Dokument & lagar (79 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:13 DATUM Tisdagen den 11 mars 2008 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av motioner om idrottsfrågor jfr prot. 2007/08:10.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU7 justeras. Anmäls

2008-03-11

Betänkande 2007/08:KrU12

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om biblioteks- och språkfrågor. Motionerna handlar om bibliotekslagens avskaffande, behovet av nationell biblioteksplan respektive skolbiblioteksstatistik och arbetsplatsbibliotek. Andra motioner handlar om språkfrågor, till exempel finlandssvenskans ställning och framställningen av en svensk dialektordbok. En motion handlar om att svenska språket ska få ställning som officiellt språk genom lag.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU12 (pdf, 169 kB) Webb-tv debatt om förslag: Biblioteks- och språkfrågor

Betänkande 2007/08:KrU5

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om övergripande kulturfrågor. Motionerna handlar om till exempel kultur och tillväxt, delaktighet i och jämställdhet inom kulturlivet samt regler för kulturbidrag. Andra motioner handlar om hedersbetygelse för diplomaterna Raoul Wallenberg och Harald Edelstam, högtidlighållande av minoritetsspråkskonventionen och av märkesåret 1709 samt inrättande av FN:s frivilligdag och av en ny namnsdagslängd.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 7
Justering: 2008-02-19 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU5 (pdf, 233 kB) Webb-tv debatt om förslag: Övergripande kulturfrågor

Kulturutskottets protokoll 2007/08:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:12 DATUM Tisdagen den 4 mars 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om kulturarvsfrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr203, Kr205, Kr209, Kr215, Kr219, Kr220, Kr229 yrk. 14, Kr272,

2008-03-04

Betänkande 2007/08:KrU4

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2007 om folkrörelsefrågor. Motionerna handlar om sexualpolitiska organisationer, jämställdhetspolicy i ideella organisationer, frivilligcentraler, ungdomars inflytande, jämställt fritids- och kulturliv för ungdomar, fritidsgårdsverksamhet och allmänna samlingslokaler.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2008-02-12 Debatt: 2008-03-13 Beslut: 2008-03-18

Betänkande 2007/08:KrU4 (pdf, 170 kB) Webb-tv debatt om förslag: Vissa folkrörelsefrågor

Kulturutskottets protokoll 2007/08:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:11 DATUM Tisdagen den 19 februari 2008 TID Kl. 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om övergripande kulturfrågor jfr prot. 2007/08:9.2Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU5

2008-02-19

Kulturutskottets protokoll 2007/08:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:10 DATUM Tisdagen den 12 februari 2008 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av motioner om vissa folkrörelsefrågor jfr prot. 2007/08:9.1Utskottet fattar beslut i ärendet. Förslag till betänkande 2007/08:KrU4

2008-02-12

Kulturutskottets protokoll 2007/08:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:9 DATUM Torsdagen den 31 januari 2008 TID Kl. 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas följande motioner om vissa folkrörelsefrågor väckta under allmänna motionstiden 2007/08 2007/08:Kr228, Kr231, Kr237, Kr248, Kr299, Kr346, A402

2008-01-31

Kulturutskottets protokoll 2007/08:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:8 DATUM Tisdagen den 18 december 2007 TID Kl. 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Information Företrädare för Kulturdepartementet, statsrådet Lena Adelsohn Liljeroth m.fl.och för Integrations- och jämställdhetsdepartementet, statsrådet Nyamko Sabuni m.fl.informerar

2007-12-18

Betänkande 2007/08:KrU1

Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag till bland annat kultur, folkbildning och ungdomspolitik för 2008 liksom medelsberäkningen för de publika servicebolagen. I ett tillkännagivande uppmanar riksdagen regeringen att inom befintliga system eftersträva en jämn tilldelning på bidragen till de fria grupperna med flera vars anslag inte omfattas av pris- och löneomräkning. Det gäller bland annat anslagen till den fria scenkonsten, amatörkulturens centralorganisationer och litteratur- och tidskriftstödet. Till de större satsningarna i kulturbudgeten hör den nya stödformen skapande skola, som får 55 miljoner kronor. Skapande skola är en kulturpolitisk satsning riktad till elever i årskurserna 7-9 i grundskolan. Systemet med dans- och musikallianser byggs ut med 30 miljoner kronor

Förslagspunkter: 34 Reservationer: 14
Beredning: 2007-10-25 Justering: 2007-11-22 Debatt: 2007-12-05 Beslut: 2007-12-06

Betänkande 2007/08:KrU1 (pdf, 1414 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:7 DATUM Torsdagen den 22 november 2007 TID Kl. 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av betänkande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner

2007-11-22

Kulturutskottets protokoll 2007/08:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:6 DATUM Torsdagen den 15 november 2007 TID 09.30-10.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ärendebehandling Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid volym 9 jämte motioner jfr

2007-11-15

Kulturutskottets protokoll 2007/08:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:5 DATUM Tisdagen den 13 november 2007 TID Kl. 11.0012.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utfrågning Statssekreterare Ingrid Eiken, Kulturdepartementet, informerar om departementets syn på behovet av ytterligare bemyndiganden på kulturområdet mot bakgrund av bl.a.

2007-11-13

Utlåtande 2007/08:KrU3

Kulturutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens meddelande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle. Meddelandet sammanfattar läget på några viktiga områden för unga och redovisar vilka förbättringar kommissionen vill göra tillsammans med medlemsländerna. Det är första gången som ett utskott tar upp ett meddelande till behandling i ett utlåtande. Utskottet instämmer i att det är viktigt att uppmärksamma unga människors levnadsvillkor och att stärka deras inflytande och deltagande i samhället. Utskottet hade dock velat se ett tydligare icke-diskrimineringsperspektiv och jämställdhetsperspektiv i meddelandet. Ungdomspolitiken är ett nationellt ansvar och utskottet är nöjt med beskedet att huvudansvaret för ungdomspolitiken även fortsättningsvis ska ligga på medlemsstaterna. Däremot ställer sig utskottet frågande till formerna för en gemensam deklaration mellan EU:s institutioner och unga. Riksdagen avslutade ärendet med detta.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-11-01 Debatt: 2007-11-15 Beslut: 2007-11-15

Utlåtande 2007/08:KrU3 (pdf, 122 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utlåtande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle

Kulturutskottets protokoll 2007/08:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:4 DATUM Torsdagen den 1 november 2007 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Utomståendes närvaro vid sammanträde i utskottet Enligt 4 kap. 13 RO får utskottet, om det finns särskilda skäl, medge att även någon annan än en ledamot, en suppleant eller

2007-11-01

Kulturutskottets protokoll 2007/08:3

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:3 DATUM Tisdagen den 23 oktober 2007 TID Kl. 11.0011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av yttrande Fortsätts behandlingen av proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1 med tillhörande motioner i vad avser utgiftsram för utgiftsområde

2007-10-23

Utlåtande 2007/08:KrU2

Kulturutskottet har redovisat för riksdagen sin granskning av EU-kommissionens vitbok om idrott. Vitboken ska vara en strategisk vägledning för idrottens roll i EU, inleda en debatt om vissa frågor, göra idrotten synligare i EU:s beslutsprocess och öka befolkningens medvetande om de behov och särskilda förhållanden som kännetecknar idrottens område. Utskottet tycker som regeringen att det är viktigt att idrottspolitiken förblir en i första hand nationell angelägenhet. Samtidigt är det viktigt att på EU-nivå behandla idrottsrelaterade frågor samordnat och i ett brett perspektiv. Utskottet vill att några områden uppmärksammas särskilt: dopning, jämställdhet, hälsofrämjande fysisk aktivitet, ideellt arbete, finansieringen av idrott på gräsrotsnivå, homofobi och diskriminering på grund av sexuell läggning samt sexualiseringen inom idrotten. Med detta avslutade riksdagen ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2007-10-23 Debatt: 2007-10-31 Beslut: 2007-10-31

Utlåtande 2007/08:KrU2 (pdf, 99 kB)

Kulturutskottets protokoll 2007/08:2

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:2 DATUM Tisdagen den 16 oktober 2007 TID Kl.11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ärendebehandling Behandlas fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2007/08:1 Budgetpropositionen för 2008 volym 1, punkterna 116 och 2832 om förslag till statsbudget

2007-10-16

Kulturutskottets protokoll 2007/08:1

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2007/08:1 DATUM Tisdagen den 2 oktober 2007 TID Kl. 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Arbetsplanering Kanslichefen orienterar om höstens arbete i kulturutskottet i enlighet med preliminärt förslag till arbetsplan. Arbetsplanen bordläggs för fortsatt behandling.

2007-10-02