Dokument & lagar (171 träffar)

Betänkande 2004/05:SFU10

Regeringen har i en skrivelsen redovisat den svenska migrations- och asylpolitiken sedan december 2003. I skrivelsen redogörs också för Sveriges roll i Europasamarbetet och det internationella samarbetet i övrigt. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motioner om bland annat flyktingbegreppet, arbetskraftsinvandring, anhöriginvandring och om barn i asylprocessen.

Förslagspunkter: 51 Reservationer: 80
Justering: 2005-03-17 Debatt: 2005-04-06 Beslut: 2005-04-06

Betänkande 2004/05:SFU10 (doc, 798 kB)

Betänkande 2004/05:KU30

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar bland annat om demokratiexperiment, fritidspolitikers villkor, minoritetsåterremiss, folkinitiativ, medborgarkontrakt, den sociala ekonomin, kommunala bolag, förbud att verkställa kommunalt beslut och möjlighet att ställa lokala miljökrav.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 9
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU30 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2004/05:KU19

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om begravningsverksamheten, förhållandet mellan staten och trossamfunden samt statlig hjälp med uppbörden av avgifter till registrerade trossamfund. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU19 (pdf, 113 kB)

Betänkande 2004/05:KU18

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om kommunal demokrati och kompetens. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 5
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-08 Debatt: 2005-04-08 Beslut: 2005-04-13

Betänkande 2004/05:KU18 (pdf, 147 kB)

Betänkande 2004/05:SFU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om pensionssystemet. Motionerna handlar om det reformerade pensionssystemets fördelningseffekter bland annat ur ett könsperspektiv, pensionsrättens storlek vid studier och totalförsvarsplikt samt fördelningen av pensionsrätt mellan makar och efterlevandeskydd. Några motioner handlar om premiepensionssystemets fonder. En motion tar upp pensionsöverföringar för anställda vid Europeiska patentverket.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 8
Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:SFU9 (pdf, 220 kB)

Betänkande 2004/05:KU29

Det behövs tydligare regler för hur det ekonomiska stödet till partierna i riksdagen får användas. Det anser riksdagen och vill att riksdagsstyrelsen lägger fram ett förslag om sådana regler. Riksdagen har nyligen beslutat om ett utökat stöd till riksdagsledamöterna. Till grund för beslutet låg en reservation från de borgerliga partierna och Miljöpartiet.

Förslagspunkter: 18 Reservationer: 8
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU29 (pdf, 4271 kB)

Betänkande 2004/05:KU17

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-03-03 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU17 (pdf, 123 kB)

Betänkande 2004/05:NU10

Regeringen har presenterat ett handlingsprogram för minskad administration för företagen. Handlingsprogrammet innehåller åtgärder som ska genomföras under innevarande mandatperiod. Riksrevisionen har granskat regeringens arbete med regelförenklingar för företag. Med anledning av granskningen har Riksrevisionens styrelse lämnat en redogörelse till riksdagen. Riksdagen avslutade ärendet utan att besluta något mer. Riksdagen sade också nej till motionsförslag. Riksdagen påminner om sitt tillkännagivande hösten 2002 om en intensifiering av arbetet med att förenkla reglerna för företagen (se 2002/03:NU1 ) och anser att det verkar finnas goda utsikter att dessa mål ska kunna uppnås. Samtidigt understryker riksdagen att regelförenklingsarbetet är ett pågående arbete som inte är slutfört.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 1
Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-16

Betänkande 2004/05:NU10 (doc, 200 kB)

Betänkande 2004/05:KU27

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om fri- och rättighetsskydd. Motionerna handlar bland annat om åtgärder mot diskriminering, skyddet för HBT-personer och fotografering i smyg.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU27 (pdf, 223 kB)

Betänkande 2004/05:KU15

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om riksdagens arbetsformer och riksdagsledamöternas villkor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-08 Justering: 2005-03-01 Debatt: 2005-03-16 Beslut: 2005-03-17

Betänkande 2004/05:KU15 (pdf, 119 kB)

Betänkande 2004/05:SFU8

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 socialavgifter. Motionerna handlar om minskade socialavgifter, regional nedsättning av socialavgifter, socialavgifter för företag med säsongsanställd personal och avgiftsskyldighet för andra föreningar än idrottsföreningar.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 5
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-03 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:SFU8 (doc, 107 kB)

Betänkande 2004/05:NU9

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om olika näringspolitiska frågor. Motionerna handlar om nya företagsformer, kapitalförsörjning, social ekonomi samt kvinnors, invandrares och ungas företagande. I andra motioner lämnas förslag som handlar om industriella utvecklingscentrum, oseriösa företag, företagsnedläggningar, design samt auktorisation och certifiering. Ytterligare andra motioner innehåller förslag med kopplingar till olika industrisektorer, till exempel skogsindustri, betong- och cementindustri, fordonsindustri, försvarsindustri och audiovisuell industri.

Förslagspunkter: 16 Reservationer: 14
Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-10

Betänkande 2004/05:NU9 (doc, 276 kB)

Betänkande 2004/05:KU31

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna i förenklad ordning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 6
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU31 (pdf, 127 kB)

Betänkande 2004/05:KU11

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om tryck- och yttrandefrihet och andra massmediefrågor. Motionerna handlar om EU-kommissionens förslag till tjänstedirektiv, meddelarfrihet, innehållet i närradiosändningar, konsumentekonomiska konsekvenser av TV-digitaliseringen, reklamfrågor m.m. och kartläggning av den svenska pornografiska marknaden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2005-02-01 Justering: 2005-02-17 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU11 (pdf, 262 kB)

Betänkande 2004/05:NU8

Minerallagen ändras den 1 maj 2005 efter flera års utredningar. Ändringarna går markägarna till mötes när det gäller inflytande på mineralverksamheten och i ekonomiska termer. En av de större ändringarna är att markägarna och andra sakägare som exempelvis arrendatorer får rätt att framföra sina synpunkter i samband med att gruvföretaget redovisar en arbetsplan för undersökningsarbete. Om gruvföretaget och sakägaren inte kommer överens om undersökningsarbetet blir det bergmästaren som beslutar. De områden där undersökningsarbete inte får genomföras, till exempel i närheten av bostäder, utökas. Bergmästaren får möjlighet att ställa villkor, till exempel för att skydda natur- eller kulturmiljöer, i alla typer av undersökningstillstånd. En generell skyldighet införs att utföra undersökningsarbeten så att minsta skada vållas på natur- och kulturmiljön. En principiell förändring är att gruvföretaget vid nya bearbetningskoncessioner ska betala en särskild ersättning (mineralersättning) till ägare av de fastigheter som ligger inom koncessionsområdet och till staten. Ett syfte är att stimulera markägarnas intresse för mineralverksamheten. Vidare innebär ändringarna bättre möjligheter till inlösen av fastigheter när bearbetningskoncession meddelats menkoncessionen blivit outnyttjad.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 19
Justering: 2005-02-15 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:NU8 (doc, 3283 kB)

Betänkande 2004/05:KU23

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om rikets styrelse. Motionerna handlar om Grundlagsutredningens uppdrag, statsråds bakgrund och efterföljande verksamhet, flerkammarsystem, valperiodens längd och en förtroendekommission för politiken.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Beredning: 2005-01-18 Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU23 (pdf, 222 kB)

Betänkande 2004/05:KU21

Det behövs ett sekretesskydd hos den kommission och det råd som inrättats med anledning av naturkatastrofen i Asien. Privatpersoner ska kunna tala om sina personliga erfarenheter utan att dessa blir offentliga. Det är angeläget att privatpersoner i förtroende ska kunna vända sig till rådet och kommissionen med sina upplevelser. För att privatpersoner ska känna sig trygga i kontakterna med myndigheterna har riksdagen beslutat att införa ett sekretesskydd för uppgifter om personliga förhållanden och upplevelser. Regeringen har tillsatt ett nationellt råd för samordning och stöd för människor som drabbats av naturkatastrofen i Asien. En viktig uppgift för rådet är att underlätta kontakterna mellan myndigheter, drabbade och anhöriga. Dessutom har regeringen inrättat en kommission som ska granska hur regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna agerat i samband med katastrofen. Känsliga personliga uppgifter hos rådet får en starkare sekretess än sådana uppgifter hos kommissionen. Så blir det eftersom intresset av insyn är större hos kommissionen som ska granska myndigheterna

Förslagspunkter: 1
Justering: 2005-02-08 Debatt: 2005-02-10 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:KU21 (pdf, 499 kB)

Betänkande 2004/05:KU22

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om offentlighet och sekretess samt data och integritet. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 3
Beredning: 2005-01-25 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-11

Betänkande 2004/05:KU22 (pdf, 108 kB)

Betänkande 2004/05:KU14

Riksdagen uppmanar regeringen att komma med förslag om hårdare tag mot långsamma myndigheter. Medborgarna ska ha möjlighet att gå till domstol för att pröva om handläggningen av ett myndighetsärende har tagit onödigt lång tid. Regeringen ska också undersöka möjligheterna att ta ut en straffavgift av myndigheter som inte rättar till egna misstag inom en viss tid. Det kan till exempel gälla misstag som lett till att en medborgare felaktigt hamnat i kronofogdens register. Det var en reservation från fem partier i konstitutionsutskottet (m, fp, kd, c och mp) som fick stöd när riksdagen röstade i kammaren. Riksdagen sa nej till andra motionsförslag om den statliga förvaltningen från allmänna motionstiden.

Förslagspunkter: 24 Reservationer: 15
Beredning: 2005-01-18 Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:KU14 (pdf, 393 kB)

Betänkande 2004/05:KU13

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2003 och 2004 om rikets styrelse. Motionerna handlar om förslag som riksdagen redan tidigare har sagt nej till. Utskottet har därför behandlat motionerna i förenklad ordning.

Förslagspunkter: 1 Reservationer: 4
Justering: 2005-02-01 Debatt: 2005-03-09 Beslut: 2005-03-09

Betänkande 2004/05:KU13 (pdf, 117 kB)