Dokument & lagar (304 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning UD Departement Utrikesdepartementet Senast ändrad 2010-09-07 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Pehrsson, Ulf, fr.o.m.

2019-08-25

Kommittéberättelse N

Bredbandsforum Beteckning N Departement Näringsdepartementet Senast ändrad 2019-06-11 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2012-02-07 Direktiv för Lokal Sammansättning Ledamot: Ahlstrand, Jimmy, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Backman, Stefan, fr.o.m. 2012-02-07 Ledamot: Ek, Mikael,

2012-02-07

Svar på skriftlig fråga :442 besvarad av Statsrådet Tobias Billström

den 7 januari Svar på fråga 2008/09:442 Bristande rättssäkerhet för kvinnor i asylprocessen Statsrådet Tobias Billström Anne Ludvigsson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta när det gäller rättssäkerhet för asylsökande kvinnor, med anledning av den kritik som Röda Korset har framfört. Jag välkomnar

Svarsdatum: 2009-01-07 Frågeställare: ()

Kommittéberättelse S

Interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att fortsätta arbetet med att bereda och genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Beteckning S Departement Socialdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-10-30 Direktiv för

2007-10-30

Kommittéberättelse Jo

Arbetsgruppen för samepolitik Beteckning Jo Departement Landsbygdsdepartementet Senast ändrad 2013-03-08 Status Avslutad A Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2007-05-30 Direktiv för Lokal Sammansättning Ordförande: Andrén, Robert, fr.o.m. 2008-01-01 Ordförande: Larson, Anna, fr.o.m. 2007-05-29

2007-05-30

Kommittéberättelse Fi

Arbetsgrupp med uppgift att undersöka om det finns behov av och möjlighet till inkomstskatteregler som innebär att ett företag inom svensk beskattningsjurisdiktion kan göra avdrag för en slutlig förlust i ett utländskt dotterföretag Beteckning Fi Departement Finansdepartementet Senast ändrad 2019-05-07 Status

2006-05-05

Kommittéberättelse M

Arbetsgruppen för ny bostadsfinansiering Beteckning M Departement Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Senast ändrad 2019-06-17 Status Avslutad B Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2004-06-18 Direktiv för Lokal Sammansättning Bylund, Jessica, fr.o.m. 2004-06-18 van der Stadt, Jörgen t.o.m.

2004-06-18

Kommittéberättelse IJ

Storstadsdelegationen Beteckning IJ Departement Integrations- och jämställdhetsdepartementet Senast ändrad 2010-09-08 Status Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 1999-01-21 Direktiv för Lokal Integrations- och jämställdhetsdepartementet, 103 33 STOCKHOLM, tel. växel 08-405 10 00

1999-01-21

Motion 1899:254 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 254. 1 o 254. Af herr Axel Swartlillg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens af slutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda

1899-05-12

Motion 1899:254 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1899:38 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 38. 1 Bi:o 38. Af herr Llllldeberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid denna dag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller

1899-05-12

Motion 1899:38 Första kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1899:253 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren N:o 253. 1 N:o 253. Af herr M. Halm, om ändring i 102 och 106 regeringsformen. Då vår nuvarande riksrätt, som ju är ett barn af år 1809, i anledning af förändringar i vår administration under senare delen af seklet, med svårighet kan fungera som sådan, enär en stor del förutvarande funktionärer

1899-04-29

Motion 1899:253 Andra kammaren (pdf, 226 kB)

Motion 1899:252 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 252. 1 N:o 252. Af herr J. H. 6. Fredholm, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning till Tjuossavaara-Kiirunavaara aktiebolag af kronan tillhörig mark i Juckasjärvi socken i Norrbottens län m. m. I Kongl. Maj:t proposition n:o 85 har föreslagits, att åt LuossavaaraKiirunavaara

1899-04-28

Motion 1899:252 Andra kammaren (pdf, 137 kB)

Motion 1899:37 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 37. 3 N:o 37. Af herr Nisseom begagnandet af kronan tillkommande jor degar eandel i grufva. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen den 24 februari innevarande år med förslag till lag om ändrad lydelse af vissa paragrafer i grufvestadgan den 16 maj 1884 har herr K. Bohnstedt

1899-04-28

Motion 1899:37 Första kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1899:36 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 36. 1 N:o 36. Af herr Niäser, angående ändring af 22 och 65 grufvestadgan. Uti en af herr K. Bohnstedt väckt motion af den 10 innevarande månad angående ändrad lydelse af 17 i grufvestadgan den 16 maj 1884 har ifrågasatts, att å viss kronojord kronan skulle ega att bland annat genom utarrendering

1899-04-28

Motion 1899:36 Första kammaren (pdf, 177 kB)

Motion 1899:251 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammarm, N:o 251. 1 N:o 251. Af herr T. Zetterstrand, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående försäljning till LuossavaaraKiirunavaara aktiebolag af kronan tillhörig mark i Juckasjärvi socken i Norrbottens län m. in. Uti propositionen n:o 85 har Kongl. Maj:t föreslagit Riksdagen att medgifva:

1899-04-27

Motion 1899:251 Andra kammaren (pdf, 234 kB)

Motion 1899:250 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 250. 1 N:o 250. Af grefve H. E. G. Hamilton, med anledning af Kongl. Maj:ts förslag angående ändrad anordning af allmänna bevillningens upptagande i riksstaten. I det statsverkspropositionen bilagda statsrådsprotokollet rörande inkomstberäkningen för år 1900 har framlagts ett förslag till

1899-04-25

Motion 1899:250 Andra kammaren (pdf, 295 kB)

Motion 1899:249 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 249. 1 nam N:o 249. Af herr C. PerSSOll i Ställhult, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående civile tjensteinnehafvares rätt till pension af staten m. m. I Kongl. Majrts proposition n:o 34 föreslår Kongl. Maj:t, bland annat, Riksdagen att antaga lag angående

1899-04-22

Motion 1899:249 Andra kammaren (pdf, 167 kB)

Motion 1899:248 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 248. 1 No 248. Af herrar C. Wallia och C. H, Björck, angående beviljande af pension å allmänna indragning sstaten för förre vaktmästarne vid allmänna garnisonssjukhuset Stockholm A. P. Andersson Dahlia, och C. E. Sy ström. 1 kong propositionen n:o 78 angående pensioner för vissa af de

1899-04-19

Motion 1899:248 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1899:247 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 247. 1 N:o 247. Af herr M. Höjer, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående civile tjensteinnehafvares rätt till pension af staten m. m. I motion n:o 241 har ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr L. Dahlstedt, i anledning af Kongl. Majrts proposition

1899-04-18

Motion 1899:247 Andra kammaren (pdf, 201 kB)

Motion 1899:246 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 246. 1 N:o 246. Af herrar A. Aulin och M. F,Nyström, med förslag till lag om beräkning i vissa fall af tid, som af ses i lagen om skydd för vissa mönster och modeller. Genom kamrarnes den 12 denna månad fattade sammanstämmande beslut har Riksdagen för sin del antagit den lag om skydd för

1899-04-15

Motion 1899:246 Andra kammaren (pdf, 159 kB)