Dokument & lagar (207 träffar)

Betänkande 2009/10:SoU16

Den nya influensan som började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 ska från och med 1 juni 2010 inte längre betraktas som en allmänfarlig sjukdom i smittskyddslagen. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-20 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU16 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2009/10:NU17

Den 16 mars 2011 ändras lagen om effektreserven. En effektreserv finns för att kunna säkerställa att tillförseln av el vid varje tidpunkt är lika stor som uttaget. Om uttaget vid enskilda tillfällen är större än tillförseln finns risk för brist på el vid ett det givna tillfället, det vill säga det uppstår så kallad effektbrist. Idag är det Svenska kraftnät som har uppdraget att upphandla effektreserven men enligt de nya bestämmelserna ska detta på sikt lösas av marknadens aktörer. Beslutet möjliggör en successiv övergång till att hantera en eventuell effektbrist på marknadsmässiga grunder. Övergången ska ske genom en nedtrappning av den upphandlade effektreservens storlek med början 2011 och fram till och med den 15 mars 2020. Regeringen ansvarar för att ta fram föreskrifter om effektreservens storlek och hur stor del av denna som ska skapas genom avtal om minskad elförbrukning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2010-04-15 Debatt: 2010-04-29 Beslut: 2010-04-29

Betänkande 2009/10:NU17 (pdf, 133 kB) Webb-tv debatt om förslag: Effektreserven i framtiden

Betänkande 2009/10:SoU13

Riksdagen sa nej till motioner om narkotika från den allmänna motionstiden 2009. Beslutet motiveras med att arbete redan pågår eller att frågorna redan har behandlats i riksdagen under mandatperioden.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2010-04-13 Debatt: 2010-05-05 Beslut: 2010-05-05

Betänkande 2009/10:SoU13 (pdf, 85 kB) Webb-tv debatt om förslag: Narkotikafrågor

Betänkande 2009/10:SfU14

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om migration och asylpolitik. Totalt rör det sig om 48 stycken som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns förslag som handlar om klimatflyktingar, begreppet väpnad konflikt och flyktingstatus för hbt-personer. Andra tar upp barn i riskzonen för människohandel och mottagande av ensamkommande flyktingbarn . Flera motioner tar även upp frågor om samarbetet inom EU. I de flesta fall motiveras beslutet med att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet. Eller att frågan redan har behandlats i riksdagen.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 41
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:SfU14 (pdf, 546 kB) Webb-tv debatt om förslag: Migration och asylpolitik

Betänkande 2009/10:SoU24

Riksdagen sa ja till att ändra i övergångsbestämmelserna i lagen om statligt tandvårdsstöd. Från den 1 juli 2008 gäller ett nytt tandvårdsstöd för vuxna. I samband med tandvårdsstödet gjordes ersättningen till vårdgivarna om. Ersättningsnivån för en vårdgivare, som kan vara exempelvis en tandklinik, avgörs av när en tandvårdsbehandling avslutas. I samband med att ersättningen ändrades gjordes övergångsregler om när en vårdgivare ska få ersättning från Försäkringskassan enligt de tidigare bestämmelserna. Den nya lagändringen innebär att tiden för att lämna in ansökan om ersättning enligt de gamla bestämmelserna i vissa fall förlängs till den 1 september 2011.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-28 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU24 (pdf, 78 kB)

Betänkande 2009/10:SoU17

Riksdagen sa nej till samtliga motioner som handlar om tobaksfrågor. Totalt rör det sig om 35 förslag som lämnats in av ledamöterna under den allmänna motionstiden 2009. Här återfinns flera förslag som tar upp hälsoeffekterna av snus och cigaretter. Andra berör barn och ungdomars konsumtion av tobak. Beslutet motiveras i det allra flesta fall av att frågorna redan behandlats i riksdagen. Eller att arbete redan pågår hos regeringen eller i berörd myndighet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-04-08 Debatt: 2010-04-22 Beslut: 2010-04-28

Betänkande 2009/10:SoU17 (pdf, 58 kB)

Betänkande 2009/10:KU40

Kommuner och landsting ska få ordna säkerhetskontroll vid offentliga sammanträden. Kontroll ska kunna genomföras om det finns en risk för allvarligt våldsbrott vid sammanträdet. Den ska kunna omfatta kroppsvisitation och undersökning av till exempel väskor. Bakgrunden till beslutet är att det förekommer att förtroendevalda utsätts för våld och hot om våld. Dessutom är risken för terrorattacker mot svenska intressen oförutsägbar och kan snabbt komma att förändras. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar att gälla den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-04-06 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU40 (pdf, 252 kB)

Betänkande 2009/10:SoU10

Den som har tillstånd att sälja läkemedel till konsumenter måste ha Läkemedelsverkets registrerade varumärke för öppenvårdsapotek, apotekssymbolen, väl synlig. Vidare ska extemporeläkemedel få tillverkas på andra platser än på sjukhusapotek och öppenvårdsapotek, nämligen på så kallade extemporeapotek. Extemporeläkemedel är läkemedel som tillverkas på apotek utifrån en förskrivares instruktion, till exempel när patienten är överkänslig mot substanser i godkända läkemedel. Läkemedelsverket måste ge sitt tillstånd för tillverkningen. Lagändringarna gäller i huvudsak från den 1 juni 2010. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU10 (pdf, 387 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa apoteksfrågor

Betänkande 2009/10:SoU12

Riksdagen sa nej till motioner om socialtjänsten från den allmänna motionstiden 2009. Flera av motionerna handlar om frågor som regeringen och olika myndigheter redan arbetar med. Andra motioner behandlas förenklat eftersom de rör frågor som behandlats av riksdagen tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 20 Reservationer: 10
Justering: 2010-03-16 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU12 (pdf, 245 kB) Webb-tv debatt om förslag: Socialtjänst

Betänkande 2009/10:KU28

Regeringen har lämnat sin årliga rapport till riksdagen om arbetet inom de kommittéer, utredningar, som regeringen har tillsatt. Riksdagen avslutade ärendet utan att göra några tillägg.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-04-21 Beslut: 2010-04-21

Betänkande 2009/10:KU28 (pdf, 32 kB)

Betänkande 2009/10:KU43

Konstitutionsutskottet, KU, har prövat om arbetsmarknadsutskottets lagförslag om villkor för fackliga stridsåtgärder i samband utstationering ( 2009/10:AU5 ) ska vila i ett år. KU:s slutsats är att lagförslaget inte ska vila. Riksdagen gav den 10 mars 2010 KU i uppdrag att göra prövningen. Det skedde på begäran av ledamöter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Partierna vill att lagförslaget ska vila eftersom det enligt dem strider mot den grundlagskyddande föreningsrätten. Enligt regeringsformen får en begäran om att ett lagförslag ska vila väckas om förslaget begränsar vissa grundlagsskyddande fri- och rättigheter. KU har bett Lagrådet yttra sig i frågan. Lagrådet konstaterar att regeringsformens bestämmelse inte gäller för arbetsmarknadsutskottets lagförslag. KU håller med Lagrådet. Riksdagen avslutade ärendet med detta. Utstationering kallas det när ett utländskt företag som inte är etablerat i Sverige utför verksamhet här med egna anställda. Bakgrunden till lagförslaget är den så kallade Lavaldomen i EU-domstolen. Domstolen ansåg att de stridsåtgärder som användes av en facklig organisation 2004 stod i strid med EG-fördraget bland annat eftersom det innebar en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster.


Justering: 2010-03-23 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:KU43 (pdf, 562 kB) Webb-tv debatt om förslag: Prövning av fråga om tillämpligheten av 2 kap. 12 § tredje stycket regeringsformen i visst fall (bet. 2009/10:AU5)

Betänkande 2009/10:SoU11

Riksdagen sa nej till motioner om hälso- och sjukvård från den allmänna motionstiden 2009. Det främsta skälet är att det redan pågår arbete på olika områden. Många motioner behandlas förenklat eftersom de tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden.

Förslagspunkter: 17 Reservationer: 11
Justering: 2010-03-16 Debatt: 2010-04-07 Beslut: 2010-04-07

Betänkande 2009/10:SoU11 (pdf, 425 kB) Webb-tv debatt om förslag: Hälso- och sjukvårdsfrågor

Betänkande 2009/10:NU14

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2009 som tar upp olika mineralpolitiska frågor. Riksdagen hänvisar bland annat till att gällande regler och restriktioner är tillräckliga och att regeringen nära följer tillämpningen av minerallagen. Motionerna handlar bland annat om minerallagen, uranprospektering och uranbrytning i Sverige, tillgång till geodata, stadsomvandlingen i Kiruna och i Malmberget samt den så kallade mineraljakten.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Beredning: 2010-02-18 Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:NU14 (pdf, 163 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa mineralpolitiska frågor

Betänkande 2009/10:SoU9

Riksdagen sa ja till regeringens förslag som innebär att vårdavgifter för patienter under 18 år ska betalas av patientens förmyndare. Förmyndare kan vara en förälder eller någon annan person. Beslutet gäller avgifter inom både hälso- och sjukvården och tandvården. Även avgift för uteblivet avtalat besök ska betalas av förmyndaren. Om det finns särskilda skäl får avgiften tas ut av den underårige. Riksdagen anser att barns skuldsättning på alla sätt bör motverkas eftersom det leder till problem när barnet blir myndigt. Det är därför viktigt att barn inte skuldsätts för dessa avgifter. Ändringarna börjar gälla den 1 juni 2010.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU9 (pdf, 449 kB) Webb-tv debatt om förslag: Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården

Betänkande 2009/10:SoU8

Nya diagnos- och behandlingsmetoder inom hälso- och sjukvården kan påverka patientens människovärde och integritet. Dessa metoder ska därför granskas ur individ- och samhällsetiska aspekter innan de börjar användas. Vårdgivarna har ansvar för en sådan granskning sker. En ny paragraf kommer därför att införas i hälso- och sjukvårdslagen. Ändringen av hälso- och sjukvårdslagen träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-11 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU8 (pdf, 90 kB) Webb-tv debatt om förslag: Etisk bedömning av nya metoder i vården

Betänkande 2009/10:NU15

Lagen om ekodesign infördes 2008 och är ett resultat av EU:s ekodesigndirektiv. Enligt direktivet ska energikrävande produkter utformas så att deras miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Lagen är i dag utformad efter att Europeiska kommissionen antar genomförandeåtgärder i form av direktiv. Men kommissionen har i stället antagit sina genomförandeåtgärder i form av förordningar. Svensk lag behöver därför ändras. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-09 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-25

Betänkande 2009/10:NU15 (pdf, 386 kB)

Betänkande 2009/10:SoU7

Riksdagen sa ja till regeringen förslag om att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin ska därför regleras i lag. Patientens rätt till en förnyad medicinsk bedömning ska också utökas och den patient som så begär ska i framtiden ha rätt till en fast vårdkontakt. Förändringarna medför att hälso- och sjukvårdslagen och lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ändras. Vårdgarantin har tidigare varit en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting. Vårdgarantin innebär att landstingens hälso- och sjukvård förbinder sig att utföra vårdtjänster inom en viss tidsgräns. Dagens tidsgränser ska fortsätta gälla tillsvidare. Patienter får nu ökade möjligheter till ett andra utlåtande vid en diagnos i hälso- och sjukvård. Patienterna har tidigare bara haft rätt till nya medicinska bedömningar när det förekommit motstridiga uppgifter om det medicinska ställningstagandet, diagnosen. Den fasta vårdkontakt som vården ska utse ersätter den nuvarande funktionen "patientansvarig läkare" och kan vara en annan yrkeskategori än läkare. Lagstiftningen träder i kraft den 1 juli 2010.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 2
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-24 Beslut: 2010-03-24

Betänkande 2009/10:SoU7 (pdf, 410 kB) Webb-tv debatt om förslag: Stärkt ställning för patienten

Betänkande 2009/10:KU36

Reglerna i offentlighets- och sekretesslagen som säger att sekretess kan brytas i vissa fall ska inte längre omfatta patientnämnders verksamhet. Ändringen innebär att personuppgifter inte ska få föras från patientnämnderna utan sekretessprövning. Patienter som vänder sig till en patientnämnd för hjälp måste kunna vara säkra på att deras uppgifter inte förs vidare utan samtycke eller sekretessprövning. Lagändringen börjar gälla från den 1 maj 2010.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2010-03-04 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:KU36 (pdf, 138 kB) Webb-tv debatt om förslag: Patientnämnderna – begränsning av sekretessbrytande bestämmelse

Betänkande 2009/10:KU11

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2009 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas bostadsvillkor och tjänsteresor, motionsinstitutet, utskottsorganisationen, fotograferingsförbudet i kammaren och minskad vattenförbrukning i riksdagens lokaler. Andra motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen tidigare beslutat om och behandlas därför i förenklad form. Dessa motioner handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden och övriga ersättningar, distansvotering, redovisning av det ekonomiska stödet till riksdagsgrupperna, riksdagsledamöternas inkomstgaranti, teckentolk vid riksdagens frågestunder, tjänstledighet för riksdagsledamöter, solceller på riksdagens tak, EU-flagga i plenisalen och riksdagsledamöternas placering i kammaren.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Beredning: 2010-02-09 Justering: 2010-03-09 Debatt: 2010-03-17 Beslut: 2010-03-17

Betänkande 2009/10:KU11 (pdf, 107 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer

Betänkande 2009/10:NU13

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2008 och 2009 om olika handelspolitiska frågor. Motionerna behandlar exempelvis frihandel och handelshinder, jämställdhetsmål i handelspolitiken samt handel och arbetsvillkor. Exempelvis behandlas motionsyrkanden om exportförbudet för svenskt snus. Utskottet hänvisar i denna fråga till att regeringen och handelsministern tydligt sagt att de ska verka för att förbudet hävs.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 10
Justering: 2010-02-18 Debatt: 2010-03-10 Beslut: 2010-03-11

Betänkande 2009/10:NU13 (pdf, 262 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa handelspolitiska frågor