Dokument & lagar (1 259 träffar)

Register 1964:L2u

Andra lagutskottets register vid 196b års riksdag vårsessionen 1 ÄWUiO it uoillivWk Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Administrativt frihetsberövande: se Socialhjälpslagen 12 Alkoholmissbrukare: se Sjukförsäkring 19 Allmän arbetslöshetsförsäkring: se Arbetslöshetsförsäkring

1964-01-01

Register 1964:L2u (pdf, 1046 kB)

Register 1964:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 196i års riksdag höstsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen A Ambulansväsendet: se Hälso- och sjukvård 66 Anställningsskydd: se Arbetsorganisationen, Internationella 63 och Nordiska rådet 70 Anställningstrygghet: se Arbetsorganisationen,

1964-01-01

Register 1964:L2u - höst (pdf, 477 kB)

Register 1964:L1u

Första lagutskottets register vid 196i års riksdag vårsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abortlagen: se Avbrytande av havandeskap 3 Uppskjutna ärenden 34 A ekor dsför handling: lag angående ändring i lagen den 13 maj 1921 nr 227 om ackords förhandling

1964-01-01

Register 1964:L1u (pdf, 699 kB)

Register 1964:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1964 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag liöstsessionen A Abort: se Avbrytande av havandeskap 48 Aktiebolag: se Revisor 43 Allmänna ordningsstadgan: kungörelse om ändring i allmänna ordningsstadgan den 14 december 1956 nr 617

1964-01-01

Register 1964:L1u - höst (pdf, 353 kB)

Register 1964:Ku - höst

Konstitutionsutskottets register vid 1964- års riksdag höstsessionen 1 Sakregister över konstitutionsutskottets betänkande vid 1964 års riksdags höstsession A Allmänna handlingar, se:Sekretess 1 och 2 B Besvär, om förfarandet i kommunal besvärsnämnd, se:Kommunallagarna 5 E Ersättning för kommunala uppdrag, se:Kommunallagarna

1964-01-01

Register 1964:Ku - höst (pdf, 309 kB)

Register 1964:Ju

Jordbruksutskottets register vid 196b års riksdag vårsessionen 1 Register över jordbruksutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Aktieteckning i kreditinstitut för lantbruksnäringarna, jämte motioner 17 Allemansrätten, motioner 19 Allmän beredskapsstat.18 Alnarpsinstitutet, avlöningar

1964-01-01

Register 1964:Ju (pdf, 540 kB)

Register 1964:Ju - höst

Jordbruksutskottets register vid 196i års riksdag höstsessionen Register till jordbruksutskottets utlåtanden vid 1964 års riksdag höstsessionen B Befrielse från betalningsskgldighet till kronan.25 D Domänverkets skogsarbetare, kreditgaranti vid anskaffning av vissa maskiner 27 F Fodersädsproduktionen, stöd, motioner.28

1964-01-01

Register 1964:Ju - höst (pdf, 161 kB)

Register 1964:Bu

Bankoutskottets register vid 1964 års riksdag vårsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen I. Riksdagen och dess verk Ansvarsfrihet rikssbanksfullmäktige 12: 3 riksdagsbiblioteket 4 riksgäldsf ullmäktige.12:4 Berättelser kommitténs för firande av representationsreformens

1964-01-01

Register 1964:Bu (pdf, 226 kB)

Register 1964:Bu - höst

Bankoutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register till bankoutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen I. Riksdagen och dess verk Bankoutskottets instruktion.JO-ämbetet, förstärkning av.JO:s och MO:s ställföreträdare, tjänstgöringstraktamente till.Pensionsärenden vid riksdagens

1964-01-01

Register 1964:Bu - höst (pdf, 134 kB)

Register 1964:Bevu

Bevillningsutskottets register vid 196k års riksdag vårsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Arvsskatt: ang. ändrad lydelse av 3 förordningen om arvsskatt och gåvoskatt frihet från arvsskatt för akademierang. befrielse från arvsskatt för stiftelse

1964-01-01

Register 1964:Bevu (pdf, 402 kB)

Register 1964:Bevu - höst

Bevillningsutskottets register vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register till bevillningsutskottets betänkanden vid 1964 års riksdag höstsessionen n a t n v. vt sx X h Arvsskatt: ang. ändring i förordningen om arvsskatt och gåvoskatt 68 D Dubbelbeskattning: ang. godkännande av avtal mellan Sverige samt Storbritannien,

1964-01-01

Register 1964:Bevu - höst (pdf, 210 kB)

Register 1964:Abu

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 196b års riksdag vårsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag vårsessionen A Abort, se Kvinnor i abortsituation Anpassningsproblemen i arbetslivet 12 Ansvarsförsäkring för statlig verksamhet.17 Arbetsgivare, se Uppbördsskyldighet

1964-01-01

Register 1964:Abu (pdf, 205 kB)

Register 1964:Abu - höst

Allmänna beredningsutskottets reg. vid 196b års riksdag höstsessionen 1 Register över allmänna beredningsutskottets utlåtanden och memorial vid 1964 års riksdag höstsessionen A Alkoholforskningen, upprustning av.Alkoholskadade m. fl.se Eftervård etc. B Bokskog, bevarande av.Datamaskiner m. m D E Eftervård av alkoholskadade

1964-01-01

Register 1964:Abu - höst (pdf, 191 kB)

Register 1963:Su - höst

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag lwstsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholbrukets speciella risker för ungdom, motioner om en upplys ningskampanj rörande 191 Arvsfonden, allmänna, försäljning av vissa fastigheter.184 Atomenergisamarbete,

1963-01-01

Register 1963:Su - höst (pdf, 428 kB)

Register 1963:Su

Statsutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register över statsutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Abortförebyggande åtgärder, anslag till.5:159 Abrahamsons, August, stiftelse för slöjdlärarutbildning, bidrag till 8:77 Aerotransport, Aktiebolaget, anslag till garanti

1963-01-01

Register 1963:Su (pdf, 2754 kB)

Register 1963:L3u - höst

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Allemansrätt: se Naturvårdslagstiftning 37 Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Jakt 39 B Begagnade bilar: se Vägtrafik 43 Byggnadslagstiftning: om rätt för trossamfund

1963-01-01

Register 1963:L3u - höst (pdf, 340 kB)

Register 1963:L3u

Tredje lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till tredje lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A A llemansrätt: r se Uppskjutna ärenden 30 c Ansvarighetsförsäkring för jägare: se Uppskjutna ärenden 30 j B Bandhundar: om lagstiftning angående förbud mot

1963-01-01

Register 1963:L3u (pdf, 598 kB)

Register 1963:L2u - höst

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen Register till andra lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen A Alkoholmissbrukare: angående utbetalningen av sjukpenning och pension till vissa alkoholmissbrukare Anställningsavtal: se Konkurrensklausuler 74 Avvisning: se Utlänningslagen

1963-01-01

Register 1963:L2u - höst (pdf, 371 kB)

Register 1963:L2u

Andra lagutskottets register vid 1963 års riksdag vårsessionen 1 Register till andra lagutskottets utlåtanden och memorial vid 1963 års riksdag vårsessionen A Alkoholistvård: se Nykterhetsvård 4 och 39 Alkoholmissbrukare: se Uppskjutna ärenden 59 Allmän försäkring: se under Sjukförsäkring, Folkpension, Tilläggspension

1963-01-01

Register 1963:L2u (pdf, 1006 kB)

Register 1963:L1u - höst

Första lagutskottets register vid 1963 års riksdag höstsessionen 1 Register till första lagutskottets utlåtanden vid 1963 års riksdag höstsessionen B Barnavårdsman: angående barnavårdsmannainstitutionen 44 Bekämpningsmedel: se Regeringsrättslagen 51 Biskopsval: lag om biskopsval 52 lag angående upphävande av 2 5 mom.

1963-01-01

Register 1963:L1u - höst (pdf, 200 kB)