 och 11,

2020/21:860 av Magnus Manhammar (S),

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 15,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkandena 1, 2 och 6,

2020/21:1951 av Ulrika Jörgensen (M),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 28,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 2-4, 7 och 8,

2020/21:2937 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 13,

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 14 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 1, 3 och 4.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C, L)
Reservation 5 (V)

3. Översyn av väglagen

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör återkomma med förslag som gör det möjligt att anlägga friliggande cykelvägar utan krav på direkt anslutning till vägar avsedda för motortrafik, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 7,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 14,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 15,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 55 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 2 och

bifaller delvis motion

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 6 (S, C, L)

4. Kombinerade resor med cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 4, 14 och 15,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 18,

2020/21:1952 av Ulrika Jörgensen (M),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 34 och

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 15.

Reservation 7 (SD)
Reservation 8 (V)
Reservation 9 (L)

5. Utbildning och insatser bland barn och vuxna

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 12,

2020/21:881 av Johan Andersson (S),

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 29 och

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 57.

Reservation 10 (SD, KD)

6. Trafiksäkerhet och trafikregler för cykling

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 7,

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkandena 2 och 5,

2020/21:402 av Jörgen Grubb (SD),

2020/21:403 av Jörgen Grubb (SD),

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkandena 9 och 10.1,

2020/21:1313 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 17,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkandena 4 och 7,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 30,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkandena 9 och 11,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 56,

2020/21:3172 av Anders Åkesson m.fl. (C) yrkande 15 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkandena 6-8.

Reservation 11 (M)
Reservation 12 (SD)
Reservation 13 (C)
Reservation 14 (V)
Reservation 15 (KD)

7. Säkerhetsavstånd vid omkörning av cyklister

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:172 av Nina Lundström (L) yrkande 5,

2020/21:1498 av Nina Lundström (L) yrkande 5,

2020/21:2694 av Emma Berginger m.fl. (MP) yrkande 10,

2020/21:2805 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 10,

2020/21:2809 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 59 och

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 13.

Reservation 16 (KD, L)

8. Cykelhjälm

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1582 av Johan Andersson m.fl. (S) och

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 31.

Reservation 17 (SD)

9. Mobilanvändning på cykel

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:1751 av Karin Enström (M) yrkandena 1 och 2 samt

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 32.

Reservation 18 (SD)

10. Färgsättning av cykelbanor

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:320 av Rickard Nordin (C) yrkande 4,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 33 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 5.

Reservation 19 (M, SD)

11. Elsparkcyklar

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2020/21:785 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C) yrkande 16,

2020/21:2218 av Thomas Morell m.fl. (SD) yrkande 35,

2020/21:2933 av Alireza Akhondi m.fl. (C),

2020/21:3200 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M),

2020/21:3235 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkande 16 och

2020/21:3466 av Maria Stockhaus m.fl. (M) yrkande 9.

Reservation 20 (M, SD, L)