Debatter och beslut

Kammaren i dag Söndag 27 september 2020

Riksdagsbeslut

Här får du korta sammanfattningar av utskottens förslag som riksdagen ska besluta om och de senaste besluten som riksdagen har fattat.

Beslut i korthet

23 september 2020

Riksbanken ska kunna finansiera internationellt innovationscentrum (FiU7)

Beslutsdatum: 23 september 2020
Betänkande 2020/21:FiU7

Riksdagen sa ja till Riksbankens förslag om lagändringar som gör det möjligt för Riksbanken att, efter riksdagens godkännande, finansiera en internationell organisations verksamhet. Bakgrunden är att Banken för internationell betalningsutjämning (BIS) vill starta ett innovationscentrum, en så kallad hubb, i Sverige i samarbete med Riksbanken och centralbankerna i Danmark, Island och Norge. Riksdagen godkände att Riksbanken under fem år delfinansierar hubben med högst 30 miljoner kronor per år.

BIS har beslutat att starta sju innovationshubbar runtom i världen för att främja internationellt samarbete kring innovativ finansiell teknik, så kallad fintech, som är av intresse och relevant för centralbankerna. Riksdagen är positivt inställd till att det etableras en innovationshubb i Sverige.

För att det ska bli möjligt att inrätta hubben i Sverige riktar riksdagen två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen:

  • Regeringen bör ingå ett värdlandsavtal med BIS.
  • Regeringen ska ta fram ett förslag på lagändringar om immunitet och privilegier.
Riksbanken ska kunna finansiera internationellt innovationscentrum (FiU7)
Extra ändringsbudget: Ökade medel för ersättning till egenföretagare och andra åtgärder (FiU32)

Beslutsdatum: 23 september 2020
Betänkande 2020/21:FiU32

För att lindra samhällseffekterna av det nya coronaviruset har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder inom ramen för en tionde extra ändringsbudget för 2020. Bland annat föreslås ökade medel som ska möjliggöra ett nytt ekonomiskt stöd till egenföretagare och en förlängning av omställningsstödet till företag, ökat ekonomiskt stöd till idrotts- och kulturverksamheter samt att vissa tillfälliga åtgärder på sjukförsäkringsområdet förlängs. 

Anslaget till omställningsstöd till företag som fått en minskad nettoomsättning föreslås öka med 7 miljarder kronor 2020. Anslaget till det nya ekonomiska stödet till egenföretagare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19 föreslås uppgå till 3,5 miljarder kronor 2020. Anslaget till åtgärder inom sjukförsäkringsområdet föreslås öka med 3,9 miljarder kronor 2020. Åtgärderna, exempelvis ett slopat karensavdrag, att staten ersätter arbetsgivares kostnader för sjuklön över normalnivån samt kompensation till egenföretagare för de första 14 dagarna i sjukperioden, föreslås förlängas till och med december 2020. För att mildra konsekvenserna, stödja omställning och underlätta uppstart inom idrotts- och kulturverksamhet föreslår regeringen ett ökat stöd till det området på 2,7 miljarder kronor 2020.

Totalt innebär regeringens åtgärdsförslag att statens utgifter ökar med 17,2 miljarder kronor 2020.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Extra ändringsbudget: Ökade medel för ersättning till egenföretagare och andra åtgärder (FiU32)

8 september 2020

Nämnd för övergångsrestriktioner byter namn (KU25)

Beslutsdatum: 8 september 2020
Betänkande 2019/20:KU25

Det som i dag heter Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner (även kallad Karensnämnden) ska byta namn. Anledningen är att nämndens uppdrag har utvidgats till att även pröva riksrevisor och riksrevisionsdirektör vid övergång till annan statlig eller privat tjänst. Det nya namnet blir därför Nämnden för prövning av statsråds och vissa andra befattningshavares övergångsrestriktioner.

Det ska även göras rättelser i riksdagsordningen och offentlighets- och sekretesslagen till följd av att riksrevisionen har ändrad ledningsstruktur. På vissa ställen hänvisas i dag fortfarande till "riksrevisorerna" trots att det i dag endast är en person som har titeln riksrevisor.

Förslaget har sin grund i ett så kallat utskottsinitiativ, vilket betyder att förslagen väckts i konstitutionsutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Riksdagen sa ja till utskottets förslag. Lagändringarna börjar gälla den 15 oktober.

Nämnd för övergångsrestriktioner byter namn (KU25)
Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

Beslutsdatum: 8 september 2020
Betänkande 2019/20:UFöU5

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att införa en ny lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland. Syftet är att stärka ländernas nationella försvar och deras förmåga att agera militärt tillsammans.

Beslutet innebär bland annat att regeringen får rätt att fatta vissa beslut om att ge eller ta emot militärt stöd inom ramen för samarbetet. Förutsättningarna för att finska militära styrkor ska kunna ge Sverige militärt stöd förbättras också genom andra lagändringar.

Lagändringarna börjar gälla 15 oktober 2020.

Ja till operativt försvarssamarbete mellan Sverige och Finland (UFöU5)

30 juni 2020

Anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs (SkU28)

Beslutsdatum: 30 juni 2020
Betänkande 2019/20:SkU28

Lagen om stöd vid korttidsarbete justeras så att tiden för arbetsgivare att komma in med en anmälan om avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs från två till fyra veckor.

Lagändringen börjar gälla den 6 juli 2020. Riksdagen sa ja till förslaget, som är ett utskottsinitiativ. Det innebär att förslaget har väckts i skatteutskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt kan gå ned i arbetstid och lön när det råder extra djup lågkonjunktur. Staten, arbetsgivaren och arbetstagaren delar på kostnaderna. I samband med den pågående coronapandemin har stödet för korttidsarbete förstärkts tillfälligt med så kallad korttidspermittering.

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd vid korttidsarbete måste göra en avstämning för att fastställa det slutliga stödet hos Tillväxtverket, som administrerar stödet. Det är tidsfristen för anmälan om avstämning som nu förlängs.

Anmälningstiden för avstämning av preliminärt stöd vid korttidsarbete förlängs (SkU28)
Nya bestämmelser om tandvårdsersättning med anledning av covid-19 (SoU26)

Beslutsdatum: 30 juni 2020
Betänkande 2019/20:SoU26

Regeringen ska kunna göra undantag från reglerna för tandvårdsersättning vid spridning av en samhällsfarlig sjukdom eller vid andra extraordinära händelser i fredstid. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Under covid-19-pandemin har många fått sina tandläkarbesök uppskjutna. Det har resulterat i att ett stort antal patienter inte kunnat slutföra sina påbörjade tandvårdsbehandlingar inom den ersättningsperiod som gäller för högkostnadsskyddet.

För att tandvårdspatienter inte ska gå miste om subventioner ska regeringen i särskilda fall kunna meddela föreskrifter om att beräkningen av ersättningen ska kunna avvika från vad som gäller i normala fall.

Bestämmelserna börjar gälla den 1 september 2020.

Nya bestämmelser om tandvårdsersättning med anledning av covid-19 (SoU26)
Alla riksdagsbeslut

Förslag till beslut

30 september 2020

Tullverket får rätt att starta förundersökningar vid fler typer av brott (JuU2)

Planerat datum för debatt: 30 september 2020
Betänkande 2020/21:JuU2

Regeringen har föreslagit lagändringar som bland annat innebär att Tullverkets rätt att inleda förundersökningar utvidgas till att gälla även brott som innehav eller bruk av narkotika, innehav av dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor. De nya reglerna ska börja gälla den 1 november 2020. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Justitieutskottet föreslår också att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att den bör se över och återkomma med förslag som förstärker Tullverkets möjligheter att bekämpa brott. Tullverket bör enligt utskottet få rätt att beslagta och stoppa misstänkt stöldgods från att föras ut ur landet.

Tullverket får rätt att starta förundersökningar vid fler typer av brott (JuU2)
Ja till ny lag om utländska direktinvesteringar (UU3)

Planerat datum för debatt: 30 september 2020
Betänkande 2020/21:UU3

Utländska direktinvesteringar i svenska företag kan hota skyddsvärda svenska företag. Utrikesutskottet föreslår därför att riksdagen säger ja till regeringens förslag om en ny lag för att säkra granskningen av sådana direktinvesteringar. Lagförslaget kompletterar en EU-förordning på området som börjar gälla i alla medlemsländer i oktober 2020.

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har nyligen fått uppdraget som kontaktpunkt av regeringen. Utöver den internationella samordningsrollen ska myndigheten också få befogenhet att hämta in vissa uppgifter från inblandade företag inför en investering, om det finns risk att affären kan påverka svensk säkerhetskänslig verksamhet. Berörda företag ska ha möjlighet att överklaga ett beslut som myndigheten har fattat om att hämta in uppgifter.

Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 november 2020.

Ja till ny lag om utländska direktinvesteringar (UU3)
Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten (UbU3)

Planerat datum för debatt: 30 september 2020
Betänkande 2020/21:UbU3

Riksrevisionen har granskat hur skolorna använder skollagens regler om undantag från skolplikten, och hur tillsynen av detta sköts. Riksrevisionens övergripande slutsats är att skollagens regler om undantag från skolplikten inte fungerar som det var tänkt.

För att syftet med reglerna ska bli tydligare rekommenderar revisionen bland annat att regeringen tar initiativ till att ändra skollagen och ser över hur långa ledighetsbeslut en rektor ska kunna ta, om en möjlighet till sanktionsavgift bör införas i skollagen samt om bestämmelsen om varaktig vistelse utomlands enbart ska gälla för barn till statligt anställda som är stationerade utomlands.

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen som handlar om Riksrevisionens granskning. I skrivelsen menar regeringen bland annat att regler om undantag från skolplikten kan behöva ses över. Utskottet håller med om det men föreslår dessutom att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen:

  • Regeringen bör följa den rekommendation som Riksrevisionen lämnat till regeringen i sin granskningsrapport.
  • Regeringen bör se över möjligheten att införa ett nationellt frånvaroregister.

Utöver tillkännagivandena föreslår utskottet att riksdagen lägger regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Riksrevisionens granskning av undantag från skolplikten (UbU3)
En oberoende utredning bör se över PISA-undersökningen 2018 (UbU4)

Planerat datum för debatt: 30 september 2020
Betänkande 2020/21:UbU4

Det får inte finnas oklarheter om trovärdigheten av de siffror som Sverige rapporterade in till PISA-undersökningen 2018 och regeringen har bett den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD att granska resultatet på nytt. Utbildningsutskottet tycker inte att det räcker utan vill att regeringen sätter i gång en oberoende utredning om Sveriges del av undersökningen. Utskottet föreslår därför att riksdagen riktar en uppmaning, ett tillkännagivande, om det till regeringen.

Utredningen bör se över de underlag och metoder som användes i Sverige och hur dessa påverkade resultatet. Exempelvis när det gäller frågan om bortfall och hur många elever som kan exkluderas när det gäller nyanlända elever med kort tid i Sverige.

PISA är en internationell undersökning som genomförs vart tredje år och som mäter 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.

Förslaget om tillkännagivande är ett så kallat utskottsinitiativ. Det betyder att förslaget har väckts i utskottet och inte bygger på ett regeringsförslag eller en riksdagsmotion.

 

En oberoende utredning bör se över PISA-undersökningen 2018 (UbU4)