Aktuellt

Kampen mot cyberbrottslighet i fokus när IPU möttes i Bahrain

Publicerad: 16 mars 2023 klockan 08.32

Den 9–15 mars möttes den Interparlamentariska unionen i Manama, Bahrain. Fokus låg på hur världen kan anpassas till ett förändrat klimat, och kampen mot cyberbrottslighet.

Sammanlagt deltog 1700 representanter från 110 av världens parlament i församlingen. Sveriges delegation leddes av andre vice talman Julia Kronlid. Hon betonade i sitt anförande vikten av tolerans och respekt för politiska motståndares åsikter, något som också var det övergripande temat under församlingen.  

Kronlid pekade också på vikten av att inte ge upp hoppet, trots att världsläget ser dystert ut, inte minst med tanke på kriget i Ukraina. Det gäller i synnerhet världens parlamentsledamöter, som har en reell möjlighet att bidra till förändring och att göra världen till en bättre plats.

Kritik mot Iran

Arin Karapet (M), ordförande för den svenska IPU-delegation, anknöt till temat tolerans, då han i sitt anförande riktade udden mot situationen i Iran. Han konstaterade att tolerans är en bristvara i dagens Iran, och krävde rätten för iranska kvinnor att själva välja huruvida ska klä sig i slöja eller inte.

Resolution om cyberbrottslighet

På dagordningen stod också cyberbrott, som till sin natur är gränsöverskridande. Sådana brott måste bekämpas med de medel som står till buds. Samtidigt måste kampen mot cyberbrott balanseras mot friheten på nätet, och inte utgöra ett hinder för yttrandefriheten. En resolution med denna innebörd antogs under församlingen, där ledamoten Alexandra Anstrell (M) representerade Sverige.

Skogsskötsel i fokus för klimatarbete

Riksdagsledamoten Mattias Karlsson (SD) valdes in i IPU:s rådgivande högnivågrupp för att bekämpa terrorism och våldsbejakande extremism. Han var dessutom, tillsammans med Beatrice Timgren (SD), delegationens representant i det andra utskottet för hållbarhetsfrågor. Utskottet fokuserade framför allt på hur skogsskötsel kan bidra till att skogen bättre kan klara ett förändrat klimat.

Serkan Köse (S) följde arbetet inom det tredje utskottet för demokrati och mänskliga rättigheter, i vars presidium han också sitter. Janine Alm Ericson (MP) bevakade arbetet i IPU:s FN-utskott. Hon är även medlem i IPU:s exekutivkommitté och redogjorde bland annat för organisationens ekonomi.

Bilaterala möten

Julia Kronlid (SD) hade under veckan i Bahrain en rad bilaterala möten, med såväl delegationer från andra länder, som med företrädare för Bahrains regering, samt från det bahrainska civilsamhället.

Riksdagsdirektör Ingvar Matsson var den högste svenska tjänstemannen på plats. Han följde ett speciellt program anpassat för generalsekreterare.

Ledamöter

Den svenska delegationen i Manama bestod av:

  • Julia Kronlid (SD) delegationsledare
  • Arin Karapet (M), ordförande för riksdagens IPU-delegation
  • Serkan Köse (S), vice ordförande för riksdagens IPU-delegation
  • Mattias Karlsson (SD)
  • Janine Alm Ericson (MP)
  • Alexandra Anstrell (M)
  • Beatrice Timgren (SD)

Bakgrund

Interparlamentariska unionen IPU, den globala organisationen för världens parlament, består av 179 medlemsländer och 12 regionala parlamentariska organ från hela världen. IPU möts för två stora möten varje år, en gång på våren och en gång på hösten. IPU bildades 1889 som den första multilaterala politiska organisationen i världen. Syftet är att främja samarbete och dialog mellan alla nationer. IPU arbetar för att utveckla parlamentariska institutioner, hjälper till att bygga upp demokratiska funktioner, arbetssätt och fungerande parlament. Sveriges riksdag har varit medlem i samarbetet sedan 1894.

Mer information

Kontaktperson för media

Björn Sondén, internationell rådgivare, Riksdagens internationella kansli, telefon 070-361 88 02, e-post bjorn.sonden@riksdagen.se.