Dokument & lagar (9 träffar)

Register 1893:Tfu Andra kammaren

Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden, memorial och betänkanden. A. Arbetare och arbetsgivare, förliknings- och skiljenämnder mellan.11 ordnande af förhållandet dem emellan beträffande reglering af arbetstiden 21 Arbetsstatistik, lämpligaste sättet

1893-01-01

Register 1893:Tfu Andra kammaren (pdf, 345 kB)

Register 1893:Tfu Första kammaren

Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1893 afgifna utlåtanden. A. Arbetsstatistik, ifrågasatt utredning rörande åstadkommande af en svensk 9. B. B ev äring syngling ar, vidtagande af åtgärder för beredande af kunskaper i rätt- och välskrifning samt i räkning åt.7. E. Enke-

1893-01-01

Register 1893:Tfu Första kammaren (pdf, 284 kB)

Register 1893:Su

REGISTER Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, understöd för utgifvande af.9:93. Afzelius, F. G.akademiadjunkt, förhöjning i pensionen åt 10:15 29:4. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens

1893-01-01

Register 1893:Su (pdf, 1537 kB)

Register 1893:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima Riksdagen år 1893. A Ackord:se Konkurslagen. Adel:se Forum. Afgäld:se Hemmansklyfning. Allmänning ar: angående delaktighet i.Arfsrätt: angående oäkta barns.Arrendelag: angående utarbetande af.Utlåtandets eller memorialets n:o. 14. 30, 57. 59. B. Bergarelön:se

1893-01-01

Register 1893:LU (pdf, 604 kB)

Register 1893:Ku

1 ttftfclÖ Hl:t iI, i/ jf Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1893 års lagtima riksdag. N:0. Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändrad ly-delse af 52 regerings-formen och 33

1893-01-01

Register 1893:Ku (pdf, 2963 kB)

Register 1893:Bu

Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1893. A. Nummer Afbetalning slån, motion om utsträckning af tiden för återbetalning af sådana.10, 11. Afdelningskontor, motioner om nya sådana.8, 9. Ajlöningsstat, riksbankens, ändringar i densamma 13. Afskrifning af fordringar vid

1893-01-01

Register 1893:Bu (pdf, 163 kB)

Register 1893:Bevulu

Register öfver de af sammansatta bevillnings- och lagutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkande och memorial. Betänkandets eller A. memorialets n:o. Arfvode, memorial, angående arfvode åt sekreteraren hos sammansatta bevillnings- och lagutskottet.2. H. Hvitbetssoclcertillverkningsbeskattninqen, betänkande,

1893-01-01

Register 1893:Bevulu (pdf, 132 kB)

Register 1893:Bevu

Register öfver de af bevillningsutskottet vid 1893 års lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial. Betänkandets B. eller memorialets n:o. Beräkning, betänkande, angående beräkning af vissa bevillnin gar för år 1894 22. Bevillning, betänkande, angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter.S.

1893-01-01

Register 1893:Bevu (pdf, 326 kB)

Register 1893:reg

Ii E G I S T E R ÖFVEll RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1893. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1893. Sami. i i i i 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoli med bihang vid lagti ma riksmötet år 1893. Protokoll. Första kammarens

1893-01-01

Register 1893:reg (pdf, 19419 kB)