Dokument & lagar (72 träffar)

Betänkande 2007/08:SkU32

Regeringen har lämnat en redogörelse för de indirekta stöd som skatteutgifterna utgör på statsbudgetens inkomstsida. Som skatteutgifter räknas till exempel skatteregler som är särskilt förmånliga för den skattskyldige när man jämför med hur beskattning borde ha skett enligt de principer som skattereformen grundar sig på. Skatteutskottet anser att redovisningen är viktig inte minst för att det ger bättre överblick över hur principerna bakom 1990 års skattereform efterlevs i lagstiftningen. Utskottet är mycket positivt till regeringens påbörjade arbete med att fördjupa redovisningen och uppföljningen av skatteutgifter. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:SkU32 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2007/08:SkU31

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ändring i det nordiska skatteavtalet. Detta innebär att avtalets regler om beskattning av utdelning, kapitalvinster, inkomst av arbete som utförs ombord på flygplan samt pensioner ändras. För företag innebär ändringen att ett bolag som äger minst tio procent av ett dotterbolag genom ett eller flera handelsbolag befrias från källskatt på utdelning från dotterbolaget. På personbeskattningens område ändras reglerna för beskattning av kapitalvinst efter utflyttning från Sverige. Dessutom innebär de nya reglerna ändringar för personer som tar emot pension eller liknande utbetalning från ett annat nordiskt land.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:SkU31 (pdf, 424 kB)

Betänkande 2007/08:SkU27

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter. Riksdagen ställer sig också bakom vissa lagtekniska ändringar som syftar till att göra reglerna kring i synnerhet kraftvärmebeskattning mer lättillgängliga och överskådliga. Detta är första steget i de skattelättnader som aviserades i budgetpropositionen för 2008 för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av handelssystemet. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2008-04-08 Justering: 2008-06-03 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:SkU27 (pdf, 1921 kB)

Betänkande 2007/08:KU24

Riksdagen godkänner regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen om ändringar i riksdagsordningen och förändringar när det gäller utgiftsområdena. Riksdagen godkänner också konstitutionsutskottets förslag till förteckning över utgiftsområdesindelning.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Beredning: 2008-05-20 Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-18 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:KU24 (pdf, 1025 kB)

Betänkande 2007/08:KU21

Regeringen har lämnat en redogörelse till riksdagen för vilka åtgärder den har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut. Riksdagen avslutar ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2008-04-17 Justering: 2008-05-20 Debatt: 2008-06-12 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:KU21 (pdf, 293 kB)

Betänkande 2007/08:KU20

Konstitutionsutskottet, KU, har granskat hur regeringen har skött sitt arbete. Här följer ett urval av resultaten. KU har granskat dels hur krishanteringen i Statsrådsberedningen var organiserad kvällen den 23 oktober 2007, dels hur statsminister Fredrik Reinfeldt agerat för att krishanteringen skulle ha fungerat i händelse av kris. Det har inte kommit fram något som tyder på att statsminister Fredrik Reinfeldt skulle ha åsidosatt sitt ansvar för krishanteringen. KU konstaterar att avtal med ett rekryteringsföretag inte kan innebära att offentlighetsprincipen inte skulle gälla. Oavsett skrivningarna i avtalet är allmänna handlingar i ärendet offentliga, om inte någon särskild lagbestämmelse om sekretess gäller för uppgifterna i en handling. KU har granskat regeringens försäljning av vissa statliga bolag. Efter valet 2006 hämtade regeringen inte in upplysningar från myndigheter, organisationer och enskilda innan den begärde bemyndiganden för försäljningarna. Granskningen visar att detta inte stred mot regeringsformen utan stod i överensstämmelse med vedertagen praxis. KU har granskat utrikesminister Carl Bildts agerande i fråga om en europeisk Kosovostrategi. Frågan är om hans agerande uppfyller de krav som ställs på regeringen om samråd och information med riksdagen. Granskningen visar att samråd har skett med EU-nämnden om strategin och de slutsatser som senare antogs. KU har granskat handläggningen av presstödsfrågan. Granskningen gäller om den information som kulturminister Lena Adelsohn Lijeroth lämnat till riksdagen har uppfyllt de krav som ställs på regeringen om informationsskyldighet. Granskningen visar att den information som lämnats varit korrekt och så fullständig som möjligt.


Beredning: 2007-10-18 Justering: 2008-05-22 Debatt: 2008-06-12 Beslut: 2008-06-16

Betänkande 2007/08:KU20 (pdf, 1706 kB)

Betänkande 2007/08:SkU29

Vägavgiftsbevisen för vissa tyngre fordon slopas i samband med att en central databas för vägavgifter inom Eurovinjettsystemet börjar användas. Vägavgiftsbevis är den värdehandling som visar att vägavgiften betalats. All information som nu finns på vägavgiftsbevisen kommer i stället att finnas i databasen. När ändringen kan genomföras beror delvis på beslut i de länder som ingår i samarbetet om vägavgifter. Regeringen kommer därför att bestämma när lagändringarna ska börja gälla.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2008-04-24 Debatt: 2008-05-14 Beslut: 2008-05-14

Betänkande 2007/08:SkU29 (pdf, 1119 kB)

Betänkande 2007/08:KU17

Riksdagen sade nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2008-01-15 Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU17 (pdf, 209 kB)

Betänkande 2007/08:KU11

Riksdagen sade nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 3
Beredning: 2008-01-22 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU11 (pdf, 440 kB)

Betänkande 2007/08:SkU7

Den 1 juli 2007 började lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete att gälla. Riksdagen har nu också beslutat på förslag från regeringen att även införa skattereduktion för personer som haft hushållsarbete som skattepliktig löneförmån. I huvudsak ska samma tillämpningsområde, definitioner, beloppsgränser gälla som i lagen om skattereduktion för utgifter för hushållsarbete. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008 och tillämpas på förmåner som den skattskyldige fått efter den 31 december 2007.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:SkU7 (pdf, 915 kB)

Betänkande 2007/08:SkU8

Alla gratistidningar ska betala 3 procent i reklamskatt och ha rätt till ett grundavdrag på upp till 50 miljoner kronor. Det beslutade riksdagen på förslag från regeringen. Enligt beslutet ska alla periodiska publikationer som inte är annonsblad, kataloger eller program få samma lägre reklamskatt och ha rätt till samma högre grundavdrag för reklamskatt som tidigare endast gällde för nyhetstidningar som inte delades ut gratis. Reglerna gäller retroaktivt från och med den 1 januari 2007.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:SkU8 (pdf, 611 kB)

Betänkande 2007/08:SkU6

Riksdagen sade ja till regeringens förslag om lagändringar för kapitalbeskattning. Ändringarna syftar till att anpassa lagstiftningen till rättsutvecklingen inom EU och gäller följande områden: Överlåtelse av tillgångar till underpris Kapitalbeskattning efter utflyttning (tioårsregeln) Kapitalvinst eller förlust vid sammanläggning eller delning av utländska investeringsfonder Beskattning av kapitalvinst i samband med så kallat avnoteringsförfarande Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring av kapitalförsäkring Reglerna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:SkU6 (pdf, 1120 kB)

Betänkande 2007/08:KU3

Annonser i radio och tv ska från den 1 februari 2008 få sändas under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag. Annonser i en tv-sändning ska få sändas under högst 15 % av sändningstiden per dygn. I dag finns en begränsning för sändningar av annonser i tv-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Denna begränsning avskaffas. I dag är det möjligt att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den längsta tillåtna annonstiden per timme. Denna möjlighet tas bort. Det införs en ny regel för radiosändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Annonser ska få sändas under högst 15 % av den tiden.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2007-10-16 Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:KU3 (pdf, 626 kB)

Betänkande 2007/08:SkU5

Tullagen ändras med anledning av ändringar i EU:s bestämmelser. Syftet är att förenkla för handeln och integrera säkerhetsaspekter i tullagstiftningen. Det införs bestämmelser om att en summarisk deklaration om förestående import respektive export av varor ska lämnas in till tullmyndigheten. Vidare införs ett gemensamt EU-system för hur företag kan erhålla status som godkänd ekonomisk aktör samt en gemensam ram för riskhantering. Ändringarna i tullagen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:SkU5 (pdf, 1499 kB)

Betänkande 2007/08:SkU2

Vissa biobränslen befrias från energibeskattning från den 1 januari 2007. Det gäller vegetabiliska och animaliska oljor och fetter, icke-syntetisk metanol och fettsyrametylestrar med mera som används som bränsle för uppvärmning. Detsamma ska gälla för biogas som används som bränsle för uppvärmning.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-05-08 Justering: 2007-09-27 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU2 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2007/08:SkU4

Reglerna för beskattning av sjöinkomst ändras den 15 december 2007. Det innebär bland annat att reglerna för sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst ska gälla inte bara anställda på svenska fartyg utan även anställda på fartyg som är registrerade i en annan stat inom EES. Personer som nu får en utvidgad skattelättnad till följd av de nya reglerna kan vända sig till Skatteverket för att få sina taxeringar ändrade bakåt i tiden.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-16 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU4 (pdf, 730 kB)

Betänkande 2007/08:SkU3

Lågbeskattad olja får inte användas i tanken på motordrivna fordon. Detta gäller också för båtar med undantag för sådana som har tillstånd enligt fiskelagen. Om en oljeprodukt ska lågbeskattas i Sverige ska den innehålla både ett EU-gemensamt märkämne och ett nationellt färgämne. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att det bara ska bli förbjudet att använda lågbeskattade oljeprodukter i bränsletank på fordon eller båt om oljan innehåller det EU-gemensamma märkämnet. Förbudet ska dock inte gälla om oljan tankats i ett land där det är tillåtet att ha märkt olja i en sådan tank och sedan förts in i Sverige. Detta undantag kan främst bli aktuellt för vissa skogs- och arbetsmaskiner som används i gränstrakterna i Tornedalen. De särskilda bestämmelser som gäller för införsel av finsk rödmärkt olja i fordonstank slopas. Lagen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-09-27 Debatt: 2007-10-24 Beslut: 2007-10-24

Betänkande 2007/08:SkU3 (pdf, 1231 kB)

Betänkande 2007/08:KU8

Riksdagen sade ja till en ändring i sekretesslagen som innebär att också uppgifter som behandlas inom riksdagsförvaltningen ska omfattas av reglerna om statistiksekretess. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-11-29 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:KU8 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2007/08:KU4

Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler ska normalt kunna tas emot med ett programkort och programföretagen ska ha rätt att låta vem eller vilka de vill sälja abonnemang på deras tv-kanaler. De sändningar som Radio- och TV-verket ger tillstånd för ska innehålla tv-kanaler av olika slag så att sändningarna kommer att tilltala olika intressen och smakriktningar. Det ska finnas utrymme för såväl nationella som lokala och regionala tv-kanaler och för flera av varandra oberoende programföretag. Tillstånd som meddelas av Radio- och TV-verket ska gälla i sex år. Sändningstillstånd enligt den nya modellen ska gälla från den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2007-10-23 Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:KU4 (pdf, 2868 kB)

Betänkande 2007/08:KU14

Riksdagen sade nej till motionsförslag om författningsfrågor från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Flera av motionerna tar upp samma, eller nästan samma, frågor som riksdagen behandlade våren 2007 (bet. 2006/07:KU11) och har därför fått en förenklad behandling. Övriga motionsförslag handlar om statsskicket, valsystemet, utnämningar och förtroendeuppdrag, den svenska förvaltningsmodellen, uppenbarhetsrekvisitet och författningsdomstol samt redovisning av partibidrag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 2
Beredning: 2008-01-15 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU14 (pdf, 322 kB)
Paginering