Dokument & lagar (120 träffar)

Betänkande 2007/08:NU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 3,4 miljarder kronor i anslag till regional utveckling. Riksdagen tycker att regeringens förslag till ett nytt och mer tillväxtinriktat mål för regionalpolitiken är bra. Det nya målet är att det ska finnas utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2007-11-29 Debatt: 2007-12-17 Beslut: 2007-12-19

Betänkande 2007/08:NU2 (pdf, 371 kB)

Betänkande 2007/08:KU7

Justitieombudsmännen, JO, har lämnat sin årliga rapport om verksamheten till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2007-11-15 Justering: 2007-12-04 Debatt: 2008-01-17 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:KU7 (pdf, 83 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

Betänkande 2007/08:KU5

Sekretessen för de så kallade tsunamibanden ska i fortsättningen kunna prövas. Från den 31 december 2007 kan uppgifter på banden lämnas ut om det står klart att det inte innebär fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas. Dessutom gäller inte sekretessen i förhållande till riksdagen. De nya reglerna gäller till och med juni 2011. Med tsunamibanden menas de säkerhetskopior som har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2007-11-27 Justering: 2007-12-06 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:KU5 (pdf, 304 kB) Webb-tv debatt om förslag: Sekretess för uppgifter på tsunamibanden

Betänkande 2007/08:SoU1

Riksdagen sa ja till regeringens budgetförslag om hälsovård, sjukvård och social omsorg för 2008. Totalt fördelas cirka 50,8 miljarder kronor. De största anslagen går till bidrag för läkemedelsförmåner, 21 miljarder kronor, och till kostnader för statlig assistansersättning, 16,2 miljarder kronor. Anslaget till tandvårdsförmåner utökas med 2,1 miljarder kronor till 5,3 miljarder. Ökningen ska bekosta en tandvårdsreform för vuxna. Reformen består av dels ett högkostnadsskydd och dels en tandvårdscheck som är tänkt att uppmuntra till regelbundna kontroller. Riksdagen beslutade också om en lagändring som innebär att ungdomar i familjer som får socialbidrag ska kunna arbeta och tjäna upp till en viss gräns utan att det påverkar bidraget.

Förslagspunkter: 39 Reservationer: 25
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-17

Betänkande 2007/08:SoU1 (pdf, 941 kB)

Betänkande 2007/08:SfU2

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 16
Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-13 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:SfU2 (pdf, 324 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 8 Migration

Betänkande 2007/08:KU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området Rikets styrelse. Där ingår bland annat Regeringskansliet, riksdagens ledamöter och partier, riksdagsförvaltningen, hovet och presstödet. Anslagen kommer att uppgå till sammanlagt cirka 10,9 miljarder kronor 2008.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 4
Beredning: 2007-10-23 Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-12 Beslut: 2007-12-13

Betänkande 2007/08:KU1 (pdf, 627 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Betänkande 2007/08:SfU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag inom socialförsäkringsområdet. Förslaget innebär att anslagen inom utgiftsområde Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp kommer att uppgå till ca 117 999 miljoner kronor 2008. Anslagen inom utgiftsområdena Ekonomisk trygghet vid ålderdom och Ekonomisk trygghet för familjer och barn kommer att uppgå till 42 948 miljoner kronor respektive cirka 66 697 miljoner kronor. Riksdagen sade också ja till förslaget att den sjukpenninggrundande inkomsten ska multipliceras med 0,97 vid beräkning av dagersättningar från den 1 januari 2008. Det kommer även att påverka föräldraförsäkringsförmånerna. När det gäller ålderspensionssystemet ställde sig riksdagen bakom regeringens förslag om att vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst ska avdrag få göras för kostnader som den försäkrade haft i sitt arbete om de efter avdrag för kostnadsersättning överstiger 5 000 kr. Vidare flyttade riksdagen fram ikraftträdandet för reglerna för premiepensionssystemets efterlevandeskydd före pensionstid till den 1 januari 2010.

Förslagspunkter: 61 Reservationer: 69
Justering: 2007-11-27 Debatt: 2007-12-10 Beslut: 2007-12-12

Betänkande 2007/08:SfU1 (pdf, 2881 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet

KU-anmälan 2007/08:26 (050-907-2007/08) av Luciano Astudillo (s)

Anmälare LUCIANO ASTUDILLO Riksdagsledamot s Datum Stockholm 2007-11-28 Dnr 050-907-2007/08 Begäran om granskning av näringsminister Maud Olofssons hantering av utredare av trygghetssystem för företagare. Den 21 november 2007 presenterade näringsminister Maud Olofsson en ny utredare av trygghetssystem för företagare.

2007-11-28

KU-anmälan 2007/08:26 (050-907-2007/08) av Luciano Astudillo (s) (pdf, 37 kB)

Betänkande 2007/08:SoU5

Reglerna om skydd och stöd för unga inom den sociala barn- och ungdomsvården ska ändras. Det har riksdagen sagt ja till. Syftet är att stärka barns och ungas ställning och att skapa förutsättningar för en säker och sammanhållen vård av barn och unga. Beslutade ändringar: lagen om vård av unga (LVU) ska innehålla uppgift om hur och vilket slags information som lämnats till den unge och den unges inställning det ska göras en genomförandeplan för barn och unga som vårdas i ett hem för vård eller boende eller familjehem ett barn får inte placeras i ett jourhem eller familjehem om inte förhållandena i hemmet är utredda av en socialnämnd Statens institutionsstyrelse ska få större möjligheter att ta prov för att kontrollera alkohol- eller drogpåverkan hos dem som vårdas i ungdomshem Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 14
Justering: 2007-11-15 Debatt: 2007-12-03 Beslut: 2007-12-05

Betänkande 2007/08:SoU5 (pdf, 2712 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.

Betänkande 2007/08:KU8

Riksdagen sade ja till en ändring i sekretesslagen som innebär att också uppgifter som behandlas inom riksdagsförvaltningen ska omfattas av reglerna om statistiksekretess. Lagändringen börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-11-29 Beslut: 2007-11-29

Betänkande 2007/08:KU8 (pdf, 124 kB)

Betänkande 2007/08:KU4

Alla tillstånd för digital marksänd tv, utom för public service-företagen, ska meddelas av Radio- och TV-verket. I samband med att verket beslutar om sändningstillstånd ska programföretagen ha kommit överens om sådana former för teknisk samverkan att tillgänglighet och konkurrens främjas. Alla betal-tv-kanaler ska normalt kunna tas emot med ett programkort och programföretagen ska ha rätt att låta vem eller vilka de vill sälja abonnemang på deras tv-kanaler. De sändningar som Radio- och TV-verket ger tillstånd för ska innehålla tv-kanaler av olika slag så att sändningarna kommer att tilltala olika intressen och smakriktningar. Det ska finnas utrymme för såväl nationella som lokala och regionala tv-kanaler och för flera av varandra oberoende programföretag. Tillstånd som meddelas av Radio- och TV-verket ska gälla i sex år. Sändningstillstånd enligt den nya modellen ska gälla från den 1 april 2008.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Beredning: 2007-10-23 Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:KU4 (pdf, 2868 kB)

Betänkande 2007/08:NU4

Regeringen har lämnat en skrivelse till riksdagen där man redogör för förvaltningen av statens företagsägande och för verksamheten i de statliga företagen. Riksdagen avslutade ärendet och sade nej till motioner om synen på statligt ägande av företag och försäljningar av statliga bolag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 6
Justering: 2007-11-13 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:NU4 (pdf, 337 kB)

Betänkande 2007/08:KU3

Annonser i radio och tv ska från den 1 februari 2008 få sändas under högst 12 minuter under en timme mellan hela klockslag. Annonser i en tv-sändning ska få sändas under högst 15 % av sändningstiden per dygn. I dag finns en begränsning för sändningar av annonser i tv-sändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Denna begränsning avskaffas. I dag är det möjligt att i en tv-sändning under vissa förutsättningar överskrida den längsta tillåtna annonstiden per timme. Denna möjlighet tas bort. Det införs en ny regel för radiosändningar som inte omfattar en timme mellan hela klockslag. Annonser ska få sändas under högst 15 % av den tiden.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Beredning: 2007-10-16 Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-28 Beslut: 2007-11-28

Betänkande 2007/08:KU3 (pdf, 626 kB)

Betänkande 2007/08:SoU4

Abortlagen ändras så att det blir tillåtet för utländska kvinnor att göra abort i Sverige. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. I dag får en abort endast utföras om kvinnan är svensk medborgare eller bosatt i Sverige, eller om Socialstyrelsen av särskilda skäl lämnar tillstånd till det. I likhet med vad som gäller för övrig hälso- och sjukvård som ges till utländska personer kommer landstingens kostnader för vården att ersättas antingen av kvinnans sjukvårdsförsäkring i hemlandet eller av kvinnan själv, beroende på vilka regler som gäller i det enskilda fallet. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 5
Justering: 2007-10-30 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-15

Betänkande 2007/08:SoU4 (pdf, 364 kB) Webb-tv debatt om förslag: Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter

Utlåtande 2007/08:SoU3

Socialutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om en strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma. Utskottet är positivt till EU-kommissionens initiativ och delar uppfattningen att man måste göra något åt problemen med fetma och övervikt. Men utskottet understryker också att EU inte heller i fortsättningen ska stifta lagar på området utan enbart stödja medlemsländernas arbete. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:SoU3 (pdf, 120 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma

KU-anmälan 2007/08:25 (050-583-2007/08) av Peter Eriksson (mp)

Anmälare PETER ERIKSSON Riksdagsledamot mp Datum Stockholm 2007-11-01 Dnr 050-583-2007/08 Statsministerns ansvar för krishanteringen i statsrådsberedningen Riksdagens Konstitutionsutskott bör granska hur ansvaret för krishanteringen såg ut tisdagen den 23 oktober 2007. Det är även viktigt att bringa klarhet i hur statsrådsberedningen

2007-11-01

KU-anmälan 2007/08:25 (050-583-2007/08) av Peter Eriksson (mp) (pdf, 24 kB)

Betänkande 2007/08:SfU3

Arbetsgivare ska kunna begära läkarintyg från arbetstagare redan från den första sjukdagen i en sjuklöneperiod. Riksdagen sade ja till regeringens förslag. De nya reglerna om läkarintyg ska gälla i de fall inte annat gäller enligt kollektivavtal. Riksdagen sade också ja till följande regeringsförslag: Försäkringskassan ska inte längre behöva hämta in försäkringsläkarens bedömning för att besluta om medicinsk utredning vid förlängning av sjuk- eller aktivitetsersättning. Försäkringskassans socialförsäkringsnämnder läggs ned. Beslut ska i fortsättningen tas av en tjänsteman hos Försäkringskassan. Den frivilliga sjukpenningförsäkringen och semesterlöneförsäkringen upphör att gälla. Reglerna träder i kraft den 1 januari 2008.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 10
Justering: 2007-10-18 Debatt: 2007-11-14 Beslut: 2007-11-14

Betänkande 2007/08:SfU3 (pdf, 4071 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.

Betänkande 2007/08:SoU2

Regeringen har lämnat en redogörelse för förvaltningen av Allmänna arvsfonden och en redovisning av hur Arvsfondsdelegationen fördelat medel under år 2006. Socialutskottet förutsätter att regeringen i framtiden kompletterar redogörelserna med en jämställdhetsredovisning av de olika verksamheterna som får medel ur Allmänna arvsfonden. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-18 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Betänkande 2007/08:SoU2 (pdf, 104 kB)

KU-anmälan 2007/08:6 (050-258-2007/08) av Kenneth G Forslund (s)

KENNETH G FORSLUND Riksdagsledamot s Stockholm 2007-10-04 Dnr 050-258-2007/08 Gunilla Carlssons ansvar för Sidas projektverksamhet Anmälan om granskning av statsrådet Gunilla Carlssons ansvar för oegentligheter inom Sidas projektverksamhet Konstitutionsutskottet har att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas

2007-10-05

KU-anmälan 2007/08:6 (050-258-2007/08) av Kenneth G Forslund (s) (pdf, 71 kB)

KU-anmälan 2007/08:5 (050-221-2007/08) av Gustav Blix (m)

GUSTAV BLIX Riksdagsledamot m Stockholm 2007-10-03 Dnr 050-221-2007/08 Carin Jämtin och Jan O. Karlssons ansvar för Sidas projektverksamhet Anmälan om granskning av statsråden Carin Jämtins och Jan O. Karlsson ansvar för oegentligheter inom Sida:s projektverksamhet. Konstitutionsutskottet har att granska statsrådens

2007-10-03

KU-anmälan 2007/08:5 (050-221-2007/08) av Gustav Blix (m) (pdf, 61 kB)