Aktuellt

Finansutskottet vill se utredning om det kommunala utjämningssystemet

Förslag till beslut Regeringen bör tillsätta en utredning som ska se över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och likvärdig service i hela landet. Det anser finansutskottet, som föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om detta. Vänsterpartiet har synpunkter på förslaget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 4 december klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för allmänna frågor, rådet för telekommunikation, rådet för transport och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S), infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och kabinettssekreterare Robert Ryberg. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott motsätter sig sänkta försörjningskrav för permanent uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen

Förslag till beslut Justitiedepartementet har föreslagit att kraven på försörjningsförmåga för att få permanent uppehållstillstånd i vissa fall ska sänkas tillfälligt. Förändringen kan göras utan beslut i riksdagen, men socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att inte genomföra förändringen. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag och C avstår från att ta ställning.

Utskott vill ha förlängd ersättningsperiod till riskgrupper

Förslag till beslut Ersättningsperioden till riskgrupper med anledning av coronaviruset bör förlängas 90 dagar och kunna betalas ut till och med mars 2021. Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen genom ett tillkännagivande uppmanar regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med ett förslag som gör detta möjligt.

Utskott vill underlätta återgång i arbete för den som nekats sjukpenning

Förslag till beslut Regeringen bör snarast ta ett helhetsgrepp för att underlätta återgång till arbete för den som nekats sjukpenning. Det menar riksdagens socialförsäkringsutskott och föreslår att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om det.

Uppföljning av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier

En arbetsgrupp inom socialförsäkringsutskottet har genomfört en uppföljning av tillämpningen av reglerna om uppehållstillstånd för gymnasiestudier. Uppföljningen visar bland annat att flertalet av dem som har ansökt om uppehållstillstånd för gymnasiestudier också har fått det och att de studerar. Samtidigt framkommer att en oklar ansvarsfördelning mellan exempelvis myndigheterna har påverkat aktörernas verksamhet negativt. Kommunerna anger att de har fått bristfälligt stöd från vissa aktörer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Fredagen den 27 november klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor, rådet för ekonomiska och finansiella frågor samt rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), inrikesminister Mikael Damberg (S), socialminister Lena Hallengren (S), jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen (MP), arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S), finansminister Magdalena Andersson (S), utbildningsminister Anna Ekström (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) samt statssekreterare Max Elger. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 20 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för utrikes frågor och rådet för konkurrenskraft. Från regeringen deltar ministern för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson (MP) och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Finansutskottet föreslår ja till utgiftsramarna och inkomsterna i budgetpropositionen för 2021

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom förslagen till utgiftsramar och inkomstberäkning i regeringens budgetproposition för 2021. Budgetpropositionen bygger på en politisk överenskommelse mellan S, C, L och MP. Övriga partier reserverar sig mot förslaget.

Extra ändringsbudget: Förslag på 31 miljarder kronor ytterligare till kommuner, regioner och annan verksamhet i år

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit en rad ändringar i statens budget för år 2020 på grund av covid-19-pandemin och andra omständigheter. De sammanlagda utgifterna för dessa förslag blir drygt 31 miljarder kronor. Mest pengar, cirka 15 miljarder kronor, går till kommuner och regioner. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Utskott föreslår ja till nya kontrollåtgärder vid överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet

Förslag till beslut För att stärka skyddet av Sveriges säkerhet har regeringen föreslagit åtgärder för en bättre kontroll av överlåtelser av säkerhetskänslig verksamhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag men vill också se vissa kompletteringar till förslaget för att underlätta kontrollprocessen. Därför föreslår utskottet att riksdagen ska rikta två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om det.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Torsdagen den 19 november klockan 13 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer senare samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren (S). Sammanträdet är öppet för allmänheten. Sammanträdet kommer inte att webbsändas. Journalister och allmänhet är välkomna till Skandiasalen i mån av plats.

Extra ändringsbudget: Förslag om förlängd ersättningsperiod för personer i riskgrupp

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit ytterligare en extra ändringsbudget för att lindra konsekvenserna av coronavirusets spridning. Förslaget innebär att ersättningsperioden förlängs för viss sjukpenning i förebyggande syfte, för viss smittbärarpenning samt för viss tillfällig föräldrapenning. Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Sverigedemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 13 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet för konkurrenskraft, rådet för utrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för jordbruk och fiske. Från regeringen deltar näringsminister Ibrahim Baylan (S), ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S), försvarsminister Peter Hultqvist (S), utrikesminister Ann Linde (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och landsbygdsminister Jennie Nilsson (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden.

Utskott vill se en analys av förenklad informationsinhämtning för Migrationsverket

Förslag till beslut Socialförsäkringsutskottet vill se en analys av hur direktåtkomst för Migrationsverket till uppgifter hos andra myndigheter förhåller sig till EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Direktåtkomst skulle kunna vara ett verktyg för Migrationsverket när det gäller ärenden om uppehållstillstånd för arbete med mera.

Socialförsäkringsutskottet vill utreda ansvarsfördelningen bakom återvändande

Förslag till beslut Sveriges återvändandeverksamhet kan bli mer effektiv genom en bättre ansvarsfördelning mellan Migrationsverket, Polisen och Kriminalvården. Den slutsatsen har Riksrevisionen dragit i en granskning. Mot bakgrund av detta föreslår socialförsäkringsutskottet att riksdagen ska rikta ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att utreda frågan. S och MP invänder mot förslaget i en reservation.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 6 november klockan 9 samråder EU-nämnden med regeringen inför möten i rådet för rättsliga och inrikes frågor, rådet för allmänna frågor och rådet för utrikes frågor. Från regeringen deltar justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), EU-minister Hans Dahlgren (S) och utrikeshandelsminister Anna Hallberg (S). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i råden. EU-minister Hans Dahlgren återrapporterar från ett videomöte med EU:s stats- och regeringschefer.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 30 oktober klockan 8.30 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför möten i EU:s ministerråd: rådet ekonomiska och finansiella frågor och rådet sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Från regeringen deltar finansminister Magdalena Andersson (S) och statssekreterare Tobias Lundin Gerdås. De återrapporterar även från tidigare möten i råden.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Torsdagen den 29 oktober klockan 12 samråder EU-nämnden med regeringen via Skype inför ett videomöte i kretsen av stats- och regeringschefer samma dag. Från regeringen deltar EU-minister Hans Dahlgren.

Justitieutskottet säger ja till skärpta straff för vapenbrott

Förslag till beslut Straffen för de allvarligaste vapen- och sprängämnesrelaterade brotten ska höjas och fler vapen- och sprängämnesrelaterade brott ska räknas som grova eller synnerligen grova. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.