Dokument & lagar (343 träffar)

Motion 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:T59 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Regeringen föreslår att ett anbudsförfarande införs när man skall ge tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya och väsentligt ändrade radioanvändningar.


Utskottsberedning: ---1997/98:TU15

Betänkande 1997/98:TU15

Riksdagen beslutade att skjuta upp behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1998/99.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-05

Betänkande 1997/98:TU14

Teleoperatörerna ska fr.o.m. den 1 juli 1999 vara skyldiga att införa funktioner i telenäten som gör det möjligt för abonnenten att behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperatör. Skyldigheten ska omfatta även teleoperatörer som tillhandahåller digital mobiltelefoni. Syftet med denna s.k. nummerportabilitet är att öka förutsättningarna för en effektiv konkurrens inom teleområdet. I samma syfte infördes bestämmelser om att abonnenter genom ett stående val (förval) ska kunna utnyttja teletjänster som erbjuds i telenätet av samtrafikerande teleoperatörer.


Justering: 1998-05-26

Betänkande 1997/98:TU13

Postlagen ändrades med syftet att på ett förbättrat sätt uppnå de postpolitiska målen och att anpassa lagen till EG-direktiv. Det nuvarande begreppet grundläggande postservice i postlagen ändrades till samhällsomfattande posttjänst. Det övergripande målet - att alla ska kunna skicka och ta emot adresserade försändelser - kompletterades med ett servicemål. Tillstånd ska inte längre att krävas för paketbefordran. Denna service kommer dock även i fortsättningen att utgöra en del av den samhällsomfattande posttjänsten. Det avtalsreglerade kravet på Posten AB att erbjuda rabatterade frimärken till hushållen avskaffades. I stället fick regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om ett pristak för postverksamhet.


Justering: 1998-05-26 Debatt: 1998-06-04

Betänkande 1997/98:TU10

Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag till mål för och inriktning av transportpolitiken. Vidare beslutades att ett nytt avgiftssystem för järnvägstrafiken ska införas som bl.a. innebär en kostnadssänkning med 690 miljoner kronor per år. Utbyggnaden av Botniabanan utmed Norrlandskusten ska genomföras. Kostnaden för järnvägsutbyggnaden, som beräknas vara helt färdig 2005, beräknas uppgå till högst 8 200 miljoner kronor. Någon energi- och koldioxidskatt på bränsle som används för järnvägsändamål ska inte införas nu. Konkurrensen mellan långväga busstrafik och järnvägstrafik ska öka. Därmed kan den långväga busstrafiken utvecklas efter sina egna förutsättningar. Regering och riksdag bör avvakta trafikbeskattningsutredningens arbete innan de tar ställning till förändringar av drivmedelsbeskattningen och fordonsskatten för personbilar. Däremot ska fordonsskatten på bussar höjas. Ett nytt statligt stöd till kommunala trafikflygplatser ska införas fr.o.m. budgetåret 1999. Stödet blir 115 miljoner kronor per år.


Justering: 1998-05-14 Debatt: 1998-06-02

Betänkande 1997/98:TU12

De svenska föreskrifterna om sjöarbetstid anpassades till två internationella konventioner som reglerar sjömäns vilotid.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-05-29

Betänkande 1997/98:TU11

Riksdagen beslutade om en ny körkortslag. Krav infördes på körkortstillstånd vid all övningskörning och en godkänd handledare vid all privat övningskörning. Körkortsbehörigheten för tung lastbil och buss begränsades så att körkortshavaren vart tionde år från 45 års ålder på nytt måste visa att han eller hon uppfyller de medicinska kraven för behörigheten. Mopeder delades in i två kategorier när det gäller behörighet - med krav på 25 km/tim respektive 45 km/tim som högsta hastighet. För den snabbare mopeden ska det krävas körkort och lägst 16 års ålder. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag om behörighet för 15-åringar att få köra mopeder av den snabbare kategorin efter en utbildning i andra former än för körkort och med behörighetsbevis av annat slag än körkort. De nya reglerna bör träda i kraft senast under första halvåret 1999. Behandlingen av regeringens förslag om förbud mot radar- och laservarnare sköts upp till nästa riksmöte.


Justering: 1998-05-12 Debatt: 1998-05-29

Betänkande 1997/98:TU5

Riksdagen beslutade att staten och Stockholms stad ska samfinansiera utbyggnaden av Södra länken och Årstabron. För Södra länken ska Stockholms stad bidra med 827 miljoner kronor och staten med 5 680 miljoner kronor, varav 5 000 miljoner kronor lånefinansieras. För järnvägsutbyggnaden mellan Södermalm och Årsta ska Stockholms läns landsting bidra med 800 miljoner kronor och staten genom Banverket med resterande medel, ca 100 miljoner kronor. Riksdagens beslut innebar vidare att det planerade avgiftssystemet med vägtullar i Stockholm inte genomförs. De lån som tidigare tagits upp för Dennisöverenskommelsen ska skyndsamt återbetalas.


Justering: 1998-04-14 Debatt: 1998-05-07

Motion 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:T58 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen där bland annat begreppet grundläggande postservice ändras till samhällsomfattande tjänster och det övergripande målet kompletteras med ett


Utskottsberedning: -----1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. (mp)

Motion till riksdagen 1997/98:T57 av Elisa Abascal Reyes m.fl. mp med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Staten har ett betydande ansvar på postområdet. I och med att konkurrensen ökar, ökar också betydelsen av att lagstiftningen på postområdet verkligen förmår ta tillvara de intressen som får


Utskottsberedning: ---1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T56 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

Motion till riksdagen 1997/98:T56 av Karl-Erik Persson m.fl. v med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet 1 Postens konkurrenssituation Propositionens förslag ger Posten ökade möjligheter att anpassa prissättningen till de förutsättningar som nu råder på postmarknaden. Det är nödvändigt att Postens


Utskottsberedning: ----1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:T55 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Inledning På uppdrag av regeringen utreder Post- och telestyrelsen för närvarande hur postoperatörerna skall kunna garanteras en konkurrensneutral tillgång till den postala infrastrukturen, i


Utskottsberedning: ------1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 1997/98:T54 av Elving Andersson m.fl. c med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen lämnas förslag om ny körkortslag. Fler av förändringarna är omstruktureringar av författningar. Det föreslås dock ett antal skärpningar som huvudsakligen är väl motiverade. Vidare föreslås


Utskottsberedning: ---1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T53 av Lena Sandlin och Claes-Göran Brandin (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T53 av Lena Sandlin och Claes-Göran Brandin s med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Regeringen föreslår i propositionen ny körkortslag m.m. förändringar vad det gäller åldersgränser och behörighetskrav för att få köra moped. Mopeder indelas i regeringens förslag vad det gäller


Utskottsberedning: -1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T52 av Kenth Skårvik m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 1997/98:T52 av Kenth Skårvik m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Folkpartiet liberalerna anser att man borde ha förenklat lagstiftningen i enlighet med förslagen från Körkortsutredningen SOU 1996:114I propositionen har man hänvisat till ytterligare framtida utredningar


Utskottsberedning: ----1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T51 av Eva Johansson m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1997/98:T51 av Eva Johansson m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen föreslås en regeländring som innebär att mopeder i fortsättningen får en högsta tillåten hastighet på 25 km/tim. Motivet för förändringen är EU-anpassning. Vi anser att det är rimligt att EU


Utskottsberedning: -1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T50 av Per Westerberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1997/98:T50 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. behandlas bl.a. förslag till nya regler för körkortsgivning och övningskörning samt åldersgränser och behörighetskrav för att få köra moped. Vidare behandlas


Utskottsberedning: ----1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T49 av Rigmor Ahlstedt (c)

Motion till riksdagen 1997/98:T49 av Rigmor Ahlstedt c med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Straff vid trafikförseelse Det har kommit till min kännedom att personer som gjort sig skyldiga till trafikbrott och därmed också rätteligen har fått sitt körkort indraget har fått vänta alltför länge dels


Utskottsberedning: -1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T48 av Carl Erik Hedlund (m)

Motion till riksdagen 1997/98:T48 av Carl Erik Hedlund m med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Regeringen har i propositionen valt att frångå 1994 års körkortsutredningsförslag angående körkortsingripande och i stället föreslagit att reglerna om körkortsingripande tills vidare i huvudsak skall vara oförändrade.


Utskottsberedning: --1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Motion 1997/98:T47 av Mats Odell m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 1997/98:T47 av Mats Odell m.fl. kd med anledning av prop. 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. I propositionen lämnas bland annat förslag till ny körkortslag, lag om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse och lag om trafikskolor. Kristdemokraterna kan i huvudsak instämma i regeringens olika


Utskottsberedning: --1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation