Dokument & lagar (174 träffar)

Betänkande 2007/08:SfU5

Riksdagen vidtar inte några åtgärder med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning om Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare. Riksrevisionens granskning visar att Försäkringskassan i många fall inte fullgör sitt uppdrag att utreda möjligheten till anpassning av den sjukskrivnes arbetsplats och alternativa nya arbetsuppgifter. Riksrevisionen har funnit flera brister i Försäkringskassans utredningar. Riksdagen utgår från att regeringen och Försäkringskassan beaktar slutsatserna av Riksrevisionens granskning.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-26

Betänkande 2007/08:SfU5 (pdf, 131 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare

Betänkande 2007/08:SfU4

Riksdagen sade nej till motioner om socialavgifter. Motionerna handlar bland annat om minskade socialavgifter, arbetsgivaravgifter för visstidsanställda och överskott i socialförsäkringssystemen. Riksdagen har även behandlat regeringens skrivelse 2007/08:33 Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser. Riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 4
Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-26

Betänkande 2007/08:SfU4 (pdf, 161 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialavgifter

Betänkande 2007/08:NU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om handelspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 9
Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-26 Beslut: 2008-03-27

Betänkande 2007/08:NU9 (pdf, 297 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor

Omröstning 2007/08:KU15p2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 2 Meddelarskydd för anställda utanför den offentliga sektorn Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K228 yrkandena 2 och 3, 2006/07:K347, 2006/07:K368 yrkande 14, 2007/08:K334, 2007/08:K347 yrkandena 2 och 3 samt 2007/08:Fi216 yrkande 2. Datum: 2008-03-12

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU15p14 Stöd till kulturtidningar

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 14 Stöd till kulturtidningar Riksdagen avslår motion 2006/07:A270 yrkande 42. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 85 3 0 42 m 84 0 0 13 c 21 0

2008-03-12

Omröstning 2007/08:KU15p10 Mediekoncentration

Votering: betänkande 2007/08:KU15 Tryck- och yttrandefrihet, förslagspunkt 10 Mediekoncentration Riksdagen avslår motion 2007/08:K267. Datum: 2008-03-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 s, v, mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 106 0 24 m 82 0 0 15 c 18 0 0 11 fp

2008-03-12

Omröstning 2007/08:NU6p2 Krav på uppföljning m.m.

Votering: betänkande 2007/08:NU6 Genomförande av ekodesigndirektivet, förslagspunkt 2 Krav på uppföljning m.m. Riksdagen avslår motion 2007/08:N8 yrkandena 1 och 2. Datum: 2008-03-06 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 2 99 0 29 m 82 0 0 15

2008-03-06

Omröstning 2007/08:NU6p1 Lag om ekodesign m.m.

Votering: betänkande 2007/08:NU6 Genomförande av ekodesigndirektivet, förslagspunkt 1 Lag om ekodesign m.m. Riksdagen antar regeringens förslag till a lag om ekodesign, dock med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 maj 2008, b lag om upphävande av lagen 1997:867 om energieffektivitetskrav

2008-03-06

Betänkande 2007/08:KU15

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en utvärdering av verksamheten vid Granskningsnämnden för radio och TV. Riksdagen konstaterar att nämnden har fått kritik för sina arbetsmetoder och att resultatet av granskningar har ifrågasatts. Granskningsnämnden är en statlig myndighet som granskar innehållet i radio- och tv-program efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på eget initiativ. Riksdagen sade också ja till en reservation från s, v, och mp som innebär att regeringen får i uppdrag att se över mediekoncentrationen, som under senare år har ökat. Vidare sade riksdagen nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om tryck- och yttrandefrihet.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 7
Beredning: 2008-01-31 Justering: 2008-03-06 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:KU15 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet

Betänkande 2007/08:KU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om vallagen. Skälet är att Grundlagsutredningen arbetar med de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om valkretsar, elektroniska röstningsförfaranden, utformningen av valsedlar, distribution av valsedlar, registrering av kandidater, utdrag ur val- och folkbokföringsdatabasen, funktionshindrades möjligheter att delta i val samt förbud mot vissa opinionsundersökningar.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 1
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KU18 (pdf, 228 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vallagsfrågor

Betänkande 2007/08:KU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om minoritetsfrågor. Motionerna handlar bland annat om omnämnande av de nationella minoriteterna i grundlagen, förvaltningsområdena, fler nationella minoriteter, utbildning, stöd till organisationer, äldreomsorg, medier och den romska minoriteten.

Förslagspunkter: 14 Reservationer: 11
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KU13 (pdf, 610 kB) Webb-tv debatt om förslag: Minoritetsfrågor

Betänkande 2007/08:KU16

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 och 2007 om offentlighet och sekretess. Motionerna gäller översyn av sekretesslagen, åtgärder i syfte att motverka missbruk av offentlighetsprincipen, skyddade personuppgifter, sekretess i samverkansgrupper, för förundersökning och i domstol samt offentlighet för hovstaterna och uppgifter om svenska Stasikontakter.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 1
Beredning: 2008-02-12 Justering: 2008-03-04 Debatt: 2008-03-12 Beslut: 2008-03-12

Betänkande 2007/08:KU16 (pdf, 284 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sekretessfrågor

Betänkande 2007/08:NU6

En ny lag om ekodesign ska införas och lagarna om krav på kylskåp, frysar och lysrörsarmatur när det gäller energieffektivitet ska upphöra att gälla. Det har riksdagen sagt ja till. Ekodesign handlar om att elapparater ska ha en effektiv energianvändning och låg miljöpåverkan. EU har antagit ett direktiv om ekodesign som ska införlivas i medlemsstaternas lagar. Den nya lagen börjar gälla den 1 maj 2008 och lagarna som ska upphöra att gälla gör detta den siste april 2008.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-03-05 Beslut: 2008-03-06

Betänkande 2007/08:NU6 (pdf, 907 kB)

Omröstning 2007/08:KU17p2 Lagstiftningens heteronormativitet

Votering: betänkande 2007/08:KU17 Lagstiftningsprocessen, förslagspunkt 2 Lagstiftningens heteronormativitet Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K209 yrkandena 1 och 2, 2006/07:K293, 2006/07:K312 yrkande 10 och 2007/08:So335 yrkandena 7 och 8. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU14p3 Det offentligas äganderätt

Votering: betänkande 2007/08:KU14 Författningsfrågor, förslagspunkt 3 Det offentligas äganderätt Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K268 och 2007/08:K404 yrkande 9. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0 112 0 18 m 83 0

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU14p4 Utnämningar och förtroendeuppdrag

Votering: betänkande 2007/08:KU14 Författningsfrågor, förslagspunkt 4 Utnämningar och förtroendeuppdrag Riksdagen avslår motionerna 2007/08:K311, 2007/08:K405 och 2007/08:Fi277 yrkande 26. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 s, v Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 0

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU11p14 Förbud mot diskriminering av HBT-personer

Votering: betänkande 2007/08:KU11 Fri- och rättighetsskyddsfrågor, förslagspunkt 14 Förbud mot diskriminering av HBT-personer Riksdagen avslår motionerna 2006/07:K312 yrkande 3 och 2007/08:So335 yrkande 2. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2008-02-20

Omröstning 2007/08:KU11p7 Integritetsskyddskommitténs betänkande

Votering: betänkande 2007/08:KU11 Fri- och rättighetsskyddsfrågor, förslagspunkt 7 Integritetsskyddskommitténs betänkande Riksdagen avslår motion 2007/08:Ju446 yrkande 5. Datum: 2008-02-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 mp Parti Ja Nej Avstående Frånvarande s 111 0 0 19 m 83

2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU14

Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2008-01-15 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU14 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2007/08:KU11

Riksdagen sade nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 3
Beredning: 2008-01-22 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU11 (pdf, 440 kB)