Dokument & lagar (4 114 träffar)

Betänkande 2004/05:LU10

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om barn och föräldrar. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om vårdnad, umgänge, underhåll, förfarandet i vårdnads- och umgängesmål, förmyndare och god man, skuldsatta barn, faderskap, adoption och assisterad befruktning.

Förslagspunkter: 21 Reservationer: 21
Beredning: 2004-12-02 Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU10 (pdf, 398 kB)

Betänkande 2004/05:LU8

Riksdagen gjorde tre uttalanden om konsumentfrågor. Det första handlar om Konsumentverket. Konsumentverkets myndighetsutövning bör separeras från de opinionsbildande uppgifterna. Verksamheten bör begränsas till de rent produktkontrollerande uppgifterna samt till att kontrollera att den konsumenträttsliga lagstiftningen följs. Det andra uttalandet handlar om att stärka konsumenternas ställning inom den offentligt finansierade sektorn. Konsumentmakten är i dag svagare på detta område. Regeringen bör därför göra en översyn av lagstiftningen för att så långt som möjligt ge den en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin. Det tredje uttalandet handlar om resegarantisystemet. Det nuvarande systemet binder mycket kapital men utnyttjas lite. Det är också betungande för mindre företag som betalar mångdubbelt mer än stora researrangörer, vilket snedvrider konkurrensen. Regeringen bör därför utreda en alternativ modell för resegaranti för att bättre tillgodose de små reseföretagens intressen och konsumenternas behov av skydd. Riksdagen sade också nej till motioner från allmänna motionstiden 2004 om konsumentfrågor.

Förslagspunkter: 32 Reservationer: 23
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2005-01-25 Debatt: 2005-02-09 Beslut: 2005-02-10

Betänkande 2004/05:LU8 (pdf, 612 kB)

Betänkande 2004/05:LU9

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika arvsrättsliga frågor. Motionerna rör bland annat Allmänna arvsfonden och arvsrätt för kusiner. Riksdagen sade nej genom att hänvisa till tidigare beslut och pekar dessutom på utredningsarbete som pågår kring arvsrättsliga frågor.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Beredning: 2004-11-18 Justering: 2004-12-02 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU9 (pdf, 154 kB)

Betänkande 2004/05:LU7

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika immaterialrättsliga frågor. Motionerna tar bland annat upp frågor om gemenskapspatent, patent på biotekniska uppfinningar, upphovsrätt och ersättning för kopiering. Riksdagen sade nej till motionerna genom att hänvisa till tidigare beslut och genom att peka på arbete som pågår både i Sverige och på EU-nivå inom det immaterialrättsliga området.

Förslagspunkter: 11 Reservationer: 8
Beredning: 2004-11-09 Justering: 2004-12-02 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU7 (pdf, 281 kB)

Betänkande 2004/05:LU6

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om att skärpa lagstiftningen om sjöfylleri. Att införa en promillegräns också för sjöfylleri som inte är grovt är ett av de ämnen som motionärerna tar upp. Dessutom anser motionärerna att polisen ska få möjlighet att göra rutinmässiga nykterhetskontroller på sjön. Riksdagen vill vänta in det utredningsarbete som pågår om sjöfylleri. Därför sade riksdagen nej till motionerna.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-10-28 Justering: 2004-11-25 Debatt: 2005-01-26 Beslut: 2005-01-26

Betänkande 2004/05:LU6 (pdf, 117 kB)

Betänkande 2004/05:LU3

Årsredovisningslagen och de särskilda årsredovisningslagarna som ska tillämpas av finansiella företag ändras för att anpassa svensk lagstiftning till EU-regler. Några ändringar görs även i rörelselagstiftningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005 med några undantag. Riksdagen sa ja till regeringens förslag men förlängde en del övergångstider för kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag något.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2004-11-16 Justering: 2004-11-18 Debatt: 2004-12-01 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:LU3 (pdf, 8719 kB)

Betänkande 2004/05:LU11

Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2004 om 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen. I motionerna finns förslag om att regeringen snabbt ska utreda reformen av förmånsrättslagstiftningen och att det ska göras ändringar och tillägg i övergångsbestämelserna till förmånsrättslagen. Därutöver finns förslag som rör en kommande utredning om ett samlat insolvensförfarande.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 4
Beredning: 2004-11-09 Justering: 2004-11-16 Debatt: 2004-11-24 Beslut: 2004-11-24

Betänkande 2004/05:LU11 (doc, 83 kB)

Betänkande 2004/05:LU2

Mönsterskyddslagen ändras så att skyddet för nyskapande formgivning blir större. Riksdagen godkände ändringarna i mönsterskyddslagen som ska skapa ett gemenskapsrättsligt system för immaterialrättsligt skydd av formgivning. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2
Beredning: 2004-10-28 Justering: 2004-11-09 Debatt: 2004-11-25 Beslut: 2004-12-01

Betänkande 2004/05:LU2 (pdf, 6157 kB)

Betänkande 2004/05:LU1

Riksdagen beslutade om nya bestämmelser om hur revisionsberättelser ska vara utformade. Med de nya bestämmelserna anpassas Sveriges lagar till ett EG-direktiv.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-10-12 Debatt: 2004-10-27 Beslut: 2004-10-27

Betänkande 2004/05:LU1 (doc, 1786 kB)

Betänkande 2003/04:LU29

En ny produktsäkerhetslag ska ersätta den gamla lagen från 1998. Den nya lagen slår fast att näringsidkare bara får tillhandahålla säkra varor och tjänster. I produktsäkerhetslagen står det när en vara och tjänst är säker eller farlig. Näringsidkare är skyldiga att lämna säkerhets- och varningsinformation. Dessutom är de skyldiga att återkalla farliga varor och tjänster. Tillsynsmyndigheterna, i första hand Konsumentverket, får befogenheter att meddela förbud och förelägganden. De ska även kunna utfärda tillfälliga förbud mot export och utförsel av varor. En näringsidkare som bryter mot bestämmelserna kan få sanktionsavgifter. Den nya produktsäkerhetslagen börjar gälla den 1 juli 2004.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU29 (doc, 4948 kB)

Betänkande 2003/04:LU28

Ansvarsgränserna som talar om vilket maxbelopp en redare kan bli skyldig att betala vid en sjöolycka höjs. Höjningarna innebär att passagerare och deras anhöriga kommer att kunna få högre ersättning efter olyckor med passagerarfartyg. Skyddet förbättras även för andra som drabbas av sjöolyckor. Högre ersättning kommer exempelvis att kunna betalas för sanering efter utsläpp av olja eller kemikalier.

Förslagspunkter: 3
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU28 (doc, 791 kB)

Betänkande 2003/04:LU27

Fastighetsinteckningar och företagsinteckningar ska kunna beviljas i utländsk valuta. Det gäller alla valutor där det finns en kurs för växling med svenska kronor. När det gäller fast egendom ska huvudregeln vara att omräkning till svenska kronor görs först i samband med en exekutiv försäljning av fastigheten. Lagändringarna i jordabalken och utsökningsbalken börjar gälla den 1 juli 2004. Ändringarna i lagen om företagsinteckning börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2004-04-22 Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-26 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU27 (pdf, 913 kB)

Betänkande 2003/04:LU25

Bättre konsumentskydd för personer som bygger till eller bygger om småhus. Det är syftet med de lagändringar som riksdagen ställt sig bakom. De nya reglerna innebär bland annat att de konsumenträttsliga reglerna av avtal mellan konsumenter och hantverkare eller någon annan näringsidkare som rör så kallad småhusentreprenad ska undantagslöst vara tvingande till konsumenternas förmån. Samma sak ska gälla för avtal om försäljning av husbyggsatser. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2005.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 2
Justering: 2004-05-13 Debatt: 2004-05-25 Beslut: 2004-05-26

Betänkande 2003/04:LU25 (doc, 2309 kB)

Betänkande 2003/04:LU26

Riksdagen beslutade om ett lagförslag som ska komplettera EG-förordningen om europabolag. Det börjar gälla den 8 oktober 2004. Det är samma dag som EG-förordningen träder i kraft. Europabolag är en särskild aktiebolagsform för företag som verkar gränsöverskridande i Europa. Kommissionens ursprungliga tanke var att ett europabolag helt skulle lyda under gemensamma EG-regler. Den ambitionen var inte möjlig att genomföra. I stället har många frågor överlåtits till ländernas egen lagstiftning.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2004-04-29 Debatt: 2004-05-13 Beslut: 2004-05-13

Betänkande 2003/04:LU26 (doc, 8479 kB)

Betänkande 2003/04:LU24

Riksdagen sade nej till motioner om skadeståndsrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om införande av en rätt till ersättning för sorg och saknad, det allmännas skadeståndsansvar, skadeståndsansvar för atomskador och oljeskador till sjöss samt multinationella företags skadeståndsansvar. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU24 (pdf, 130 kB)

Betänkande 2003/04:LU23

Riksdagen sade nej till motioner om insolvensrättsliga frågor. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna handlar om skuldsanering, preskription, dröjsmålsränta, förmånsrätt, lönegaranti och herrelösa fastigheter. Två motionsförslag handlar om skydd av skeppsvrak. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2003.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 3
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU23 (pdf, 133 kB)

Betänkande 2003/04:LU22

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentariskt sammansatt utredning för att förutsättningslöst utreda frågan om en könsneutral äktenskapslagstiftning. Det har gått drygt 15 år sedan riksdagen första gången sa nej till homosexuella äktenskap. Allmänhetens syn kan ha ändrats under dessa år. Tiden är därför mogen för att utreda frågan på nytt. Riksdagen sade också nej till motioner om äktenskap, partnerskap och samboende. Skälet är bland annat att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp eller att riksdagen redan har beslutat om frågorna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 22 Reservationer: 19
Beredning: 2004-03-09 Justering: 2004-04-13 Debatt: 2004-04-28 Beslut: 2004-04-29

Betänkande 2003/04:LU22 (doc, 249 kB)

Betänkande 2003/04:LU21

Nu ska det bli enklare för kunden att jämföra priserna mellan olika mobilabonnemang och elleverantörer. Det blir möjligt med den nya prisinformationslagen som riksdagen ställt sig bakom. Den nuvarande prisinformationslagen kom till 1992 och handlar mest om prisinformationen vid marknadsföring av varor, och då framförallt dagligvaror och livsmedel. Den nya prisinformationslagen gäller däremot alla varor, tjänster och nyttigheter som marknadsförs till kunderna. Det innebär att lagen även reglerar prisinformationen kring telekommunikation, el, fjärrvärme och finansiella tjänster. Bra prisinformation är viktigt för kunden, som med den hjälpen kan göra sina val på en konkurrensutsatt marknad. Under 1990-talet har marknaden förändrats. Elmarknaden och telemarknaden är i dag avreglerad och flera företag erbjuder kunderna sina tjänster på dessa områden. Det har även skett stora förändringar på det finansiella området. Det nya regelverket anpassar konsumentskyddet till hur marknaden ser ut i dag. De nya bestämmelserna är en ramlag som börjar att gälla den 1 oktober 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 5
Beredning: 2004-03-02 Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU21 (doc, 402 kB)

Betänkande 2003/04:LU20

Riksdagen sade nej till motioner om skuldsatta barn. Skälet är att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om problem med skulder som barn har efter att deras föräldrar låtit registrera bilar i barnets namn och sedan låtit bli att betala skatter och avgifter för bilarna. Motionerna lämnades in under allmänna motionstiden 2002 och 2003.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2004-04-01 Debatt: 2004-04-21 Beslut: 2004-04-21

Betänkande 2003/04:LU20 (doc, 211 kB)

Betänkande 2003/04:LU19

Barnäktenskap och tvångsäktenskap ska förhindras. Riksdagen sade ja till regeringens förslag att ändra bland annat äktenskapsbalken för att stoppa den här typen av äktenskap. Enligt äktenskapsbalken får man inte gifta sig före 18 års ålder utan särskilt tillstånd. I vissa andra länder är åldersgränsen lägre. Medborgare i dessa länder kan med dagens bestämmelser ingå äktenskap inför svensk myndighet ner till 15 års ålder utan särskilt tillstånd. De kan också gifta sig i utlandet. Äktenskapet anses giltigt i Sverige. Nu ändras reglerna så att det blir förbjudet att gifta sig i Sverige före 18 års ålder utan ett särskilt tillstånd. Villkoren för att få ett sådant tillstånd skärps också. I fortsättningen ska hindersprövning för en vigsel inför svenska myndigheter nämligen alltid ske med tillämpning av svensk lag. Myndigheterna kan med de nya reglerna enklare vägra att erkänna ett utländskt äktenskap som inte hade tillåtits vid en svensk hindersprövning eller ett äktenskap som ingåtts under tvång. Lagförslagen börjar att gälla den 1 maj 2004.

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 7
Justering: 2004-03-18 Debatt: 2004-03-31 Beslut: 2004-04-01

Betänkande 2003/04:LU19 (doc, 1033 kB)