Aktuellt

Filtrerar på:

Förslag från EU-kommissionen kritiseras

Beslut Riksdagen har prövat två förslag från EU-kommissionen. Det ena gäller en förordning om restaurering av naturområden och det andra handlar om användningen av bekämpningsmedel. Båda förslagen kritiseras av riksdagen för att inte vara förenliga med subsidiaritetsprincipen, som säger att EU bara ska lagstifta i en fråga om målen för den planerade åtgärden inte kan uppnås lika bra av medlemsländerna själva.

Utskott föreslår nej till att tidigarelägga det kommunala ställningstagandet till vindkraft

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet vill att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att kommuner ska ta ställning för eller emot vindkraftsanläggningar i ett tidigare skede och utifrån ett annat underlag än vad som sker i dag. S, V och MP reserverar sig mot utskottets förslag.

Utskott säger ja till nya program för ersättningsmark för skog

Förslag till beslut För att värna möjligheten för skogsägare att fortsätta bedriva skogsbruk har regeringen föreslagit nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram från Sveaskog som ska bidra till skydd av värdefull skog. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet vill samtidigt att riksdagen riktar fyra uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen i olika skogspolitiska frågor.

Flera uppmaningar till regeringen om jakt och viltvård

Beslut Riksdagen beslutade att rikta tre uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen om jakt och viltvård. Uppmaningarna handlar om en översyn av jaktlagen, Svenska Jägareförbundets ansvar för jakt- och viltvårdsuppdraget och förbättrade möjligheter att jaga för personer med funktionsnedsättning.

En katt sitter på ett biltak Foto: Fredrik Sandberg / TT

Krav på märkning och registrering av katter ska införas

Beslut Kattägare ska bli tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som i det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Utskott säger ja till krav på märkning och registrering av katter

Förslag till beslut Kattägare ska vara tvungna att märka och registrera sina katter på samma sätt som det nuvarande systemet med märkning och registrering av hundar. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna invänder mot förslaget i en reservation.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Skärpta straff för djurplågeri

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om förändringar i brottsbalken och djurskyddslagen. Förändringarna innebär bland annat att det införs ett grovt djurplågeribrott och att straffskalan för det brottet blir fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Utskott säger ja till hårdare straff för djurplågeri

Förslag till beslut Straffen för de allvarligaste formerna av djurplågeri ska skärpas, och vissa mindre allvarliga överträdelser av djurskyddslagstiftningen ska leda till sanktionsavgifter istället för böter. Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag. Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna lämnar synpunkter på förslaget i reservationer.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Miljö- och jordbruksutskottet lägger fram nio förslag för att rädda Östersjöfisken

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet föreslår en rad åtgärder för att rädda fiskbestånden i Östersjön. Utskottet föreslår att riksdagen ska rikta nio tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen som rör förslagen. V, MP och KD har reserverat sig mot delar av förslaget.

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

Ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår ja till lagändringar som kan förlänga kalkbrytningstillstånd

Förslag till beslut Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen ska säga ja till regeringens förslag om tillfälliga ändringar i miljöbalken. Lagändringarna ska göra det möjligt för regeringen att pröva en ansökan om förlängt tillstånd för kalkstensbrytning.

Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Förslag till beslut Regeringen bör pröva vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027 och bland annat se till att möjligheter till undantag vid klassificering av vatten utnyttjas och att platsspecifika bedömningar utförs. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen riktar fyra tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om detta. Flera partier har synpunkter på förslaget i reservationer.