Aktuellt

Filtrerar på:

Lagföring av brott ska gå fortare

Beslut Riksdagen sa ja till ett förslag från regeringen med lagändringar som ska göra processen för lagföring snabbare och mer effektiv.

Justitieutskottet vill se en oberoende utredning av påskupploppen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår i ett utskottsinitiativ att en oberoende granskningskommission ska få i uppdrag att utreda Polismyndighetens och regeringens agerande under de så kallade påskupploppen. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har synpunkter på förslaget.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Beslut Riksdagen sa ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär beslutet att den som medverkar i utredningen av någon annans brott, ett så kallat kronvittne, ska kunna få ett lindrigare straff.

Möjlighet till lindrigare straff för så kallade kronvittnen

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till förslag från regeringen som syftar till att stärka rättsprocessen för brottmål och göra att fler personer blir dömda för brott. Bland annat innebär förslagen att den som medverkar i utredningen av någon annans brott ska kunna få ett lindrigare straff. Samtidigt skärps straffet för olika former av falska anklagelser.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Justitieutskottet säger ja till att fler mål i domstolar ska kunna avgöras på handlingarna

Förslag till beslut Fler mål i domstolar ska kunna avgöras utifrån skriftliga handlingar och därmed utan huvudförhandling. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska öka domstolarnas flexibilitet och effektivitet. Vänsterpartiet har i en reservation synpunkter på förslaget.

Utskott säger ja till slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att slopa straffrabatten för unga lagöverträdare som är 18–20 år och som har begått allvarliga brott. Utskottet föreslår också att riksdagen ska rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att straffrabatten för unga myndiga bör slopas för alla brott. S, V och MP anser i en reservation att det inte ska göras något sådant tillkännagivande och L anser att riksdagen ska göra ett annat tillkännagivande.

Utskott säger ja till nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål

Förslag till beslut Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett förslag från regeringen som innebär att polisen får befogenhet att söka efter vapen och andra farliga föremål i gemensamma utrymmen i eller i anslutning till flerbostadshus. Utskottet vill också att riksdagen uppmanar regeringen att utreda om polisen bör få leta efter vapen och andra farliga föremål även i privata lägenhetsförråd.

Uppdaterade former för höstens riksdagsarbete

Talmannen och partiernas gruppledare har i en överenskommelse enats om fortsatt och stegvis normaliserande av formerna för riksdagsarbetet gällande bland annat utskottssammanträden och vissa arrangemang.

Formerna för höstens riksdagsarbete

Talmannen och riksdagens gruppledare har i veckan slutit en ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer under hösten. Gruppledarna har också beslutat att inte förlänga överenskommelsen om enbart 55 närvarande ledamöter vid voteringar. Efter riksmötets öppnande påbörjas en återgång till normala arbetsformer i riksdagsarbetet.

Förslag om ja till att Tullverket får utökad möjlighet att ingripa mot brott

Förslag till beslut Tulltjänstemän ska få utökade möjligheter att agera vid misstänkt brottslighet i samband med en tullkontroll. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt vill utskottet att riksdagen i tre tillkännagivanden uppmanar regeringen att ge Tullverket större befogenheter, ett utökat uppdrag att utföra kontroller samt att överväga om utförsel av smuggelgods ska utgöra ett brott. S, V och MP reserverar sig mot tillkännagivandena.

Överenskommelsen om munskydd upphävs från och med måndagen den 14 juni

Talmannen och gruppledarna har kommit överens om att rekommendationen om munskydd i kammare och kammarfoajé upphävs från och med måndagen den 14 juni.

Utskott vill se skärpta straff och kriminalisering av deltagande i terroristorganisationer

Förslag till beslut Justitieutskottet vill att riksdagen riktar fem uppmaningar, tillkännagivanden, till regeringen som rör terrorism. Bland annat vill utskottet att straffen för terroristbrott skärps och att det blir kriminellt att vara med i en terroristorganisation. S, C, V och MP har invändningar och reserverar sig mot olika delar av utskottets förslag till tillkännagivanden.

Justitieutskottet säger ja till utökad möjlighet att utreda m/s Estonias förlisning

Förslag till beslut Dykning och annan undervattensverksamhet ska kunna tillåtas i syfte att undersöka orsaken till förlisningen av passagerarfartyget m/s Estonia. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag som ska möjliggöra fortsatta utredningar i gravfridsområdet.