Justitieutskottet säger ja till ändringar i vapenlagstiftningen

Publicerad:

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i svensk vapenlagstiftning. Ändringarna bedöms nödvändiga för att införa det så kallade ändringsdirektivet till EU:s vapendirektiv i svensk lag. Centerpartiet invänder mot förslaget i en reservation.

I maj 2017 antogs en rad ändringar i EU:s vapendirektiv, den gemensamma vapenlagstiftning som gäller för EU:s alla medlemsstater. För att ändringarna i direktivet ska börja gälla nationellt krävs att varje land inför dem i sina egna vapenlagar, i de fall de nationella lagarna inte redan uppfyller direktivets bestämmelser.  

Regeringen menar att den svenska vapenlagstiftningen på många sätt redan uppfyller de utökade kraven, men vissa författningsändringar behövs för att uppfylla dem fullt ut. Därför föreslås bland annat att

  • kraven på märkning utökas samtidigt som det införs en möjlighet att göra undantag från märkningskraven för historiskt värdefulla vapen
  • vapenmagasin som rymmer många patroner och som kan kombineras med vissa halvautomatiska skjutvapen regleras
  • vapenmäklare, det vill säga verksamhet som kopplar ihop köpare och säljare av vapen, regleras på motsvarande sätt som vapenhandlare
  • vapenhandlare och vapenmäklare ska rapportera om ett köp eller försök till köp av ammunition väckt misstankar, exempelvis på grund av omfattningen
  • kraven på registrering utökas.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2023.

Sent införande ledde till stämning i EU-domstolen

Ändringarna i EU:s vapendirektiv skulle i huvudsak ha varit införda i medlemsstaternas nationella vapenlagstiftning den 14 september 2018 men har hittills alltså inte införts i svensk lag. Det har fått till följd att EU-kommissionen i maj 2022 stämde Sverige i EU-domstolen på grund av för sent införande.

Nej till tidigare regeringsförslag om ändringsdirektivet

Riksdagen har två gånger tidigare behandlat förslag från regeringen om ändringsdirektivet, men då röstat nej. Det har motiverats med att förslaget inneburit hårdare regler än vad som krävs enligt ändringsdirektivet. I samband med avslagen har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med ett förslag som både uppfyller de krav som direktivet ställer och kan få stöd i riksdagen

När regeringen nu lägger fram sitt förslag anser justitieutskottet att det är godtagbart utformat och att det inte går längre än ändringsdirektivet kräver. Med hänsyn till den tidspress som råder och att det inte finns något mindre ingripande sätt att utforma reglerna om vapenmagasin på föreslår utskottet att riksdagen ska säga ja till förslaget.

Centerpartiet tycker att förslaget går för långt

Centerpartiet har lämnat invändningar i en reservation. Partiet menar att regeringens förslag går längre än vad ändringsdirektivet kräver och att reglerna blir svåra att tillämpa för bland andra jägare, sportskyttar och detaljhandlare. Det gäller speciellt ändringarna i reglerna om vapenmagasin. Därför anser partiet att regeringen ska komma tillbaka med ett nytt förslag.

Planerad dag för debatt och beslut

Planerad dag för debatt och beslut är onsdagen den 7 juni. Debatt och beslut sänds via riksdagens webb-tv och går att se direkt eller i efterhand.

Webb-tv  

Ledamöter

Justitieutskottets ledamöter

Dokument

Justitieutskottets betänkande 2022/23:JuU25 Genomförande av ändringarna i vapendirektivet

Kontaktperson för media

Erik Öström, föredragande justitieutskottet, telefon 08-786 48 28, e-post erik.ostrom@riksdagen.se