Aktuellt

Filtrerar på:

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 25 november samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för konkurrenskraft, rättsliga och inrikes frågor, utrikes frågor – utveckling samt för utbildnings-, ungdoms-, kultur- och idrottsfrågor. Från regeringen deltar skolminister Lotta Edholm, kulturminister Parisa Liljestrand, statssekreterarna Anders Hall, Sara Modig, Maria Nilsson och Diana Janse. Ministrarna och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger nej till delar av förslag om spelreglering

Förslag till beslut Kulturutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till delar av den förra regeringens förslag om en förstärkt spelreglering. Åtgärderna som får nej gäller nya regler kring marknadsföring samt uppsägning av överenskommelse om automatspel på passagerarfartyg i reguljär linjetrafik mellan Sverige och Finland. Flera partier reserverar sig mot utskottets förslag.

Öppet sammanträde i KU om JO:s verksamhet

Torsdagen den 24 november håller konstitutionsutskottet, KU, ett öppet sammanträde där justitieombudsmännen, JO, presenterar sin ämbetsberättelse för riksdagen och redogör för sin verksamhet under verksamhetsåret 1 juli 2021–30 juni 2022. Sammanträdet är öppet för allmänhet och media och går att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Ändringar i statens budget: Regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Beslut Riksdagen beslutade att ge regeringen befogenhet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av högst 3 007 800 000 kronor. Det handlar bland annat om luftförsvarssystem, personterrängbilar, personlig utrustning, riktmedel, tält och maskeringsnät.

Lagföring av brott ska gå fortare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen med lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

En stor mängd paket i olika färg och form som ligger på hyllor. Foto: TT/Jeppe Gustafsson

Åtgärder för att förhindra illegal handel via post

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i tystnadsplikten för personal i postverksamhet. Syftet är att underlätta för brottsbekämpande myndigheter att förhindra illegal handel via post.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 18 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekommunikations- och energifrågor, utrikes frågor – handel, jordbruks- och fiskefrågor, samt allmänna frågor – sammanhållning. Från regeringen deltar statssekreterare Daniel Liljeberg, bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M) samt landsbygdsminister Peter Kullgren (KD). Ministrarna och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

KU säger ja till ändringar i grundlag och till en ny riksbankslag

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i regeringsformen och riksdagsordningen som rör Riksbanken och till en ny riksbankslag.

Ändringar i statens budget för 2022: Utskott vill att regeringen ska få skänka försvarsmateriel till Ukraina

Förslag till beslut Finansutskottet föreslår att riksdagen ska ge regeringen möjlighet att under 2022 skänka försvarsmateriel till Ukraina till ett värde av drygt 3 miljarder kronor. Förslaget är ett initiativ från utskottet.

KU säger ja till grundlagsändringar på tryck- och yttrandefrihetsområdet

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag till ändringar i två av Sveriges grundlagar: tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Förändringarna gäller bland annat regler om tv- och webbsändningar. Förslaget är ett så kallat vilande grundlagsförslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i frågan vid ett tidigare tillfälle.

KU säger ja till lagändringar som innebär att utlandsspioneri kriminaliseras och införs som tryck- och yttrandefrihetsbrott

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet (KU) föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till lagändringar och grundlagsändringar. Ändringarna innebär bland annat att utlandsspioneri ska kriminaliseras och införas som tryck- och yttrandefrihetsbrott. Förslagen om grundlagsändringar är ett så kallat vilande förslag, vilket innebär att riksdagen har tagit ett beslut i den delen vid ett tidigare tillfälle.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 11 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor, utrikes frågor – försvar samt allmänna frågor. Från regeringen deltar utrikesminister Tobias Billström (M), försvarsminister Pål Jonson (M) samt EU-minister Jessika Roswall (M). Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger ja till grundlagsändring som ger större möjlighet att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism

Förslag till beslut Konstitutionsutskottet har behandlat ett förslag till en grundlagsändring som handlar om att göra det möjligt att begränsa föreningsfriheten för grupper som ägnar sig åt terrorism. Utskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslaget.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 4 november klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för ekonomiska och finansiella frågor. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M) samt statssekreterare Johanna Lybeck Lilja. Ministern och statssekreteraren återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 21 oktober klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för transport, telekom och energi samt miljöfrågor. Från regeringen deltar energi- och näringsminister Ebba Busch samt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Ministrarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.

Utskott säger nej till regeringsförslag om att justera skatter i förhållande till BNP-utvecklingen

Förslag till beslut Regeringen har lagt fram ett förslag som handlar om att justera två skatter med hänsyn till utvecklingen av bruttonationalprodukten (BNP). Det gäller skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på förbränning av avfall. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till regeringens förslag.

Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken

Utfrågning Torsdagen den 20 oktober håller finansutskottet en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken.

Öppet sammanträde i EU-nämnden

Eu EU-nämnden håller ett öppet sammanträde onsdagen den 19 oktober. Under sammanträdet samråder statsministern med EU-nämnden inför ett möte i Europeiska rådet.

EU-förslag om gemensam försvarsupphandling går för långt

Beslut Riksdagen har prövat ett lagförslag från EU-kommissionen som handlar om att förstärka den europeiska försvarsindustrin genom gemensamma upphandlingar. Riksdagen anser att förslaget inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås bättre eller lika bra av medlemsländerna själva.

EU-nämnden sammanträder med regeringen

Eu Fredagen den 14 oktober klockan 9 samråder regeringen med EU-nämnden inför möten i EU:s ministerråd för utrikes frågor, allmänna frågor samt jordbruks- och fiskefrågor. Från regeringen deltar EU-­minister Hans Dahlgren (S), kabinettsekreterare Robert Rydberg och statssekreterare Oskar Magnusson. Ministern och statssekreterarna återrapporterar också från tidigare möten i rådet.