Dokument & lagar (80 träffar)

utskottsdokument 2004/05:RPJI2SF

Konstitutionsutskottets verksamhet vid riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Konstitutionsutskottets beredningsområde Konstitutionsutskottet KU bereder ärenden som rör våra grundlagar, dvs. regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen

2005-10-06

utskottsdokument 2004/05:WUPZWRF

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 2004/05 DOCPROPERTY Status if Nej Ja PRINTDATE yyyy-MM-dd HH.mm 2000-08-11 16.42 Beredningsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar ärenden om 1. arbetsmarknadspolitik, 2. arbetslivspolitik med arbetsrätt samt 3. jämställdhet mellan kvinnor och män

2005-10-03

utskottsdokument 2004/05:DBVI2SF

Vissa uppgifter om skatteutskottets verksamhet 2004/05 Skatteutskottets beredningsområde Skatteutskottet skall enligt riksdagsordningen bereda ärenden om statliga och kommunala skatter och ärenden om taxering, skattebetalning, folkbokföring samt exekutionsväsendet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 3 Skatt, tull

2005-06-29

Betänkande 2004/05:KU16

Reglerna om koncessionsavgift på tv- och radioområdet ändras. Det innebär att skyldigheten att betala koncessionsavgift för det programföretag som har ensamrätten att med analog sändningsteknik sända tv-program med reklam gäller oavsett om tillståndet gäller hela landet eller inte. Bakgrunden är att konkurrenssituationen på tv-marknaden motiverar en fortsatt avgiftsskyldighet. Lagen om TV-avgift ändras så att avgiftsplikt ska gälla även för tv-mottagare som genom sin konstruktion inte kan ta emot markbundna sändningar.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Beredning: 2005-05-26 Justering: 2005-06-07 Debatt: 2005-06-14 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:KU16 (pdf, 466 kB)

Betänkande 2004/05:SKU35

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om om ändringar i F-skattesystemet. I någon motion tas problemet med F-skattsedlar till personer som säljer sitt arbete långt under gällande kollektivavtal upp, men de flesta motionerna går ut på att åstadkomma lättnader i reglerna om tilldelning av F-skattsedel. Vidare berörs i någon motion frågan om prostitution ska betraktas som näringsverksamhet i F-skattehänseende. Några andra motioner handlar om om redovisning, inbetalning och återbetalning av mervärdesskatt.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU35 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:SKU34

Lagen om trängselskatt ändras när det gäller placeringen och benämningen på vissa betalstationer vid Stockholms infarter.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-31 Debatt: 2005-06-13 Beslut: 2005-06-15

Betänkande 2004/05:SKU34 (pdf, 791 kB)

Betänkande 2004/05:AU7

Den 1 juli 2005 utvidgas förbudet mot könsdiskriminering. Det utvidgade förbudet ska gälla bland annat inom socialförsäkringssystemet, hos arbetsförmedlingen, vid yrkespraktik, för medlemskap i fack-, arbetsgivar- och yrkesföreningar och vid handel med varor, tjänster och bostäder. Även skyddet för inhyrd och inlånad arbetskraft stärks. Det införs också ett uttryckligt förbud mot instruktioner att diskriminera i både jämställdhetslagen och 2003 års lag om förbud mot diskriminering. Trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier blir uttryckligen förbjudet. Förbudet mot könsdiskriminering gäller inte tillhandahållande av tjänster eller bostäder om olika behandling av kvinnor och män "kan motiveras av ett berättigat mål och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet". Beslutet innebär att tre EU-direktiv genomförs i svensk lag. Lagändringarna syftar till att stärka jämställdhetssträvandena i samhället. Ändringarna innebär att skyddet mot könsdiskriminering nu i princip blir lika omfattande som det tidigare skyddet mot diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning. Jämställdhetsombudsmannen (JämO) ska få tillsyn över de nya förbuden mot könsdiskriminering.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 20
Justering: 2005-05-24 Debatt: 2005-05-31 Beslut: 2005-06-01

Betänkande 2004/05:AU7 (doc, 3592 kB)

Betänkande 2004/05:SKU33

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Nigeria. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst och kapitalvinst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU33 (pdf, 94 kB)

Betänkande 2004/05:SKU32

Det blir bättre möjligheter att straffrättsligt ingripa mot de som låter bli att betala skatt vid införsel av alkoholvaror, tobaksvaror och mineraloljeprodukter från andra EU-länder. Tullverket får befogenheter att inleda och leda förundersökningar och att använda tvångsmedel i utredningar av skattebrott som rör införsel av alkohol- och tobaksvaror samt mineraloljeprodukter från andra EU-länder.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-03 Beslut: 2005-06-03

Betänkande 2004/05:SKU32 (pdf, 1012 kB)

Betänkande 2004/05:KU26

De som bor i en fastighet ansluten till kabel-tv ska ha gratis tillgång till samma programutbud som de skulle ha haft om de hade tagit emot marksänd tv. Riksdagen sade ja till regeringens och konstitutionsutskottets förslag om vidaresändningsplikt i kabelnät. Beslutet innebär att kabel-tv-tittare får utan extra kostnader tillgång till hela SVT:s och Utbildningsradions (UR) nuvarande utbud, det vill säga SVT1, SVT2, SVT24 och Barnkanalen/Kunskapskanalen. Fram till den 1 februari 2008 kommer, så länge vissa villkor gäller, också TV 4 att vidaresändas av kabel-tv-bolagen. I kabelnät där det förekommer tv-sändningar med såväl analog som digital teknik ska SVT1 och SVT2 samt TV4 sändas vidare med analog teknik. Bestämmelserna börjar gälla den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 8
Beredning: 2005-04-21 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-05-25 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:KU26 (pdf, 952 kB)

Betänkande 2004/05:KU24

Regeringen har rapporterat till riksdagen vad regeringen har gjort efter riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2005-03-22 Justering: 2005-05-17 Debatt: 2005-06-01 Beslut: 2005-06-02

Betänkande 2004/05:KU24 (pdf, 6513 kB)

Betänkande 2004/05:AU9

Riksdagen godkände regeringens förslag om utvidgad rätt till information för arbetstagarorganisationer. I dag är arbetsgivare skyldiga att lämna fortlöpande information om verksamheten till arbetstagarorganisationer som de har kollektivavtal med. En ny tvingande bestämmelse införs som innebär att arbetsgivaren ska lämna motsvarande information till arbetstagarorganisationerna i de fall där arbetsgivaren inte är bunden av något kollektivavtal alls. Informationen ska ges till den lokala arbetstagarorganisationen om en sådan finns på arbetsplatsen. En arbetstagarrepresentant som får information har rätt till skälig ledighet för att ta emot informationen. De nya reglerna träder i kraft den 1 juli 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2005-05-12 Debatt: 2005-05-26 Beslut: 2005-05-26

Betänkande 2004/05:AU9 (pdf, 365 kB)

Betänkande 2004/05:SKU30

Skatteverken i EU-länderna ska börja byta information med andra länder i Europa för att förhindra skadlig skattekonkurrens och att skatt inte betalas in. Det automatiska utbytet av information handlar om räntebetalningar och ska göra så att skatten betalas i det land där betalningsmottagaren hör hemma skatterättsligt. EU-länderna ska byta information med Schweiz, Liechtenstein, Andorra och San Marino samt territorierna Anguilla, Aruba, Caymanöarna, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Jungfruöarna, Montserrat, Nederländska Antillerna och Turks- och Caicosöarna. Ändringarna börjar gälla den 1 juli 2005 och tillämpas första gången vid 2007 års taxering. Bakgrunden till förslaget är EU:s sparandedirektiv.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-04-28 Debatt: 2005-05-18 Beslut: 2005-05-18

Betänkande 2004/05:SKU30 (pdf, 1570 kB)

Betänkande 2004/05:SKU31

Riksdagen har ändrat bestämmelserna för kupongskatt. Aktieägare som fått pengar från aktiebolag i samband med återköp eller inlösen av aktier ska få innehållen kupongskatt återbetald för den del av skatten som rör anskaffningsvärdet av aktierna. De nya bestämmelserna gäller utbetalningar som sker den 1 januari 2005 eller senare. Bakgrunden till lagändringen är att nuvarande regler står i strid med EG-fördraget. När det gäller utdelning på andelar i investeringsfonder ska fondbolaget eller förvaltaren av andelar som är förvaltarregistrerade vara ansvariga för innehållande, redovisande och betalning av kupongskatt.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU31 (pdf, 1097 kB)

Betänkande 2004/05:SKU28

Bestämmelserna om val av ledamot i skattenämnd ska anpassas till skatteförvaltningens nya organisation och baseras på var skattekontoret och dess beslutande arbetsenheter ligger. Dessutom ändras reglerna för vilka uppgifter som får lämnas ut till enskild från beskattningsdatabasen. Lagändringarna börjar gälla den 1 juni 2005. Lagen om utländsk tull, annan skatt, avgift eller pålaga och lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden ändras från och med den 1 juli 2005. Riksdagen sade ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-04-26 Debatt: 2005-05-11 Beslut: 2005-05-11

Betänkande 2004/05:SKU28 (pdf, 935 kB)

Betänkande 2004/05:SKU29

Riksdagen godkände ett skatteavtal mellan Sverige och Polen. Avtalet finns för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt när det gäller skatter på inkomst.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU29 (pdf, 92 kB)

Betänkande 2004/05:SKU27

De särskilda skatteregler som gäller för avyttringar i samband med omstruktureringar inom företagssektorn ändras. Ett skäl till lagändringen är att säkerställa att de särskilda skattereglerna inte tillämpas så att de försvårar generationsskiften i företag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU27 (pdf, 98 kB)

Betänkande 2004/05:SKU26

Riksdagen godkände en ny överenskommelse mellan de nordiska länderna om folkbokföring.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:SKU26 (pdf, 101 kB)

Betänkande 2004/05:AU8

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen om politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Bakgrunden är ett uttalande av riksdagen våren 2001 om behovet av en utredning om rätt till politisk information och opinionsbildning på arbetsplatsen. Riksdagen instämmer med regeringen i att debatt och information är viktigt, men ser liksom regeringen svårigheter med att lagstifta i frågan. Saken bör inte heller utredas vidare. Riksdagen avslutade därför ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen gjorde också ett uttalande om möjligheterna att kringgå turordningsreglerna i LAS. Regeringen bör uppmärksamma frågan och vid behov återkomma till riksdagen. Två reservationer av fem partier i arbetsmarknadsutskottet (m, fp, kd, c, mp) fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen beslutade därmed att inte upphäva det undantag i turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS) som gör det möjligt för småföretag att undanta högst två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Riksdagen gav vidare regeringen i uppdrag att återkomma med förslag om starkare skydd för föräldralediga.

Förslagspunkter: 29 Reservationer: 21
Justering: 2005-04-12 Debatt: 2005-04-28 Beslut: 2005-04-28

Betänkande 2004/05:AU8 (doc, 380 kB)

Betänkande 2004/05:KU25

Regeringen har rapporterat till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till två motioner. Riksdagen förutsätter att regeringen arbetar aktivt för att säkerställa en jämn könsfördelning när det gäller kommittéernas sammansättning och tycker därför inte att riksdagen behöver göra något uttalande med anledning av motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Beredning: 2005-03-17 Justering: 2005-04-05 Debatt: 2005-04-27 Beslut: 2005-04-27

Betänkande 2004/05:KU25 (pdf, 109 kB)
Paginering