Dokument & lagar (408 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:43 EU-nämndens sammanträde 2012-07-05

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:43 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2012-07-05 kl. 10:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Ekonomiska och finansiella frågor Statsrådet Peter Norman Återrapport från möte i rådet den 22 juni Information och samråd inför möte i rådet den 10 juli Justering

2012-07-05

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM33 KOM (2011) 658 slutlig

FPM20111233 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM33 Förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur Näringsdepartementet 2011-11-22 Dokumentbeteckning KOM 2011 658 slutlig Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeisk energiinfrastruktur och om upphävande

2011-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM33 KOM (2011) 658 slutlig (doc, 90 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM32 KOM (2011) 495 slutlig

FPM20111232 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM32 EU:s ståndpunkt i Internationella valfångskommissionen IWC Miljödepartementet 2011-11-22 Dokumentbeteckning KOM 2011 495 slutlig Förslag till beslut om fastställande av den ståndpunkt som ska användas av Europeiska unionen vid Internationella valfångstkommissionens

2011-11-22

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM32 KOM (2011) 495 slutlig (doc, 73 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:18 EU-nämndens sammanträde 2011-12-16

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:18 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-12-16 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Miljö Miljöminister Lena Ek Återrapport från möte i rådet den 10 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 19 december Justering av dels stenografiska

2011-12-16

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM50 SEK(2011) 1048, Faktapromemoria 2011/12:FPM12

FPM20111250 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM50 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Armenien Justitiedepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning SEK2011 1048 Rekommendation från kommissionen till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM50 SEK(2011) 1048, Faktapromemoria 2011/12:FPM12 (doc, 71 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM49 KOM(2011) 720, KOM(2011) 726, KOM(2011) 722, KOM(2011) 723, KOM(2011) 725, KOM(2011) 721, KOM(2011) 724, KOM(2011) 728, KOM(2011) 727, KOM(2011) 715

FPM20111249 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM49 Rysslands WTO-anslutning Utrikesdepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning KOM2011 720 Förslag till rådets beslut om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt i Världshandelsorganisationens relevanta insats om Ryska federationens anslutning till

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM49 KOM(2011) 720, KOM(2011) 726, KOM(2011) 722, KOM(2011) 723, KOM(2011) 725, KOM(2011) 721, KOM(2011) 724, KOM(2011) 728, KOM(2011) 727, KOM(2011) 715 (doc, 95 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM48 KOM(2011) 439 slutlig, SEC(2011) 918, SEC(2011) 919

FPM20111248 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM48 Ändring direktiv om svavelhalten i marina bränslen Miljödepartementet 2011-12-12 Dokumentbeteckning KOM2011 439 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/32/EG vad gäller svavelhalten i marina bränslen. SEC2011

2011-12-12

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM48 KOM(2011) 439 slutlig, SEC(2011) 918, SEC(2011) 919 (doc, 107 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM51 SEK(2011) 1050, Faktapromemoria 2011/12:FPM13

FPM20111251 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM51 Viseringsförenklingsavtal mellan EU och Azerbajdzjan Justitiedepartementet 2011-12-13 Dokumentbeteckning SEK2011 1050 Rekommendation från kommissionen till rådet om att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar om ingående av ett avtal mellan Europeiska

2011-12-13

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM51 SEK(2011) 1050, Faktapromemoria 2011/12:FPM13 (doc, 69 kB)

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR3

Offentlig utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-21-5 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2011/12:RFR3 Förord Riksdagens utskott arbetar med bl.a. uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. Inom miljö- och jordbruksutskottet bedrivs detta arbetet

2011-12-09

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR3 (pdf, 279 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM43 KOM(2011) 425, KOM(2011) 416, KOM(2011) 424, KOM(2011) 418, KOM(2011) 417

FPM20111243 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM43 Förslag till EU:s gemensamma fiskeripolitik Landsbygdsdepartementet 2011-12-07 Dokumentbeteckning KOM2011 425 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den gemensamma fiskeripolitiken KOM2011 416 Förslag till Europaparlamentets och rådets

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM43 KOM(2011) 425, KOM(2011) 416, KOM(2011) 424, KOM(2011) 418, KOM(2011) 417 (doc, 98 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM44 KOM (2011) 730

FPM20111244 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM44 Förordning om administrativt samarbete på punktskatteområdet Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM 2011 730 Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter Sammanfattning Den nuvarande förordningen om

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM44 KOM (2011) 730 (doc, 72 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM46 KOM(706) slutlig

FPM20111246 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM46 Förordning som etablerar ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM706 slutlig Förslag till Europaparlamentets och Rådets förordning om inrättandet av ett åtgärdsprogram för tull- och skattefrågor

2011-12-09

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM46 KOM(706) slutlig (doc, 104 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM45 KOM(2011) 714

FPM20111245 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM45 Omarbetning av ränte/royaltydirektivet Finansdepartementet 2011-12-09 Dokumentbeteckning KOM2011 714 Förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för beskattning av räntor och royaltyer som betalas mellan närstående bolag i olika medlemsstater

2011-12-08

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM45 KOM(2011) 714 (doc, 72 kB)

Kallelse och föredragningslista 2011/12:17 EU-nämndens sammanträde 2011-12-09

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2011/12:17 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2011-12-09 kl. 09:00 Plats: Skandiasalen N3 Föredragningslista Rättsliga och inrikes frågor Justitieminister Beatrice Ask Återrapport från möte i rådet den 27-28 oktober Information och samråd inför möte i rådet den 13-14

2011-12-09

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR4

Konstitutionsutskottets seminarium om en nordisk samekonvention ISSN 1653-0942 ISBN 978-91-86673-23-9 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2011 2011/12:RFR4 Förord Nordiska rådet beslöt 1995 att inleda arbetet med en nordisk samekonvention i syfte att säkerställa det samiska folkets rätt att självt bestämma om sin ekonomiska,

2011-12-19

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR4 (pdf, 5724 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM63 KOM (2011) 777

FPM20111263 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM63 Kommissionens arbetsprogram 2012 Statsrådsberedningen 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 777 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: Kommissionens arbetsprogram 2012

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM63 KOM (2011) 777 (doc, 79 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM62 KOM (2011) 758 final

FPM20111262 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM62 Programmet Rättigheter och medborgarskap Arbetsmarknadsdepartementet 2011-12-19 Dokumentbeteckning KOM 2011 758 final Förslag till förordning för programmet Rättigheter och medborgarskap 2014-2020 Sammanfattning Kommissionens förslag att inrätta programmet

2011-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM62 KOM (2011) 758 final (doc, 80 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM61 KOM(2011) 747, KOM(2011) 746

FPM20111261 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM61 Ändrade regler för kreditvärderingsinstitut, m.m Finansdepartementet 2011-12-19 Dokumentbeteckning KOM2011 747 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut KOM2011 746 Förslag

2011-12-19

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM61 KOM(2011) 747, KOM(2011) 746 (doc, 93 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM60 KOM (2011) 759

FPM20111260 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM60 Programmet Rättvisa Justitiedepartementet 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM 2011 759 Förslag till Europaparlamentet och rådet om inrättande av Programmet Rättvisa för perioden 2014-2020. Sammanfattning Kommissionen förslag att inrätta programmet Rättvisa

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM60 KOM (2011) 759 (doc, 73 kB)

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM64 KOM(2011) 815, BILAGA I, BILAGA II, BILAGA III, BILAGA IV

FPM20111264 Regeringskansliet Faktapromemoria 2011/12:FPM64 Kommissionens årliga tillväxtrapport Statsrådsberedningen 2011-12-20 Dokumentbeteckning KOM2011 815 ÅRLIG TILLVÄXTRAPPORT 2012 BILAGA I LÄGESRAPPORT OM EUROPA 2020-STRATEGIN BILAGA II MAKROEKONOMISK RAPPORT BILAGA III UTKAST TILL GEMENSAM SYSSELSÄTTNINGSRAPPORT

2011-12-20

Fakta-PM om EU-förslag 2011/12:FPM64 KOM(2011) 815, BILAGA I, BILAGA II, BILAGA III, BILAGA IV (doc, 85 kB)