Dokument & lagar (222 träffar)

Betänkande 2010/11:NU20

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om vissa näringspolitiska frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna behandlar. Motionerna tar upp företagsfrämjande insatser, frågor om turism och vissa andra näringsgrenar.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-12 Beslut: 2011-05-18

Betänkande 2010/11:NU20 (pdf, 373 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa näringspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU16

För att främja innovation och företagande i norra Sveriges inland beslutade riksdagen i december 2010 att inrätta riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB. Riksdagbeslutet var villkorat av att regeringen skulle återkomma till riksdagen med en redovisning av inriktningen av det nya bolagets verksamhet, innan den praktiska verksamheten i bolaget sätts i gång. Regeringen har nu redogjort för inriktningen i en skrivelse. Riksdagen ställer sig positivt till den inriktning av verksamheten som regeringen redovisar. Riksdagen avslutar därför ärendet utan några tillägg. Samtidigt förutsätter riksdagen att Näringsdepartementet på lämpligt sätt återkommer med information om resultatet av verksamheten.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2011-04-28 Debatt: 2011-05-12 Beslut: 2011-05-12

Betänkande 2010/11:NU16 (pdf, 74 kB) Webb-tv debatt om förslag: Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB

Betänkande 2010/11:NU15

I vissa extrema situationer kan det bli nödvändigt att stoppa eller begränsa tillgången till el för att upprätthålla balansen i elnätet. Principerna för hur el ska fördelas i sådana situationer ändras. I dag finns ett system som bygger på så kallad roterande frånkoppling. Överföringen av el stängs av för ett område i taget under en begränsad period för att elen ska fördelas så rättvist som möjligt mellan olika områden. I den nya lagen stryks principen om rättvis fördelning. I stället ska den el som finns styras till samhällsviktiga elanvändare. Länsstyrelserna ska ta initiativ till, leda och samordna arbetet med att ta fram underlag för beslut om vilka elanvändare som ska prioriteras. Utifrån dessa underlag ska Svenska kraftnät besluta om frånkoppling. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur överföringen av el får begränsas eller avbrytas. Den nya lagen gäller från den 1 juli 2011. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-12 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:NU15 (pdf, 125 kB)

Betänkande 2010/11:NU14

I samband med att en aktör får ensamrätt att leta efter vissa mineral, så kallad prospektering, ska informationen till kommuner och markägare bli bättre. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över delar av minerallagen. Syftet med översynen ska vara att ge markägare och kommuner tidigare information om varför man gör en prospektering och hur den ska genomföras. I minerallagen ligger fokus på sådana mineral som kräver särskild hantering, bland annat guld och uran. Även gasformiga kolväten som naturgas omfattas av minerallagen. Tillstånd för prospektering och för utvinning av mineral kan beviljas oberoende av vem som äger marken. Riksdagen sa nej till de motioner som lämnats under allmänna motionstiden 2010 om vissa mineralpolitiska frågor, bland annat motioner som gäller uranbrytning.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2011-04-05 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-27

Betänkande 2010/11:NU14 (pdf, 193 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor

Betänkande 2010/11:KU22

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 som rör tryck- och yttrandefrihet. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i flera av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar till exempel om meddelarskydd, offentlighetsprincipen, hets mot folkgrupp och rätt att välja tv-utbud. Andra motioner tar upp tv-reklam för alkohol, exponering av barn i medier och hot mot yttrandefriheten genom bokbål.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 4
Beredning: 2011-03-29 Justering: 2011-04-14 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-28

Betänkande 2010/11:KU22 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Tryck- och yttrandefrihet

Betänkande 2010/11:SfU6

Regeringen har redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken mellan perioden den 1 juli 2008 och 30 juni 2010 i en skrivelse för riksdagen. Där redovisas politiken avseende frågor som till exempel arbetskraftsinvandring, visum och internationella samarbeten. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg. Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2010 som rör asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Regeringen och Miljöpartiet har gjort en överenskommelse om migrationspolitiken. Flera motionsyrkanden har därför till viss del redan blivit tillgodosedda. Motionerna handlar bland annat om frågor om skyddsbehov, begreppet väpnad konflikt och barn i asylprocessen. Andra motioner tar upp frågor som könsrelaterad förföljelse, anhöriginvandring och verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut.

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 35
Justering: 2011-03-29 Debatt: 2011-05-04 Beslut: 2011-05-04

Betänkande 2010/11:SfU6 (pdf, 560 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik

Betänkande 2010/11:SfU7

Riksdagen har sagt nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om socialavgifter. Skälet är bland annat tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i några av de frågor som motionerna tar upp. Motionerna lyfter frågor om lägre socialavgifter för mindre företag, ekonomiska frizoner, slopad ålderspensionsavgift för pensionärer som fortsätter att förvärvsarbeta och avgiftsskyldighet för andra ideella föreningar än idrottsföreningar.

Förslagspunkter: 4
Justering: 2011-04-07 Debatt: 2011-04-27 Beslut: 2011-04-28

Betänkande 2010/11:SfU7 (pdf, 43 kB)

Betänkande 2010/11:SfU10

På grund av lägre anslag från 2013 behöver Försäkringskassan avveckla sina servicekontor, lokalkontor och serviceplatser. Servicekontoren drivs tillsammans med Skatteverket och Pensionsmyndigheten. Riksdagen menar att förslaget därmed kommer att drabba såväl försäkrade hos Försäkringskassan som andra myndigheters service. Med anledning av detta har riksdagen beslutat att regeringen ska återkomma med förslag på hur medborgarnas behov av att Försäkringskassan är tillgänglig lokalt, med möjligheter till personliga möten, ska tillgodoses. Regeringen ska också komma med förslag som bidrar till ökad samverkan mellan statliga myndigheter.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-07 Debatt: 2011-04-13 Beslut: 2011-04-14

Betänkande 2010/11:SfU10 (pdf, 46 kB) Webb-tv debatt om förslag: Försäkringskassans lokala närvaro

Betänkande 2010/11:KU27

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-04-05 Debatt: 2011-04-14 Beslut: 2011-04-14

Betänkande 2010/11:KU27 (pdf, 20 kB)

Betänkande 2010/11:NU13

Riksdagen sa nej till motioner om handelspolitiska frågor. Motionerna handlar bland annat om global frihandel, WTO:s utformning, nyttjande av bekämpningsmedlet parakvat, digitala handelshinder, exportfrämjande och exportförbudet mot svenskt snus. Skälen är bland annat att regeringen redan arbetar med de frågor som motionerna tar upp.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2011-03-17 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-13

Betänkande 2010/11:NU13 (pdf, 123 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU8

För att underlätta för personer som vill starta företag ska informationen från myndigheter samlas i en webbportal. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se till att en sådan portal inrättas. Viss information och service finns redan i form av webbplatsen verksamt.se, men arbetet behöver utvecklas och intensifieras. Den nya portalen ska också användas för att samordna myndigheternas hantering av registrerings- och tillståndsärenden i samband med företagsstart. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till ett motionsförslag från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Näringsutskottet har granskat en skrivelse där regeringen redogör för sitt arbete med att förenkla regelverket för företag under perioden 2006-2010. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-04-07 Beslut: 2011-04-07

Betänkande 2010/11:NU8 (pdf, 159 kB) Webb-tv debatt om förslag: Regelförenklingsarbetet

Betänkande 2010/11:NU17

Sverige ska genomföra EU:s nya direktiv om ekodesign. Syftet med direktivet är att göra energianvändningen mer effektiv och minska inverkan på miljön genom att ställa vissa krav på produkter som säljs inom EU. Det gamla direktivet om ekodesign gällde bara produkter som behöver energi för att fungera. Nu har direktivet utvidgats till att också gälla produkter som inte själva är beroende av energi men som ändå inverkar på energianvändningen. Sådana produkter är till exempel fönster och munstycken till duschar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Ändringarna i lagen om ekodesign gäller från den 1 maj 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2011-03-15 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:NU17 (pdf, 644 kB)

Utlåtande 2010/11:KU26

Riksdagen har granskat EU-kommmissionens rapport om subsidaritet och propotionalitet. Rapporten behandlar främst hur subsidaritets- och proportionalitetsprinciperna användes under 2009. Det vill säga i huvudsak före Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. Konstitutionsutskottet konstaterar att utan subsidiaritetsmotiveringar i kommissionens lagförslag blir det omöjligt för riksdagen att fullgöra sin skyldighet att följa hur subsidiaritetsprincipen används. EU-kommissionen bör alltså i sina lagförslag förklara på varför det är bättre att besluta om åtgärden/lagen på EU nivå än på nationell nivån. Utskottet förutsätter att EU-kommissionen förbättrar sina rutiner i syfte att lösa de oklarheter som uppmärksammats kring vilka lagförslag som ska prövas från subsidiaritetssynpunkt. Utskottet betonar också betydelsen av att regeringen i ministerrådet verkar för att rådet motiverar ändringar i kommissionsförslag med hänsyn till subsidiaritetsprincipen. Riksdagen avslutade ärendet utan några tillägg. Därefter skickades utlåtandet till Regeringskansliet och för kännedom till EU-kommissionen.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-02-17 Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Utlåtande 2010/11:KU26 (pdf, 102 kB)

Betänkande 2010/11:KU17

JO kommer att utöver de uppgifter de redan har att fullgöra uppgiften som nationellt besöksorgan enligt Opcat. Opcat är det fakultativa protokollet till FN:s konvention mot tortyr som Sverige sedan 2005 har varit ansluten till. Tillägget i lagen innebär ett förtydligande av JO:s uppdrag. Lagändringen börjar gälla 1 juli 2011.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-02-15 Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-17 Beslut: 2011-03-30

Betänkande 2010/11:KU17 (pdf, 40 kB)

Betänkande 2010/11:NU7

Riksdagen beslutade att stoppa försäljningen av statens aktier i Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag SBAB, Posten Norden och Telia Sonera. Riksdagen hade tidigare gett regeringen rätt att minska statens ägande i bolagen, men nu återkallade riksdagen den rätten. När det gäller Telia Sonera poängterar riksdagen att bolaget äger viktig IT-infrastruktur i form av accessnätet. Därför gav riksdagen regeringen i uppdrag att återkomma med förslag på hur man kan separera accessnätet från Telia Soneras övriga verksamhet. Riksdagen talade också om för regeringen att Vattenfall ska fortsätta vara ett helägt statligt bolag. I budgetpropositionen nämnde regeringen att det kan bli aktuellt att överväga om en del av Vattenfall ska säljas. Beslutet betyder att riksdagen sa ja till två motioner, en från Socialdemokraterna och Miljöpartiet och en från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Man sa också delvis ja till en motion från Kristdemokraterna. Riksdagen sa nej till övriga motioner om statliga företag.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 9
Beredning: 2011-02-10 Justering: 2011-03-01 Debatt: 2011-03-16 Beslut: 2011-03-16

Betänkande 2010/11:NU7 (pdf, 261 kB) Webb-tv debatt om förslag: Statliga företag

Betänkande 2010/11:NU12

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om olika energipolitiska frågor. Motionerna handlar om stöd till havsbaserad vindkraft, vattenkraftens konsekvenser och roll i det svenska energisystemet, en nationell strategi för biogas och diverse fjärrvärmefrågor. Ett antal motioner innehåller förslag med lokal eller regional prägel.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 5
Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-16

Betänkande 2010/11:NU12 (pdf, 169 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa energipolitiska frågor

Betänkande 2010/11:NU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna handlar om bland annat olika patenträttsliga frågor, åtgärder mot piratkopiering, fildelning, det civilrättsliga sanktionsdirektivet, tillsättande av en kommission och legalisering av söktjänster på Internet.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 7
Justering: 2011-02-15 Debatt: 2011-03-10 Beslut: 2011-03-10

Betänkande 2010/11:NU11 (pdf, 164 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa immaterialrättsliga frågor

Betänkande 2010/11:KU25

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2010 om bland annat allmänna helgdagar. En orsak är att flera av frågorna tidigare har behandlats av konstitutionsutskottet och att utskottet i dessa fall nu gjorde samma bedömning som förut. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, en minnesdag och ett märkesår för Raoul Wallenberg, en nationell dag till minne av slaveriets avskaffande, offentliga belöningssystem och medborgarskapsceremonier.

Förslagspunkter: 5
Beredning: 2011-01-25 Justering: 2011-02-10 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU25 (pdf, 78 kB)

Betänkande 2010/11:KU14

Den nya budgetlagen ersätter den nuvarande lagen om statsbudgeten. Den omfattar också den nuvarande lagen om statens upplåning och skuldförvaltning. Den nya lagen innehåller bland annat följande ändringar: Det införs en bestämmelse om att regeringen ska ha riksdagens godkännande för att få köpa aktier eller andelar i företag och för att få skjuta till kapital i företag. Regler om statlig utlåning införs. Det innebär att det ställs krav på att förväntade förluster ska vara finansierade. Det införs grundläggande bestämmelser om utformningen av årsredovisningen för staten som gäller innehåll, avgränsning och uppställningsformer. Regeringen ska ange under vilka år fleråriga ekonomiska åtaganden, så kallade beställningsbemyndiganden, beräknas föra med sig utgifter. Regeringen får rätt att sälja fast egendom för högst 75 miljoner kronor. I dag är gränsen 50 miljoner kronor. Regleringen blir tydligare när det gäller bruttoredovisning av statens inkomster och utgifter och undantagen från denna princip. Ramanslaget blir den enda anslagstypen. Den nya budgetlagen ska gälla från den 1 april 2011.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 1
Beredning: 2011-02-03 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU14 (pdf, 2658 kB) Webb-tv debatt om förslag: En reformerad budgetlag

Betänkande 2010/11:KU23

Riksdagen vill att regeringen ser över lagstiftningen för att stärka skyddet för personer som påtalar och slår larm vid korruption och andra oegentligheter, så kallade whistle-blowers. I dag har de som vill anmäla uppgifter om oegentligheter och korruption till myndigheter inte ett lika starkt skydd som de som lämnar uppgifterna för publicering, menar riksdagen. Samtidigt har riksdagen sagt nej till övriga motioner från motionstiden 2010 om offentlig förvaltning. Motionerna handlar bland annat om opinionsbildande myndigheter, myndigheters service till medborgare och samverkan inom offentlig förvaltning. Andra motioner tar upp hbt-kompetens hos offentligt anställda, svenska språkets ställning i Regeringskansliet och avidentifierade myndighetshandlingar.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 3
Beredning: 2011-02-01 Justering: 2011-02-15 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:KU23 (pdf, 313 kB) Webb-tv debatt om förslag: Offentlig förvaltning