Dokument & lagar (265 träffar)

Kommittédirektiv 2016:1368

Förordning (2016:1368) om extraordinärt anpassningsstöd till mjölkproducenter Innehåll Förutsättningar för stöd Bemyndiganden Uppgifter om stöd Överklagande Övergångsbestämmelser 1 Bestämmelserna i denna förordning kompletterar 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:1367

Förordning (2016:1367) om statsbidrag till allmänna samlingslokaler Innehåll Syftet med statsbidraget Bidragsformer Mottagare av statsbidrag Fördelning av statsbidrag Bestämmelser om investeringsbidrag Förutsättningar för investeringsbidrag Bidragsunderlag Bidragets storlek Bestämmelser om

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:1364

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. Innehåll Förutsättningar för statsbidrag Ansökan och beslut om statsbidrag Redovisning Återbetalning och återkrav Bemyndigande Överklagande Inledande bestämmelser 1 Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap.

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:1363

Förordning (2016:1363) om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare Innehåll Insatser för asylsökande m.fl. Mottagandet av ensamkommande barn Mottagandet av vissa nyanlända invandrare Övriga uppgifter för länsstyrelserna Uppgifter för Migrationsverket Tillämpningsområde 1

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:117 kommittébeteckning: U 2015:08

Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08) Innehåll Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade den 29 oktober 2015 kommittédirektiv om en

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:116

Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk Innehåll Sammanfattning Europarådets kritik mot undervisningen i nationella Sveriges minoritetspolitik Europarådets kritik Utredaren ska därför Tvåspråkig undervisning på nationella minoritetsspråk Utredaren ska

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:115

Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner Innehåll Sammanfattning En översyn behövs eftersom samhället har förändrats Uppdraget Mot denna bakgrund ska utredaren Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Utredaren ska därför Konsekvensbeskrivningar Arbetets

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:114

Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen Innehåll Sammanfattning Uppdraget att se över penningpolitikens mål och medel Uppdraget att förtydliga Riksbankens ansvar för finansiell stabilitet Uppdraget att se över Riksbankens institutionella oberoende Uppdraget att se över Riksbankens

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:113

En modern reglering av godstransporter till sjöss Innehåll Sammanfattning Den internationella regleringen av godstransporter till sjöss Rotterdamreglerna Den nuvarande svenska lagstiftningen Utredningsuppdraget Tidpunkten för ett svenskt tillträde Lagändringar med anledning av ett tillträde Regleringen

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:112 kommittébeteckning: A 2015:02

Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02) Innehåll Ändrad tid för redovisning av uppdraget Beslut vid regeringssammanträde den 22 december 2016. Ändrad tid för redovisning av uppdraget Regeringen beslutade den 5 november 2015 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för

2016-12-22

Kommittédirektiv 2016:1333

Förordning (2016:1333) med instruktion för Kronofogdemyndigheten Innehåll Information till regeringen Samverkan Ledning Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämpligheten av vissa förordningar Övrigt Undantag från myndighetsförordningen Uppgifter 1 Kronofogdemyndighetens

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1332

Förordning (2016:1332) med instruktion för Tullverket Innehåll Information till regeringen Ledning Organisation Anställningar och uppdrag Personalansvarsnämnd Tillämpligheten av vissa förordningar Rätt att meddela föreskrifter Undantag från myndighetsförordningen Uppgifter 1 Tullverket

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1318

Förordning (2016:1318) om Finansinspektionens rutiner för mottagande av anmälningar om regelöverträdelser Innehåll Hur anmälningar ska tas emot och hanteras Stöd till den som har anmält en överträdelse Behörigheter Information till allmänheten Översyn Förordningens tillämpningsområde 1 Denna

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1317

Förordning (2016:1317) om underrättelseskyldighet för åklagare och domstolar i fråga om marknadsmissbruk Innehåll Domstolars underrättelse till Finansinspektionen Åklagares underrättelse till Finansinspektionen 1 Åklagare ska i fråga om en överträdelse som kan leda till administrativ sanktion enligt 5

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1316

Förordning (2016:1316) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbrukförordning Innehåll Insynsregister Utredningsregister Rättelse och skadestånd Dokumentation vid undersökning efter beslut av domstol Offentliggörande av administrativa sanktioner Underrättelse till Bolagsverket om ledamöter

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1307

Lag (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden Innehåll Lagens tillämpningsområde Finansiella instrument som omfattas av lagen Undantag Uttryck i lagen Insiderbrott Obehörigt röjande av insiderinformation Försök och förberedelse till brott Anmälan om brott Åtalsprövning Myndighetssamarbete Hinder

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1306

Lag (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning Innehåll Förbuden mot insiderhandel och marknadsmanipulation Anmälningar av transaktioner till insynsregistret Anmälningsskyldighet för närstående som är underårig Rapportering av misstänkta överträdelser Föreläggande

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1283

Förordning (2016:1283) om statligt stöd genom nationellt utvecklingsbolag Innehåll Förutsättningar för stöd Handläggning av stödärenden Hinder mot att betala ut stöd Förvaltningslagens tillämpning Överklagande Inledande bestämmelser 1 Det nationella utvecklingsbolaget får i enlighet med lagen

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:111

Radio och tv i allmänhetens tjänst Innehåll Sammanfattning Kommande tilläggsdirektiv Radio och tv i allmänhetens tjänst Uppdraget att föreslå en framtidssäker avgiftsmodell En förändring av modellen för finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst De framtida villkoren för radio och tv i allmänhetens

2016-12-20

Kommittédirektiv 2016:1264

Förordning (2016:1264) om ersättning för kostnader i samband med vissa identitetskontroller vid transporter som utförs med buss, tåg eller passagerarfartyg till Sverige från en annan stat Innehåll Mottagare och villkor Ansökan och beslut Återbetalning och återkrav Bemyndigande Överklagande Övergångsbestämmelser Inledande

2016-12-14