Dokument & lagar (11 träffar)

Register 1892:Tfu Andra kammaren

1 Register öfver de af Andra Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1892 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetare och arbetsgivare, utredning rörande lämpligheten af en lag stiftning i fråga om förliknings- och skiljenämnder mellan.20. Arrendeauktioner, ändring i gällande bestämmelser för kronans.15. B.

1892-01-01

Register 1892:Tfu Andra kammaren (pdf, 317 kB)

Register 1892:Tfu Första kammaren

1 Register öfver de af Första Kammarens tillfälliga utskott under lagtima riksmötet år 1892 afgifna utlåtanden. A. N:o. Arbetsklassen, tillsättande af en komité för behandling af frågan om förbättrande af dess ställning 11. B. Bolag, utredning rörande deras förvärf af jordegendomar i vissa delar af landet.12. D. Drycker,

1892-01-01

Register 1892:Tfu Första kammaren (pdf, 343 kB)

Register 1892:Su

REGISTER öfver Statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1892 års riksdag. A. N:o å uti. eller mem. Acta matematica, understöd för utgifvande af.9:93. Allmänna arbeten, som kontrolleras af väg- och vattenbyggnadsstyrelsen, anslag till och vilkoren för anslagens åtnjutande 12. Allmänna läroverken, ang. af Riksdagens

1892-01-01

Register 1892:Su (pdf, 1550 kB)

Register 1892:LU

Register öfver lagutskottets utlåtanden och memorial vid lagtima riksdagen år 1892. 3 I Utlåtandets eller memorialets y f v n:o. Ackord:se Konkurslagen. Af gifter till presterskapet:se Presierskapets inkomster. Allmänna byggnader: angående ändrad lydelse af lagen angående byggnad och underhåll af kyrka m. ra. den

1892-01-01

Register 1892:LU (pdf, 625 kB)

Register 1892:Ku

1 Förteckning å konstitutionsutskottets utlåtanden och memorial vid 1892 års lagtima riksdag. N:o. t-jc Utlåtandets eller Datum. Dess behandling hos Anmärkningar. memorialets rubrik. 1892. Första Kammaren. Andra Kammaren. 1. I anledning af väckt motion om ändring af 5 och 6 regerings-formen. iJ4 mars. 12 mars.

1892-01-01

Register 1892:Ku (pdf, 527 kB)

Register 1892:Bu

1 Register öfver bankoutskottets memorial och utlåtanden under Riksdagen i Stockholm år 1892. A. N:o. Afbetalning slån, motion angående ändring i bestämmelserna för sådana.12, 16. Afdelningskontor, motioner angående nya sådana.11, 15. Aflöning sförmånerna för tjenstemännen vid riksbankens hufvudkontor 8. Aflöning sstat,

1892-01-01

Register 1892:Bu (pdf, 231 kB)

Register 1892:Bevu

1 Register öfver de af b e v i 11 n i ngsutskottet vid 1892 ars lagtima riksdag afgifna betänkanden och memorial D Betänkandets eller memorialets n:o Beräkning, betänkande angående beräkning af vissa bevill ningar för år 1893.22. Bevillning, betänkande i anledning af dels Kongl. Maj:ts proposition n:o 4 om ändring

1892-01-01

Register 1892:Bevu (pdf, 315 kB)

Register 1892:reg

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL MED BIHANG VID LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1892. STOCKHOLM TRYCKT I CENTRAL-TRYCKERIET Sami i i l i 2 2 8 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 10 10 Summarisk förteckning öfver Riksdagens protokoll med bihang vid lagtima riksmötet år 1892. Protokoll. Första kammarens protokoll,

1892-01-01

Register 1892:reg (pdf, 23927 kB)

Register 1892:prot Andra kammaren

REGISTER ÖFVEIl RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMÅ RIKSMÖTET ÅR 1892. ANDRA KAMMAREN. éh STOCKHOLM ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG. 1892. Förklaring öfver de i detta register förekommande förkortningar. A. T. U. betyder Andra Kammarens tillfälliga utskotts betänkande, utlåtande eller memorial Bev. U. bevillningsutskottets

1892-01-01

Register 1892:prot Andra kammaren (pdf, 6374 kB)

Register 1892:prot Första kammaren

REGISTER ÖFVER RIKSDAGENS PROTOKOLL LAGTIMA RIKSMÖTET ÅR 1S92. FÖRSTA KAMMAREN. STOCKHOLM, TRYCKT HOS K. L. BECKMAN, 1892. Anvisning för registrets Ibegagnande: Hänvisningar till verkspropositionen återfinnas under förkortningen K. S. P. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX sid. 1, 2, 3 etc.hvarvid K. S. P. betyder

1892-01-01

Register 1892:prot Första kammaren (pdf, 7490 kB)

Register 1892:bih

ALLMÄNT REGISTER ÖFVER MMAWmT TILL KAMRARNES PROTOKOLL vid Lagtima Riksdagen i Stockholm år 1892. STOCKHOLM 1SAAC MAKCUS JlOKTU.AKTIHliOI.AQ. 1892. 7 7 J7 i.X i 7 f s v i- i 1 f- 1 1 2 2 3 4 4 5 6 G 7 8 8 9 10 10 10 Summariskt innehåll af bihanget till kamrarnes protokoll vid riksdagen år 1892.

1892-01-01

Register 1892:bih (pdf, 6888 kB)