Aktuellt

Filtrerar på:

Ett fordon tankas på en bensinstation Foto: Pontus Lundahl / TT

Extra ändringsbudget: Ja till tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att skänka överskott av vaccindoser

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt att överskottet av vaccindoser mot covid-19 får skänkas till andra länder. Riksdagen riktade också två uppmaningar till regeringen om att stärka den svenska matberedskapen och om stöd till civilsamhället.

Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att företag som hamnat i ekonomiska svårigheter under perioden den 1 mars 2020–31 december 2021 på grund av covid-19-pandemin, ska kunna fortsätta ta del av statligt stöd i form av nedsatt energiskatt.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphör att gälla

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.

Extra ändringsbudget: Ja till slopad karenstid för stöd vid korttidsarbete, förstärkt evenemangsstöd och andra åtgärder

Beslut Riksdagen beslutade om ytterligare åtgärder på grund av spridningen av sjukdomen covid-19. Bland annat ska anståndstiden för att betala skatt förlängas, karenstiden för stöd vid korttidsarbete tas bort och evenemangsstödet förstärks.

Tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs

Beslut Regeringen har föreslagit en ny lag som innebär att de tillfälliga undantagen för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor återinförs under en begränsad tid. Reglerna innebär bland annat en möjlighet att hålla stämma helt utan fysiskt deltagande. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Återgång till normala arbetsformer för riksdagen

Talmannen och gruppledarna har den 11 februari kommit överens om att de särskilda formerna för riksdagsarbetet, som infördes med anledning av coronapandemin, ska upphöra.

Anpassningar av riksdagens verksamhet tas successivt bort

Den 9 februari avvecklades de flesta av samhällets åtgärder mot covid-19. I enlighet med det tas anpassningar och begränsningar i riksdagen bort under den närmaste tiden.

Extra ändringsbudget: Ja till ersättningar inom sjukförsäkringen, stöd till företag och medel till testning och smittspårning

Beslut Riksdagen sa delvis ja till förslag från regeringen om ytterligare åtgärder på grund av covid-19. Riksdagen beslutade också att mer pengar satsas inom kultur, medier, trossamfund och fritid i statens budget än vad regeringen har föreslagit. Vidare uppmanade riksdagen regeringen att ändra kriterierna för evenemangsstöd så att fler kan få stödet och att de som berörs kan få det snabbare.

Covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Beslut Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen och lagen om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, den så kallade covid-19-lagen ska fortsatt gälla till och med den 31 maj 2022. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen riktade också en uppmaning till regeringen om att den ska återkomma med ett förslag om att de båda lagarna endast ska gälla till och med den 31 mars 2022.

Ny överenskommelse om riksdagens arbetsformer

Talmannen Talmannen och gruppledarna har den 17 januari kommit överens om delvis nya former för riksdagarbetet med anledning av pandemin.

Utskott vill att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta gälla

Förslag till beslut Socialutskottet vill att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska fortsätta att gälla till och med den 31 maj. I en uppmaning till regeringen, ett tillkännagivande, vill utskottet samtidigt att regeringen återkommer med ett förslag om att lagarna ska gälla endast till och med den 31 mars. I ärendet finns sammanlagt åtta reservationer.

Justerad överenskommelse om riksdagsarbetet

Talmannen och gruppledarna ingick den 10 januari en överenskommelse om formerna för riksdagsarbetet med anledning av pandemin.

Riksdagsdirektören har beslutat om arbete hemifrån som tillfällig huvudregel

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya rekommendationer för att minska risken för smittspridning av covid-19. För Riksdagsförvaltningen innebär det att huvudregeln för tjänstemän är att arbeta hemifrån i de fall där det är möjligt.

Beslut om att kunna delta på distans vid utskottssammanträden

Talmannen har beslutat att utskotten ska kunna besluta om deltagande på distans vid utskottssammanträden.

Skrivelse om covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen har behandlats

Beslut Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen. Den innehåller en redogörelse för de åtgärder som har genomförts med anledning av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder. Enligt regeringen har de genomförda åtgärderna avsevärt minskat förekomsten av trängsel, folksamlingar och nära kontakter mellan människor.

Slutrapport från utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020

Press Utredningen om riksdagen under coronapandemin 2020 har den 1 december lämnat sin rapport till talmannen. Utredningen redovisar en rad möjliga åtgärder för att utveckla riksdagens arbete inför en krissituation, exempelvis genom att införa en ramreglering för riksdagen vid en kris. Kommittén belyser också olika aspekter av distansarbete för riksdagens ledamöter, som formerna för detta, tekniska lösningar och demokratiutmaningar.

Momsregler för vissa inköp av EU-organ ska ändras

Beslut EU-organ ska kunna göra momsfria inköp av varor och tjänster för att hantera covid-19-pandemin. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Ändringar i statens budget för 2021

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i statens budget för 2021. Förslaget innebär en ökning av statsbudgeten med 22,5 miljarder kronor 2021. De ökade anslagen går bland annat till testning och smittspårning av covid-19.

Ersättning för skador av vaccin mot covid-19

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om statlig ersättning för skador som orsakas av vaccin mot covid-19. Riksdagen riktade även ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen om att skynda på en planerad översyn av ersättningen till barn för skador som kan uppstå av vaccin mot covid-19. 

Ändringar i avstämningen av stöd vid korttidsarbete

Beslut Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändrade regler för avstämning av stöd vid korttidsarbete. Bland annat ska arbetsgivare som blivit återbetalningsskyldiga för preliminärt stöd vid korttidsarbete för att deras anmälan om avstämning har kommit in för sent i vissa fall kunna lämna in en ny anmälan om avstämning Riksdagen riktade också ett tillkännagivande, en uppmaning, till regeringen. Regeringen bör bland annat analysera i vilken utsträckning företag hamnat hos Kronofogden utan egen förskyllan genom att stöd med anledning av coronaviruset försenats eller uteblivit.