Dokument & lagar (2 träffar)

Yttrande 2016/17:KrU2y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU2y Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har anmodat övriga utskott att yttra sig över skrivelse 2016/17:75 Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2016 och eventuella

2017-04-27

Yttrande 2016/17:KrU2y (pdf, 121 kB)

Yttrande 2016/17:KrU1y

Kulturutskottet s yttrande 2016/17 : KrU1y Utgiftsram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Till f inansutskottet Finansutskottet har gett kulturutskottet tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för 201 7 (prop. 201 6 /1 7 :1 Förslag till statens

2016-10-25

Yttrande 2016/17:KrU1y (pdf, 133 kB)