Dokument & lagar (46 träffar)

Betänkande 2015/16:KrU11

Regeringen har föreslagit sju nya mål för filmpolitiken. Ett av dem är att värdefull svensk film ska utvecklas och produceras kontinuerligt och i olika delar av landet. Riksdagen sa ja till förslaget men uppmanade samtidigt regeringen att ta fram förslag om olika frågor.

De frågor som riksdagen uppmanade regeringen att ta fram förslag om handlar om:

 • filmpolitikens framtid
 • Stiftelsen Svenska Filminstitutets roll och framtida organisationsform
 • hur samverkan mellan olika aktörer i branschen kan utvecklas
 • finansieringen av filmpolitiken
 • insatser mot olovlig hantering av film
 • produktionsincitament för filminspelning
 • hur vi ska bevara och tillgängliggöra filmarvet.

 

Förslagspunkter: 25 Reservationer: 22
Justering: 2016-05-24 Debatt: 2016-06-09 Beslut: 2016-06-15

Betänkande 2015/16:KrU11 (pdf, 1600 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förutsättningar för svensk film

Betänkande 2015/16:KrU10

Kultur kan bidra till bättre hälsa. Det menar riksdagen som uppmanar regeringen att ta hänsyn till det positiva sambandet mellan kultur och hälsa i sin utformning av kulturpolitiken.

Riksdagen menar att kulturpolitiken kan bidra till en förbättring inom hälsoområdet, inte minst mot bakgrund av att sjukskrivning av bland annat psykisk ohälsa ökar. Det finns också flera exempel i Sverige som har visat på positiva samband mellan kulturkonsumtion och hälsa.

Det är enligt riksdagen viktigt att regeringen tar till vara den forskning och de goda erfarenheter som finns på området i utformningen av kulturpolitiken. Därför riktar alltså riksdagen ett tillkännagivande till regeringen med den uppmaningen.

Riksdagen sa samtidigt nej till flera andra motionsförslag som behandlades samtidigt. Motionsförslagen handlade bland annat om kultur för äldre, mångfaldsuppdrag och kulturellt utbyte med omvärlden.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 9
Justering: 2016-04-05 Debatt: 2016-04-14 Beslut: 2016-04-20

Betänkande 2015/16:KrU10 (pdf, 534 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur för alla

Betänkande 2015/16:KrU8

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015 om folkbildning och spelfrågor. Skälet är bland annat att utredningar och arbete pågår inom de områden motionerna tar upp samt att riksdagen tidigare tagit ställning i vissa av frågorna. Motionerna handlar bland annat om utvärderingen av folkbildningen, folkbildningens roll i att stärka livslångt lärande och bekämpa utanförskap, studieförbund och integrationsfrågor, reglering av spelmarknaden, tillståndskrav för bingo samt e-sport.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 7
Justering: 2016-03-22 Debatt: 2016-04-14 Beslut: 2016-04-20

Betänkande 2015/16:KrU8 (pdf, 550 kB) Webb-tv debatt om förslag: Folkbildning och spelfrågor

Betänkande 2015/16:KrU7

Riksdagen sa nej till ett antal motioner om bland annat litteraturfrämjande, biblioteksfrågor, språkfrågor och kulturskapares villkor.

Anledningen till att riksdagen sa nej är bland annat att det pågår arbete inom området samt att vissa av motionerna redan är tillgodosedda.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 12
Justering: 2016-03-22 Debatt: 2016-04-06 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:KrU7 (pdf, 459 kB) Webb-tv debatt om förslag: Konstarter och kulturskapares villkor

Betänkande 2015/16:KrU9

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015/16. Motionerna handlar om museer och kunskapsuppbyggnad, kulturmiljö och immateriellt kulturarv.

Anledningen till riksdagen sa nej är bland annat att arbete redan pågår inom området samt att liknande frågor nyligen behandlats av riksdagen.

Förslagspunkter: 13 Reservationer: 12
Justering: 2016-03-15 Debatt: 2016-03-23 Beslut: 2016-04-06

Betänkande 2015/16:KrU9 (pdf, 614 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kulturarvsfrågor

Betänkande 2015/16:KrU6

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2015/16 i frågor som rör det civila samhället, idrott, friluftsliv och trossamfund.

Motionerna handlade om civilsamhällets ställning och betydelse i olika frågor, om det statliga stödet till organisationer och föreningar och om partnerskap mellan idéburna organisationer och det offentliga. Andra förslag gällde spontanidrottsplatser och supporterkulturen, personliga biljetter vid sportarrangemang och om statsbidrag till religiösa samfund som uppmanar till hedersrelaterat våld.

Riksdagen sa nej till motionerna med hänvisning bland annat till att regeringen redan lyft frågorna i utredningar, att ett arbete pågår på området och att det inte är en fråga för riksdagen.

Förslagspunkter: 28 Reservationer: 19
Justering: 2016-03-08 Debatt: 2016-03-17 Beslut: 2016-03-23

Betänkande 2015/16:KrU6 (pdf, 658 kB) Webb-tv debatt om förslag: Civila samhället

Betänkande 2015/16:KrU4

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde barn och unga. Förslagen i motionerna handlade bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet sa nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som togs upp i dem.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU4 (pdf, 420 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

Betänkande 2015/16:KrU5

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde radio och tv. Förslagen i motionerna handlade bland annat om finansieringen av public service-företagen, formuleringen av uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst samt simultantolkning av nyhetssändningar. Riksdagen sa nej till förslagen om finansiering eftersom riksdagen redan tidigare uppmanat regeringen att tillsätta en blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt utredning av radio- och tv-avgiften inför nästa tillståndsperiod 2020.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU5 (pdf, 292 kB) Webb-tv debatt om förslag: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Betänkande 2015/16:KrU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om ca 13,7 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2016. De största anslagen går till folkbildning (3,8 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder). Riksdagen sa också ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas ca 8 miljarder, medel som kommer från radio och tv-avgiften.

Beslutet innebär bland annat att

 • anslaget till stöd för idrotten ökar med 133 miljoner för insatser främst inom barn- och ungdomsidrotten, samt med 64 miljoner kronor för etablering av nyanlända
 • anslaget till folkbildning ökar med 190 miljoner kronor, som ett led i en satsning på ett kunskapslyft
 • 100 miljoner kronor ska användas för att främja låga avgifter inom de kommunala musik- och kulturskolorna
 • 80 miljoner kronor ska användas för att finansiera fri entré vid vissa statliga museer.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-07 Beslut: 2015-12-09

Betänkande 2015/16:KrU1 (pdf, 1015 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Betänkande 2015/16:KrU3

Definitionen av vad som är ett kulturföremål ändras till att gälla alla kulturföremål som ett land betraktar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Kraven på att föremålen ska vara av ett visst slag, ha en viss ålder eller ett visst ekonomiskt värde tas bort. Det införs också nya EU-gemensamma kriterier för att tolka vad som menas med att innehavaren av ett kulturföremål har visat "vederbörlig omsorg och uppmärksamhet" när denne har anskaffat ett föremål. Även hur lång tid det får ha gått för att ha rätt att begära att ett kulturföremål ska återlämnas förlängs. Ändringarna görs för att anpassa svensk rätt till nya EU-regler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-11-26 Beslut: 2015-11-26

Betänkande 2015/16:KrU3 (pdf, 727 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i kulturmiljölagen

Betänkande 2015/16:KrU2

Reglerna kring hanteringen av allmänna handlingar ändras. Ändringarna ska förtydliga förutsättningarna kring överlämnandet och hanteringen av allmänna handlingar från verksamheter som tidigare bedrivits av staten och kommunerna och som nu bedrivs av andra aktörer.

Ändringarna innebär bland annat att det inför en överlämning av allmänna handlingar till en aktör som inte är statlig eller kommunal ska vara tydligt att handlingarna inte kan överlämnas på annat sätt, till exempel via kopiering. Det ska också vara tydligt vilka handlingar som överlämnas. Dessutom ska det i samband med en överlämning beslutas hur länge handlingarna ska förvaras och när de ska återlämnas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-10-13 Debatt: 2015-10-21 Beslut: 2015-10-21

Betänkande 2015/16:KrU2 (pdf, 1576 kB)

Betänkande 2000/01:KrU8

Riksdagen beslutade om villkor och riktlinjer för de tre public service-företagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) under nästa tillståndsperiod, dvs. åren 2002-2005. Programföretagen ska erbjuda ett mångsidigt programutbud med hög kvalitet. De ska ägna ökad uppmärksamhet åt program med och för barn och unga, vidga och fördjupa sitt kulturansvar och öka samarbetet med kulturinstitutioner. Nyhetsverksamheten och samhällsbevakningen ska utgå från olika perspektiv och präglas av mångfald. Programföretagens insatser för språkliga och etniska minoriteter ska öka. Minoritetsspråken samiska, finska, meänkieli och romani chib ska inta en särställning. Insatserna för att göra programmen tillgängliga för funktionshindrade ska öka. Det ska vara ett mål att uppläsning av textremsan på TV-bilden ska kunna erbjudas synskadade under tillståndsperioden. SR och SVT ska även i fortsättningen ha en decentraliserad organisation. Av sändningarna ska 55 % produceras utanför Stockholm. Den andel av resurserna som förbrukas av enheterna utanför Stockholm ska behållas på minst nuvarande nivå.


Beredning: 2001-04-24 Justering: 2001-05-17 Debatt: 2001-06-12

Betänkande 2000/01:KrU8 (doc, 404 kB)

Betänkande 2000/01:LU24

Riksdagen beslutade om en justering av en tidigare ändring i atomansvarighetslagen. Syftet är att rätta till en felaktighet i den lagändring som riksdagen beslutade om tidigare i vår. (Se även 2000/01:LU7 .)


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU24 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU21

Riksdagen beslutade om lagändringar som ska bidra till minskad ekonomisk brottslighet. Tillämpningsområdet för den s.k. rådgivningslagen utvidgas. Lagens syfte är att försvåra oseriös rådgivningsverksamhet, som ofta är en förutsättning för ekonomisk brottslighet. Nu ska lagen även omfatta juridiskt eller ekonomiskt biträde som inte kan sägas innefatta rådgivning, t.ex. förmedling och värdering. Vidare beslutades bl.a. att längsta tiden för ett rådgivningsförbud förlängs från fem till tio år, att förbud normalt sett alltid ska meddelas vid grov brottslighet och att ett förbud som överträds regelmässigt ska förlängas. Lagen om näringsförbud ändras för att förhindra att ett sådant förbud kringgås med hjälp av bulvaner. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU21 (doc, 106 kB)

Betänkande 2000/01:LU20

Riksdagen beslutade att en stiftelse i vissa fall ska kunna undantas från viss tillsyn. Tillsyn innebär att en tillsynsmyndighet bl.a. kontrollerar stiftelsens förvaltning och revision. Beslutet innebär t.ex. möjlighet till skydd mot insyn i hur Nobelpristagare utses i samband med tillsyn. Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2001.


Beredning: 2001-03-27 Justering: 2001-05-15 Debatt: 2001-05-31

Betänkande 2000/01:LU20 (doc, 82 kB)

Betänkande 2000/01:LU23

Det blir fr.o.m. den 1 juli 2001 möjligt att anlita även andra auktoriserade eller godkända revisorer än ett aktiebolags egna för granskningar av styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionsplaner. I dag kräver lagen att granskningen ska utföras av bolagets egna revisorer, vilket medfört problem för svenska aktiebolag som är noterade på börs i USA. Apportemission är en nyemission med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (apportegendom).


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU23 (doc, 77 kB)

Betänkande 2000/01:LU22

Riksdagen godkände kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen. Förordningen handlar om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar för makars gemensamma barn. Kompletteringarna gäller framför allt handläggningen av exekvaturförfarandet, som innebär att en part kan få fastställt om en dom som har meddelats i en annan medlemsstat erkänns eller får verkställas i Sverige.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16 Beslut: 2001-05-17

Betänkande 2000/01:LU22 (doc, 86 kB)

Betänkande 2000/01:LU19

Rätten till skadestånd för ideell skada stärks. Med ideell skada menas bl.a. sveda och värk samt lyte eller annat stadigvarande men. Riksdagens beslut innebär att nära anhöriga till den som dödas genom en skadeståndsgrundande handling får rätt till ersättning för de psykiska besvär som han eller hon åsamkas på grund av dödsfallet. Beslutet innebär vidare bl.a. att rätten till ersättning för ideell skada vid personskada och för kränkning genom brott ska kunna ärvas i större utsträckning än i dag. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2002.


Justering: 2001-05-08 Debatt: 2001-05-16

Betänkande 2000/01:LU19 (doc, 208 kB)

Betänkande 2000/01:KrU7

Riksdagen avslog motioner från den allmänna motionstiden 1999 och 2000 om folkbildning. Motionerna handlar bl.a. om bidragsfördelningen till och utbildningar vid folkhögskolor och studieförbund samt om kommunernas och landstingens ansvar för folkbildningen.


Beredning: 2001-03-06 Justering: 2001-04-05 Debatt: 2001-04-19 Beslut: 2001-04-19

Betänkande 2000/01:KrU7 (doc, 130 kB)

Betänkande 2000/01:LU18

Riksdagen beslutade om stärkt skydd mot förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart. Om en inskrivning av förvärv av fast egendom (lagfart) beviljats med stöd av förfalskad överlåtelsehandling (fångeshandling) ska fastighetens rätte ägare ha rätt till ersättning av staten för sina kostnader för att få tillbaka lagfarten. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2001.


Justering: 2001-04-03 Debatt: 2001-04-19 Beslut: 2001-04-19

Betänkande 2000/01:LU18 (doc, 69 kB)
Paginering