Dokument & lagar (99 träffar)

Betänkande 2007/08:KU11

Riksdagen sade nej till motionsförslag om fri- och rättigheter från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Förslagen handlar i huvudsak om negativ föreningsfrihet, grundläggande bestämmelser i regeringsformen, antisemitism, konventioner om mänskliga rättigheter, integritetsfrågor, retroaktivitetsfrågor, samvetsfrihet, en ny nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter, stärkande av äganderätten, HBT-frågor, livsåskådningsfrihet, föreningars ekonomiska förehavanden och möjligheten att utöva yttrandefrihet på offentliga platser.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 3
Beredning: 2008-01-22 Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU11 (pdf, 440 kB)

Betänkande 2007/08:KU17

Riksdagen sade nej till motionsförslag om lagstiftningsprocessen från den allmänna motionstiden 2006 och 2007. Motionerna gäller avreglering, könsneutral lagstiftning, konsekvensanalyser, barns deltagande i utredningsarbete, geografisk spridning i utredningarnas sammansättning samt rättsinformationssystemet.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2008-01-15 Justering: 2008-01-31 Debatt: 2008-02-20 Beslut: 2008-02-20

Betänkande 2007/08:KU17 (pdf, 209 kB)

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m)

Anmälare Hans Wallmark, riksdagsledamot m Datum 2008-02-01 Dnr 050-1614-2007/08 KU-anmälan av före detta statsrådet Pagrotsky för bristande beredning inför omlokaliseringen av Riksantikvarieämbetet. Våren 2005 beslutade den förra socialdemokratiska regeringen att omlokalisera myndigheten Riksantikvarieämbetet till Gotland.

2008-02-01

KU-anmälan 2007/08:42 (050-1614-2007/08) av Hans Wallmark (m) (pdf, 58 kB)

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s)

Anmälare Eva-Lena Jansson, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1595-2007/08 Begäran om granskning av regeringens beredning av anslag för jämställdhet i 2007 års statsbudget. I 2007 års statsbudget föreslog regeringen en kraftig ökning av anslag 24:2 på utgiftsområde 14, Särskilda jämställdhetsåtgärderEtt anslag

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:41 (050-1595-2007/08) av Eva-Lena Jansson (s) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s)

Anmälare Helene Petersson i Stockaryd, riksdagsledamot s Datum 2008-01-31 Dnr 050-1594-2007/08 Begäran om granskning av regeringens handläggning av presstödet. Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Beslutet stöddes av en bred blocköverskridande majoritet, bestående av alla partier utom moderaterna

2008-01-31

KU-anmälan 2007/08:40 (050-1594-2007/08) av Helene Petersson i Stockaryd (s) (pdf, 163 kB)

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp)

Anmälare Tina Ehn och Per Bolund, riksdagsledamöter mp Datum 2008-01-30 Dnr 050-1593-2007/08 Jordbruksminister Eskil Erlandsson och fiskeförhandlingar Vi anmäler härmed jordbruksminister Eskil Erlandsson för närmare granskning av konstitutionsutskottet för underlåtenhet att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:39 (050-1593-2007/08) av Tina Ehn och Per Bolund (mp) (pdf, 177 kB)

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1592-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Leif Pagrotsky Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:38 (050-1592-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 82 kB)

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1591-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Jörgen Andersson Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:37 (050-1591-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 46 kB)

KU-anmälan 2007/08:36 (050-1590-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1590-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Thomas Östros Det knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga bolag.

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:36 (050-1590-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2007/08:35 (050-1589-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp)

Anmälare Karin Pilsäter och Mauricio Rojas, riksdagsledamöter kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1589-2007/08 KU anmälan av f.d. statsrådet Björn Rosengren Det kan knappast ha undgått någon hur ledande företrädare från socialdemokratin under en tid har sökt misstänkliggöra den innevarnade regeringens försäljning av statliga

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:35 (050-1589-2007/08) av Karin Pilsäter och Mauricio Rojas (fp) (pdf, 63 kB)

KU-anmälan 2007/08:34 (050-1585-2007/08) av Ingvar Svensson (kd)

Anmälare Ingvar Svensson, riksdagsledamot kd Datum 2008-01-30 Dnr 050-1585-2007/08 Anmälan om granskning av Leif Pagrotskys hantering av sändningstillstånden för digital-TV under hans tid som utbildnings- och kulturminister. Den 3 oktober 2007 återfanns en artikel i Dagens Nyheters kulturdel med rubriken Fria tv-kanaler

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:34 (050-1585-2007/08) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 86 kB)

KU-anmälan 2007/08:33 (050-1584-2007/08) av Ulrika Karlsson (m)

Anmälare Ulrika Karlsson, riksdagsledamot m Datum 2008-01-30 Dnr 050-1584-2007/08 Anmälan till Konstitutionsutskottet om granskning av f. statsrådet Thomas Bodströms styrning av polisen. Bakgrunden till denna anmälan är uppgifter i media, bland annat i Aftonbladet och TT den 7 december 2007, då Thomas Bodström uppgett

2008-01-30

KU-anmälan 2007/08:33 (050-1584-2007/08) av Ulrika Karlsson (m) (pdf, 52 kB)

KU-anmälan 2007/08:32 (050-1492-2007/08) av Fredrik Olovsson (s)

Anmälare Fredrik Olovsson, riksdagsledamot s Datum 2008-01-24 Dnr 050-1492-2007/08 Begäran om granskning av regeringskansliets arbetsuppgifter I Svenska Dagbladet den 22 januari 2008 finns en intervju med socialminister Göran Hägglund kring planerna på en bättre borgerlig samordning. I artikel står bland annat följande:

2008-01-24

KU-anmälan 2007/08:32 (050-1492-2007/08) av Fredrik Olovsson (s) (pdf, 57 kB)

KU-anmälan 2007/08:31 (050-1416-2007/08) av Carl B Hamilton (fp)

Anmälare Carl B Hamilton, riksdagsledamot fp Datum 2008-01-18 Dnr 050-1416-2007/08 KU-anmälan av f. statsråden Thomas Östros och Hans Karlsson för missbruk av offentlig maktutövning i form av politiskt motiverade hot om repressalier mot enskild med konsekvensen övergrepp i rättssak VaxholmsfalletBakgrunden till denna

2008-01-18

KU-anmälan 2007/08:31 (050-1416-2007/08) av Carl B Hamilton (fp) (pdf, 184 kB)

Betänkande 2007/08:NU5

Regeringen har redovisat sin årliga uppföljning av Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2006-2008 i linje med EU:s Lissabonstrategi. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att ge vissa frågor större utrymme i det nya svenska handlingsprogram som kommer att arbetas fram under år 2008. Det gäller jämställdhetsfrågor och insatser för sociala företag med bäring på Lissabonstrategin. Handlingsprogrammet bör även kompletteras med en beskrivning av det som görs för att bekämpa sådant skattefusk som exempelvis användningen av svart arbetskraft.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2007-12-04 Debatt: 2008-01-23 Beslut: 2008-01-23

Betänkande 2007/08:NU5 (pdf, 170 kB)

Betänkande 2007/08:NU14

Riksdagen sade ja till regeringens förslag till ny konkurrenslag. Syftet är att undanröja hinder för en effektiv konkurrens och öka effektiviteten i handläggningen av överträdelser av lagens förbud. Den nya lagen är också en anpassning av den svenska konkurrenslagstiftningen till de regler som gäller inom EU. Lagändringarna börjar gälla den 1 november 2008.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2008-05-13 Debatt: 2008-06-11 Beslut: 2008-06-12

Betänkande 2007/08:NU14 (pdf, 8379 kB)

Betänkande 2007/08:NU13

Riksdagen gav klartecken till samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S. Syftet är att stärka den affärsmässiga utvecklingen av Posten och säkra samhällsservicen. Regeringen får rätt att minska statens ägarandel till som lägst 34 procent av rösterna i det sammanslagna bolaget. Därmed behåller staten kontrollerande makt över bolagsordningen och ett dominerande inflytande. I avsiktsförklaringen anger regeringen att det sammanslagna bolaget även i fortsättningen ska bedriva en verksamhet som gör det möjligt att tillhandahålla en samhällsomfattande posttjänst i Sverige.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2008-06-05 Debatt: 2008-06-17 Beslut: 2008-06-18

Betänkande 2007/08:NU13 (pdf, 283 kB) Webb-tv debatt om förslag: bet 2007/08 NU13

KU-anmälan 2007/08:30 (050-1250-2007/08) av Monica Green (s)

MONICA GREEN Riksdagsledamot s Stockholm 2007-12-28 Dnr 050-1250-2007/08 Begäran om granskning av socialminister Göran Hägglunds styrning av Apoteket AB. Styrningen av de statliga företagen skiljer sig på många sätt från hur styrningen av myndigheter sker. De statliga företagen lyder under aktiebolagslagens bestämmelser

2007-12-28

KU-anmälan 2007/08:30 (050-1250-2007/08) av Monica Green (s) (pdf, 83 kB)

KU-anmälan 2007/08:29 (050-1249-2007/08) av Maryam Yazdanfar (s)

MARYAM YAZDANFAR Riksdagsledamot s Stockholm 2007-12-27 Dnr 050-1249-2007/08 Begäran om granskning av upphandling av rekryterare för generaldirektör till Banverket Offentlighetsprincipen gäller vid rekryteringar i staten. Det innebär att alla sökande till en utannonserad tjänst ska vem som helst kunna ta del av.

2007-12-28

KU-anmälan 2007/08:29 (050-1249-2007/08) av Maryam Yazdanfar (s) (pdf, 293 kB)

KU-anmälan 2007/08:28 (050-1216-2007/08) av Bosse Ringholm (s)

Anmälare Bosse Ringholm, riksdagsledamot s Datum 2007-12-20 Dnr 050-1216-2007/08 Begäran om granskning av Carl Bildts agerande i samband med en europeisk Kosovostrategi. I Svenska Dagbladet den 15 december uppges att utrikesminister Carl Bildt gjort ett utspel om en detaljerad europeisk Kosovostrategi som de senaste

2007-12-20