Aktuellt

Filtrerar på:

Nej till merparten av regeringens förslag om skolval

Beslut Riksdagen sa nej till merparten av regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval. Dock sa riksdagen ja till den del av regeringens förslag som handlar om urvalsgrunden i resursskolor. Riksdagen riktade också en uppmaning, ett så kallat tillkännagivande, till regeringen om att återkomma med ett nytt förslag om ett utvecklat skolval.

Skolelever går uppför en trappa i en skola. Foto: Maskot / TT

Tydligare krav på fristående förskolor, skolor och fritidshem med konfessionell inriktning

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen för att öka kontrollen av konfessionella, det vill säga religiösa, inslag i skolan. Ändringarna innebär bland annat att det ställs högre krav på de huvudmän som vill bedriva verksamhet med konfessionell inriktning.

Regeringens förslag om skolval får i huvudsak nej av utbildningsutskottet

Förslag till beslut Utbildningsutskottet ser stora brister i regeringens förslag om ett mer likvärdigt skolval och föreslår att riksdagen ska säga nej till merparten av det. Utskottet föreslår också att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att återkomma med ett nytt förslag. S, V och MP invänder mot såväl mot utskottets nej som förslaget till tillkännagivande.

Ja till förskola för fler barn

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen. Förslagens syfte är att öka deltagandet i förskolan genom att varje hemkommun blir skyldig att ta kontakt med vårdnadshavarna.

Utskott säger nej till regeringsförslag om ändrad ersättning till skolor

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om ändrade regler för ersättning till huvudmän som driver friskolor. Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen. S, V och MP anser i en reservation att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till förslag om extra studietid och utökad lovskola

Förslag till beslut Utbildningsutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändringar i skollagen som gäller extra studietid och utökad lovskola. Ändringarna innebär bland annat att elever i årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid i anslutning till skoldagen, då de kan få hjälp med läxor och annat skolarbete. M, SD, C, V, KD och L har olika typer av synpunkter på regeringens förslag i sammanlagt nio reservationer.

En elev svetsar på yrkesskola. Foto: Jonas Ekströmer / TT

Yrkesprogram ska ge behörighet till högre studier

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att alla nationella yrkesprogram på gymnasieskolan ska ge behörighet till universitets- och högskolestudier.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Utbildningsutskottet säger ja till förslag om nya betygssystem

Förslag till beslut Regeringen har föreslagit nya system för betygssättning i skolorna, i syfte att betygen ska spegla elevernas kunskaper bättre och främja elevernas kunskapsutveckling. Bland annat innebär förslaget att kursbetygen ersätts av ämnesbetyg i gymnasieskolan. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Större möjligheter att stänga skolor

Beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Granskning av urvalet av elever till Pisaundersökningen

Beslut Riksrevisionen har granskat urvalet till Pisaundersökningen 2018 och drar bland annat slutsatsen att varken regeringen eller Skolverket har vidtagit tillräckliga åtgärder för att utreda de tveksamheter som framkommit i samband med undersökningen. Riksdagen riktade därför en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen med anledning av Riksrevisionens granskning. Bland annat uppmanas regeringen att säkra att kunskapsmätningar i den svenska skolan genomförs på ett tillförlitligt sätt.

Utbildningsutskottet säger ja till större möjligheter att stänga skolor

Förslag till beslut Skolinspektionen ska få större möjligheter att stänga både fristående och kommunala skolor som har allvarliga och återkommande brister. Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen ska rikta tre tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen. Vänsterpartiet invänder mot regeringens förslag i en reservation. Även tillkännagivandena föranleder invändningar från flera partier.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

Formerna för höstens riksdagsarbete

Talmannen och riksdagens gruppledare har i veckan slutit en ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer under hösten. Gruppledarna har också beslutat att inte förlänga överenskommelsen om enbart 55 närvarande ledamöter vid voteringar. Efter riksmötets öppnande påbörjas en återgång till normala arbetsformer i riksdagsarbetet.