Dokument & lagar (250 träffar)

utskottsdokument 2009/10:2337F1

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:14 DATUM Torsdagen den 3 december 2009 TID 09.07-09.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 1 december 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit en granskningsanmälan

2009-12-03

Betänkande 2009/10:KU16

Den som är ledamot eller ersättare i kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige ska inte längre vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Syftet är att stärka den kommunala revisionens oberoende. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-12-01 Debatt: 2009-12-11 Beslut: 2009-12-14

Betänkande 2009/10:KU16 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2009/10:SfU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till budgetanslag inom socialförsäkringsområdet för 2010. Området omfattar ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp (cirka 101, 7 miljarder kronor), ekonomisk trygghet vid ålderdom (cirka 41, 5 miljarder kronor) och ekonomisk trygghet för familjer och barn (cirka 69,9 miljarder kronor). Vidare innebär budgetbeslutet följande: För personer som fått uppskov med att betala kapitalvinstskatt vid försäljning av privatbostad läggs en schablonintäkt till inkomstslaget kapital. Från den 1 januari 2010 ska inte Försäkringskassan ta hänsyn till denna intäkt vid beräkning av bostadsbidrag eller återbetalningsskyldighet av underhållsstöd. Detsamma gäller vid beräkningar av bostadstillägg till pensionärer. Bostadstillägget för personer med sjuk- eller aktivitetsersättning och personer under 65 år som får efterlevandepension höjs den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 47 Reservationer: 49
Beredning: 2009-11-03 Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-10

Betänkande 2009/10:SfU1 (pdf, 1220 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

utskottsdokument 2009/10:2330AA

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:13 DATUM Tisdagen den 1 december 2009 TID 11.09-11.39 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 26 november 2009 justerades. 2 Anmälningar Kanslichefen meddelade att det inkommit en granskningsanmälan

2009-12-01

Betänkande 2009/10:SfU10

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om kompletteringar i sjukförsäkringen. Förslaget innebär följande: Utöver de 914 dagar som i dag kan betalas ut i form av sjukpenning och förlängd sjukpenning ska ytterligare sjukpenningdagar kunna betalas ut i vissa fall. Det gäller bland annat när den sjukförsäkrade får sjukhusvård eller annan omfattande vård. En person vars sjuk- eller aktivitetsersättning upphört ska kunna återfå sin tidigare sjukpenninggrundande inkomst. Sjukpenning ska då kunna betalas ut tidigast efter tre kalendermånader från det att sjuk- eller aktivitetsersättningen upphörde. Försäkringskassans bedömning av nedsättningen av arbetsförmågan hos en person som går ett arbetsmarknadspolitiskt program ska gälla förmågan att delta i det aktuella programmet. Om en person har lämnat ett arbetsmarknadspolitiskt program på grund av sjukdom ska Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmågan, utöver vad som redan gäller, även ta hänsyn till förmågan att delta i programmet. Detta under förutsättning att personen har en formell möjlighet att påbörja programmet igen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-26 Debatt: 2009-12-09 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:SfU10 (pdf, 1464 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete

utskottsdokument 2009/10:232F45

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:12 DATUM Torsdagen den 26 november 2009 TID 10.16-10.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 24 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-26

Betänkande 2009/10:NU2

Under nästa år ska drygt 3,4 miljarder kronor satsas på regional tillväxt. Det föreslår regeringen i budgeten för 2010. Pengarna ska gå till olika regionala tillväxtåtgärder, transportbidrag och till EU-finansierade regionalpolitiska satsningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:NU2 (pdf, 318 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Betänkande 2009/10:SfU9

Riksdagen beslutade att Premiesparfonden läggs ner och ersätts med ett förvalsalternativ där pensionsspararnas medel placeras i fonder enligt en fördelning som bestäms utifrån pensionsspararens ålder. Det ska också bli möjligt att själv aktivt välja detta förvalsalternativ. De fonder som ingår i förvalsalternativet ska även kunna väljas öppet på PPM:s fondtorg. De sparare som vill ha statlig förvaltning ska också kunna välja andra riskprofiler än de som erbjuds i förvalsalternativet. Det handlar om färdiga portföljssammansättningar för olika risknivåer som sätts samman av Sjunde AP-fonden. Pensionsmyndigheten ska få ta ut en avgift vid fondbyte. De nya reglerna gäller från maj 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-02 Beslut: 2009-12-03

Betänkande 2009/10:SfU9 (pdf, 799 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i premiepensionssystemet

Betänkande 2009/10:KU13

Regeringen har lämnat en redogörelse för utvecklingen av utnämningspolitiken när det gäller chefer för myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen redovisar myndighetschefers anställningsvillkor och de ändringar i anställningsprocessen som genomförts. I skrivelsen aviseras även en översyn av anställningsvillkoren för myndighetscheferna och frågor som hänger ihop med dessa villkor. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-16 Beslut: 2009-12-16

Betänkande 2009/10:KU13 (pdf, 94 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utnämningspolitiken

Betänkande 2009/10:KU12

Riksdagsledamöternas pensionssystem ändras den 1 januari 2010. Bakgrunden är bland annat att yngre ledamöter missgynnas i dagens system. I det nya systemet är all uppdragstid lika mycket värd när det gäller pensionen, oberoende av ledamotens ålder. Beslutet innebär i korthet följande: Pensionsförmånerna beräknas på samma sätt oavsett ledamotens ålder. Även reglerna för omräkning av förmåner blir desamma oavsett ledamotens ålder. Möjligheten att tjäna in en hel ålderspension på 12 år försvinner. Ålderspensionen tjänas in utan nedre och övre åldersgräns. Tiden som det är möjligt att tjäna in pensionen begränsas dock till högst 30 år. Ledamöternas pensionsförmåner ska, åtminstone tills vidare, vara förmånsbestämda, men reglerna görs mer lika ett avgiftsbestämt system genom att pensionsnivån bestäms av de sammanlagda inkomsterna under uppdragstiden. Pensionsbeloppet följsamhetsindexeras på samma sätt som i det allmänna pensionssystemet. Riksdagen sa ja till riksdagsstyrelsens förslag med vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2009-11-03 Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:KU12 (pdf, 1853 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagsledamöternas pensionssystem

Betänkande 2009/10:KU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om integritetsfrågor. Motionerna handlar om elektronisk kartläggning vid resor och kortköp, kränkningar på Internet, Datainspektionens uppgifter, brottsbekämpning och integritet samt sekretess i hälso- och sjukvården respektive i migrationsmål.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2009-11-10 Justering: 2009-11-24 Debatt: 2009-12-03 Beslut: 2009-12-09

Betänkande 2009/10:KU5 (pdf, 105 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa integritetsfrågor

utskottsdokument 2009/10:23291F

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:11 DATUM Tisdagen den 24 november 2009 TID 12.00-12.11 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 19 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-24

utskottsdokument 2009/10:2327D2

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:10 DATUM Torsdagen den 19 november 2009 TID 11.20-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 17 november 2009 justerades. 2 Utnämningsmakten Utskottet behandlade granskningsärendet angående utnämnings-makten.

2009-11-19

Betänkande 2009/10:KU9

Det ska bli obligatoriskt för regeringen att föreslå utgiftstak för det tredje kommande budgetåret, enligt ett beslut i riksdagen. Taket ska ange en maximal nivå för de statliga utgifterna. Tanken är att ytterligare ska stärka långsiktigheten i regeringens budgetarbete. Systemet har använts sedan 1997 men inte tidigare gjorts obligatoriskt i lag. Ändringarna i budgetlagen börjar gälla den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU9 (pdf, 209 kB) Webb-tv debatt om förslag: Obligatoriskt utgiftstak

Betänkande 2009/10:KU1

Regeringen och riksdagsstyrelsen föreslår i budgetpropositionen ett anslag på drygt 12,1 miljarder för Rikets styrelse under 2010. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagsförvaltningen, riksdagens ledamöter och partier, hovet och presstödet. Riksdagen sa ja till regeringens och riksdagsstyrelsen förslag.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 5
Beredning: 2009-10-13 Justering: 2009-11-17 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-11-26

Betänkande 2009/10:KU1 (pdf, 538 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

utskottsdokument 2009/10:23232E

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:9 DATUM Tisdagen den 17 november 2009 TID 11.28-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 12 november 2009 justerades. 2 Beredningskravet Utskottet behandlade granskningsärendet angående beredningskravet.

2009-11-17

Betänkande 2009/10:NU8

Offentlig sektor ska förbjudas att bedriva verksamhet av kommersiell karaktär som snedvrider förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Utskottet menar att det är ett grundläggande problem att offentliga aktörer i dag bedriver säljverksamhet som konkurrerar med näringslivet. Den 1 januari 2010 kan därför Konkurrensverket ta initiativ till att pröva fall i Stockholms tingsrätt. Om rätten anser att konkurrenssituationen är snedvriden kan stat, kommun eller landsting förbjudas att fortsätta med den aktuella verksamheten.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-25 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:NU8 (pdf, 530 kB)

Betänkande 2009/10:SfU7

Regeringen bör ta initiativ till en översyn av Försäkringskassans beslutsunderlag gällande sjukpenning. Det anser riksdagen och ställer sig därmed bakom ett förslag från Riksrevisionens styrelse. Riksrevisionen har granskat om Försäkringskassans har tillräckligt bra underlag för att fatta korrekta beslut om sjukpenning. Slutsatsen är att bristerna är många och av särskilt allvarlig art. Det leder till sämre förutsättningar för korrekta och rättsäkra beslut om sjukpenning. Det ökar risken att den som har rätt till sjukpenning inte får det. Det ökar risken att den som inte har rätt till sjukpenning får det ändå.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-26 Beslut: 2009-12-02

Betänkande 2009/10:SfU7 (pdf, 28 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning

utskottsdokument 2009/10:23232D

KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2009/10:8 DATUM Torsdagen den 12 november 2009 TID 09.12-09.22 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Protokoll från sammanträdet den 10 november 2009 justerades. 2 Frågeinstituten Utskottet behandlade ärendet angående Frågeinstituten.

2009-11-12

Betänkande 2009/10:KU7

Riksdagen sa nej till motioner om trossamfund från den allmänna motionstiden 2009. Motionerna tar upp frågor om Svenska kyrkans ekonomiska villkor, begravningsverksamheten, statlig hjälp med avgifter till trossamfunden, samförstånd och dialog mellan kulturella och religiösa grupper, fri församlingstillhörighet, lagen om Svenska kyrkan, Svenska kyrkans begravningsmonopol och stimulans av debatten om värden.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 2
Beredning: 2009-10-22 Justering: 2009-11-12 Debatt: 2009-11-19 Beslut: 2009-11-25

Betänkande 2009/10:KU7 (pdf, 116 kB) Webb-tv debatt om förslag: Trossamfund