Dokument & lagar (218 träffar)

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 8. 1 N:o 8. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 nov. 1892. Andra Kammaren 27 i i ii j hmiAs Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. May.ts proposition med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet. Särskilda

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:8 - urtima (pdf, 248 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 7. 1 N:o 7. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 27 november 1892. Andra Kammaren 27 Riksdagens skrifvelse till Konungen, ej mindre i anledning af Kongl. Maj:ts propositioner n:o 4, om ändring i förordningen den 3 juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst, och n:o

1892-11-27

Riksdagsskrivelse 1892:7 - urtima (pdf, 1000 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 6. r N:o 6. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 nov. 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:6 - urtima (pdf, 226 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 5. 1 ganbud sr: v- v.bR.r.vn1iq no in r-r mot nit f tj ib b-fil r-ö r. m fuirao ml k: p pi p-iT i v Fi i i r toj liv e. k-h Ibi v v,ifkjk l si f i1 jf i oi t i hö.vt N:o 5. flolr no BlobM. i Kli kl nnuktk. k fö X i ö t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:5 - urtima (pdf, 201 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 4. 1 N:o 4. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:4 - urtima (pdf, 882 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 3. 1 l 4, r V n ft f i POjH, d 1 n.i j i,ur: fn- t N:o 3. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren 26 1 i ifilt.1 j i Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående afskrifning af de å viss jord filande grundskatter

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:3 - urtima (pdf, 338 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 2. 1 N:o 2. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 2G nov. 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885. Särskilda utskottets utlåtande n:o 2.Till Konungen.

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:2 - urtima (pdf, 764 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima

Riksdagens Skrifvelse N:o 1. 1 N:o 1. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 26 november 1892. Andra Kammaren den 26 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning. Särskilda utskottets utlåtande n:o 1.Till Konungen. Uti den 14 oktober 1892 till Riksdagen

1892-11-26

Riksdagsskrivelse 1892:1 - urtima (pdf, 17199 kB)

Riksdagens protokoll 1892:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Måndagen den 21 november. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående det i särskilda utskottets utlåtande, n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning, äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta motioner i dithörande ämnen

1892-11-24

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 15174 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o 1. Andra Kammaren. 1892. Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen urtima riksdag här i hufvudstaden sammanträdt måndagen den 17 oktober 1892 och efter verkstäld granskning af fullmagterna för nyvalda ledamöter af Andra Kammaren, på sätt i 32 riksdagsordningen stadgas, sammanträdde

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1014 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 1. Sedan Kongl. Maj:t genom Öppet nådigt bref den 23 september 1392 kallat ledamöterna af Riksdagens båda kamrar att, för behandling af förslag om ett bättre ordnande af rikets försvarskrafter, måndagen den 17 nästpåföljande oktober sammanträda i Stockholm till urtima

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1207 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 5. Måndagen den 21 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo särskilda utskottets den 16 och 17 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad bärordning äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 9692 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr Hyfling tillkännagaf, att han den 2 innevarande månad infunnit sig vid riksdagen. Vidare anmälde herr Bergman sin ankomst till riksdagen. Justerades protokollen för den 28 och 29 sistlidne oktober. Anmäldes

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kl. I 3 e. m. 1. Justerades protokollet för deu 24, 28 och 29 sistlidue oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att berr öfverstelöjtnant John Bratt på grund af akut sjukdom är tills vidare förhindrad att bevista Riksdagens

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 244 kB)

Riksdagens protokoll 1892:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1892. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. 0 f M I i Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 19 oktober 1892. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:utdr (pdf, 1313 kB)

Riksdagens protokoll 1892:beslut

t, Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den 17 Oktober och slutade den 28 November 1892. Vi efterskrifva, Svenska Folkets valda ombud göre veterligatt, på grand af Kongl. Maj:ts genom öppet nådigt bref och påbud utfärdade kallelse, Vi den 17 sistlidne Oktober, under Hans Maj:t

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:beslut (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:103

Riksdagens Skrifvelse N:o 103. 1 N:o 103. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. Bevillningsutskottets betänkanden nås 4, 6 och 25.Till Konungen. I en till Riksdagen aflåten proposition n:o

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:103 (pdf, 188 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:102

Riksdagens Skrifvelse N:o 102. 1 N:o 102. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren den 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående tullbevillningen. Bevillningsutskottets betänkanden n:is 2, 9, 17 samt memorial n:is 3, 12, 13. och 23.Till Konungen. Sedan Riksdagen till pröfning förehaft

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:102 (pdf, 6629 kB)

Riksdagsskrivelse 1892:97

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 97. N:o 97. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 21 maj 1892. Andra Kammaren 21 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med ny riksstat. Statsutskottets memorial n:is 83 och 87.Till Konungen. Riksstat, att gälla för år 1893 och intill dess ny statsreglering vidtager, får Riksdagen härmed

1892-05-21

Riksdagsskrivelse 1892:97 (pdf, 107 kB)