Dokument & lagar (530 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21B7E9

Rapport 2009-04-09 Ju/2009/164/EU Justitiedepartementet Representationen i Bryssel Enl. sändlista Rapport från möte i rådet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänst den 6 april 2009 3 bilagor Sammanfattning Jurisdiktionskonflikter: en överenskommelse nåddes om förslaget till rambeslut om jurisdiktionskonflikter


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21B7E9 (doc, 179 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA70

Godkännande av dagordning Godkännande av A-punktslistan TRANSPORT LUFTFART Yttre förbindelser: Utkast till beslut av rådet och företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om bemyndigande av kommissionen att inleda förhandlingar om ett övergripande luftfartsavtal med Georgien


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA6F

Godkännande av dagordning Godkännande av A-punktslistan SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK Förberedelse inför Europeiska rådet i juni Riktlinjedebatt Sr Littorin a Det informella toppmötet om sysselsättning huvudbudskap i Bidrag från sysselsättningskommittén ii Bidrag från kommittén för socialt skydd b Meddelande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA6E

Godkännande av dagordning Godkännande av A-punktslistan Ekonomisk och finansiell utveckling 1. Uppdatering av det ekonomiska läget Meningsutbyte 2. Internationella redovisningsstandarder IFRS Meningsutbyte Förberedelser inför Europeisk rådet 18-19 juni 2009 1. Europeiskt system för finanstillsyn Rådets slutsatser


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA75

Utkast Rådspromemoria 2009-05-28 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Gemensamberedning sker med: SB/SAM, SB/EU, Fi/BA EPSCO-rådets möte den 8 juni 2009 Dagordningspunkt 9 Rubrik Inkludering av romer Dokument 10121/09 SOC 358, JAI 318, AG 40, EDUC 96, SAN 141 ev. kommer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA75 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA74

Rådspromemoria 2009-05-25 Integrations- och jämställdhetsdepartementet EPSCO-rådets möte den 8 juni 2009 Dagordningspunkt 8 Rubrik Lika möjligheter för kvinnor och män: aktivt och värdigt åldrande Dokument 9215/09 SOC 287 +ADD 1 Bakgrund Det tjeckiska ordförandeskapet har frångått traditionen att följa upp Pekingplattformen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA74 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA73

Rådspromemoria 2009-05-28 Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Lena Malmberg EPSCO rådets möte den 8 juni dagordningspunkt 5 Förslag till rådets förordning om utvidgning av reglerna i förordning EG nr 883/2004 och förordning EG nr xxxx till att omfatta tredjelandsmedborgare som enbart på grund av sin nationalitet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA73 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA72

Rådspromemoria 2009-05-29 Arbetsmarknadsdepartementet Rådets möte 2947:e den 8 juni 2009 Dagordningspunkt 4 Rubrik: Förslag till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik Dokument: 9897/09 SOC 330 ECOFIN 373 EDUC 91 COR 1 COR 2 Tidigare dokument: Tidigare behandlad vid samråd med


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA72 (doc, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA71

Rådspromemoria 2009-05-29 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Enheten för diskrimineringsfrågor Rättssekretariatet Rådets möte EPSCO den 8 juni 2009 Dagordningspunkt 10 Rubrik Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillämpning av principen om likabehandling av kvinnor och män som är egenföretagare


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA71 (doc, 71 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA86

Rapport 2009-02-25 Näringsdepartementet Rapport från TTE råd Energi den 19 februari 2009 Sammanfattning Dagordningspunkten om försörjningstrygghet på energiområdet bestod av två delar. För det första uppföljning av gaskrisen där ordförandeskapet och Kommissionen informerade om hur de ser framför sig de fortsatta åtgärderna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA86 (doc, 87 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA85

Rådspromemoria 2009-05-26 Näringsdepartementet TTE-rådets möte 11-12 juni 2009 Dagordningspunkt 8 Grönbok Transeuropeiska transportnät TEN-TEn översyn av strategin bättre integrering av de transeuropeiska transportnäten för att främja den gemensamma transportpolitiken Dokument: 6135/09 TRANS 49 ECOFIN 98 ENV 74 RECH


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA85 (doc, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA84

Rådspromemoria 2009-05-28 Justitiedepartementet Rådets möte transportministrarna den 11 juni 2009 Dagordningspunkt 8 Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om passagerares rättigheter vid busstransport och om ändring av förordning 2006/2004 om samarbete mellan de nationella myndigheter som svarar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA84 (doc, 71 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA83

Rådspromemoria 2009-05-27 Näringsdepartementet Rådets möte i Luxemburg den 11-12 juni 2009 Dagordningspunkt 7. Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om en ram för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportsätt Lägesrapport Dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA83 (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA82

Rådspromemoria 2009-05-29 Näringsdepartementet Rådets möte i Luxemburg den 11-12 juni 2009 Dagordningspunkt 6. Rubrik: Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning EG nr 1321/2004 om inrättandet av strukturer för ändringen av de europeiska programmen för satellitbaserad radionavigering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA82 (doc, 63 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA81

Rådspromemoria 2004-09-14 Näringsdepartementet TTE-rådets möte den 11 juni 2009 Dagordningspunkt 5 Rubrik: Järnvägsnät för konkurrenskraftig godstrafik Dokument: kompletteras senare Tidigare dokument: 17324/08 TRANS 485 CODEC 1860, Fakta-PM Näringsdepartementet 2008/09 FPM 69 Frågan har inte tidigare behandlats


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA81 (doc, 69 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA80

Rådspromemoria 2009-05-25 Näringsdepartementet Rådets möte transporter den 11 juni 2009 Dagordningspunkt 3 Externa relationer luftfart Utkast till beslut av rådet och företrädare för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, i syfte att bemyndiga kommissionen att inleda förhandlingar med Georgien


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA80 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7F

Rådspromemoria 2009-05-26 Näringsdepartementet Rådets möte energi- och transportministrarna den 11-12 juni Dagordningspunkt 12 a,b,c Rubrik: Energieffektivitet Dokument: a Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om märkning och standardiserad konsumentinformation som anger energirelaterade produkters förbrukning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7F (doc, 76 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7E

Rådspromemoria 2009-06-03 Näringsdepartementet TTE-Rådets möte den 12 juni 2009 Dagordningspunkt 11 Rubrik: Lagstiftningen om oljelager Förslag till rådets direktiv om en skyldighet för medlemsstaterna att inneha minimilager av råolja och/eller petroleumprodukter Dokument: 15910/1/08 ENER 393 REV 1 Tidigare dokument:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7E (doc, 78 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7D

Promemoria 2009-04-17 Näringsdepartementet Internationella sekretariatet Marcus Nordmayer/ Annelie Mannertorn EU-nämnden, Riksdagen Rapport från TTE-rådets möte 30-31 mars 2009 1. Godkännande av den preliminära dagordningen EL anmälde en punkt under AOB om pirater till sjöss. Dagordningen i dokument 7936/09 kunde


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7D (doc, 144 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7C

Promemoria 2008-12-30 Socialdepartementet Enheten för EU- och internationell samordning EIS Rapport från EPSCO rådet den 16 december hälsa Sverige representerades vid mötet av socialminister Göran Hägglund. Sammanfattning Diskussionen om patientrörlighetsdirektivet innehöll få överraskningar. MS välkomnade allmänt inriktningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2008/09:21BA7C (doc, 70 kB)